Прийом робіт ведеться до 08.06.2012 року включно.

Конференція відбудеться 14-15 червня 2012 року. Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремим збірником з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК, який буде розісланий учасникам конференції , а також у найбільші ВНЗ та науково-технічні бібліотеки.

ДОПОВІДАЧІ І АУДИТОРІЯ:

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, молоді викладачі та співробітники вузів і наукових організацій України, Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Корецький Н.Х. - д.держ.упр., Професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління.

Члени оргкомітету:

• Бакуменко В.Д. - д.держ.упр., Професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління;

• Дацій О.І. - д.е.н., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління;

• Бутко Н.П. - д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту організацій та державного управління Чернігівського державного технологічного університету.

 

Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон в робочі дні з 9.00 до 17.00:

+38 (067) 972-90-71 Біла Катерина Олексіївна

 

Конференція працюватиме за такими секціях:

АРХІТЕКТУРА

1. Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

2. Архітектура будівель і споруд

3. Містобудування та ландшафтна архітектура

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Біохімія та біофізика

2. Молекулярна біологія

3. Ботаніка

4. Мікробіологія

5. Зоологія

6. Фізіологія рослин

7. Фізіологія людини і тварин

8. Генетика і цитологія

9. Біотехнологія

10. Мікологія

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

1. Ветеринарна медицина

2. Гігієна тварин та ветеринарна санітарія

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

1. Фізична географія

2. Економічна та соціальна географія

3. Геоморфологія і палеогеографія

4. Біогеографія та географія ґрунтів

5. Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

6. Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

7. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

8. Географічна картографія

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Загальна та регіональна геологія

2. Геохімія і геофізика

3. Геотектоніка

4. Геологічна інформатика

5. Гідрогеологія

6. Інженерна геологія

7. Геологія корисних копалин

8. Геологія нафти і газу

9. Мінералогія, кристалографія

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Теорія та історія державного управління

2. Механізми державного управління

3. Державна служба

4. Місцеве самоврядування

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

1. Театральне мистецтво

2. Музичне мистецтво

3. Кіномистецтво. Телебачення

4. Образотворче мистецтво

5. Декоративне і прикладне мистецтво

6. Дизайн

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

1. Вітчизняна історія

2. Всесвітня історія

3. Археологія

4. Етнологія

5. Історія науки і техніки

6. Антропологія

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

1. Теорія та історія культури

2. Світова культура і міжнародні культурні зв'язки

3. Українська культура

4. Прикладна культурологія. Культурні практики

МЕДИЧНІ НАУКИ

1. Клінічна медицина

2. Профілактична медицина

3. Теоретична медицина

4. Фармацевтика

С.-г. наук

1. Агрономія

2. Зоотехнія

3. Лісове господарство

4. Історія сільськогосподарських наук

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

1. Теорія та історія соціальних комунікацій

2. Теорія та історія журналістики

3. Теорія та історія видавничої справи та редагування

4. Прикладні соціально-комунікаційні технології

5. Соціальна інформатика

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка,

2. Обробка матеріалів в машинобудуванні

3. Галузеве машинобудування

4. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

5. Кораблебудування

6. Електротехніка

7. Прилади. Радіотехніка та телекомунікації

8. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

9. Енергетика

10. Металургія

11. Технологія харчової та легкої промисловості

12. Транспорт

13. Будівництво

14. Геодезія

15. Безпека життєдіяльності

16. Електроніка

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

1. Загальна педагогіка та історія педагогіки

2. Теорія і методика професійної освіти

3. Соціальна педагогіка

4. Теорія і методика виховання

5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

1. Теорія та історія політичної науки

2. Політичні інститути та процеси

3. Політична культура та ідеологія

4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

5. Етнополітологія 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Загальна психологія, історія психології

2. Психофізіологія

3. Психологія праці; інженерна психологія

4. Медична психологія

5. Соціальна психологія

6. Педагогічна та вікова психологія

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Теорія та історія соціології

2. Методологія та методи соціологічних досліджень

3. Соціальні структури та соціальні відносини

4. Спеціальні та галузеві соціології

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

1. Олімпійський і професійний спорт

2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

3. Фізична реабілітація

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

1. Математика

2. Механіка

3. Фізика

4. Інформатика і кібернетика

Філологічні науки

1. Літературознавство

2. Українська та російська мови

3. Слов'янські мови

4. Германо - романські мови

5. Балтійські мови

6. Загальне мовознавство

7. Переклад

8. Структурна, прикладна і математична лінгвістика

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1. Онтологія, гносеологія, феноменологія

2. Діалектика і методологія пізнання,

3. Соціальна філософія та філософія історії

4. Філософська антропологія, філософія культури

5. Історія філософії

6. Логіка, етика, естетика

7. Філософія науки і освіти

ХІМІЧНІ НАУКИ

1. Неорганічна хімія

2. Аналітична хімія

3. Органічна хімія

4. Фізична хімія

5. Електрохімія

6. Хімія твердого тіла

ЕКОЛОГІЯ

1. Екологічні основи еволюції та охорони навколишнього середовища

2. Екологічні проблеми енергетики

3. Промислова екологія і медицина праці

4. Екологічне виховання

5. Екологічний моніторинг

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

10. Статистика

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

1. Теорія та історія держави і права

2. Конституційне право; муніципальне право

3. Цивільне право

4. Господарське право

5. Трудове право; право соціального забезпечення

6. Земельне, аграрне, екологічне право

7. Адміністративне, фінансове, інформаційне право

8. Криміналістика; кримінально-виконавче право; судова експертиза

9. Міжнародне право

Вихід матеріалів конференції заплановано на 25 червня поточного року. Розсилка матеріалів конференції буде здійснена до 30.06.2012.

 

Повне інформаційне повідомлення про конференцію дивіться у вкладеному файлі або на сайті http://confcontact.com/node/268.

specproekt2012_06rus.doc (116,00 kb)