Положення про надання платних послуг

Затверджено Вченою Радою НТУ «ХПІ»

«28»_02__2020 р. Протокол №  2

ВВЕДЕНО В ДІЮ 

НАКАЗОМ  РЕКТОРА НТ У «ХПІ»

«28» лютого  2020 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання платних освітніх послуг Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017 р., Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р., постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної і комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

1.2 Час, місце, спосіб, порядок надання платної освітньої послуги, а також вартість і порядок оплати,  затверджується окремими наказами НТУ «ХПІ» та оформлюється договорами/заявами на надання платних послуг.

1.3 Метою надання платних освітніх послуг є отримання власних надходжень на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, які використовуються згідно із затвердженим кошторисом НТУ «ХПІ» з урахуванням вимог законодавства.

2. ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

2.1 Платні освітні послуги виконуються і надаються на добровільній основі згідно з договорами (угодами) з юридичними та фізичними особами (Замовниками) або на підставі письмової заяви від фізичної особи (Замовника).

2.2 Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють навчання громадян за державним замовленням.

2.3 Договір (угода) або заява між Замовником та Університетом в обов’язковому порядку містить: предмет (вид) платної освітньої послуги; порядок надання платної освітньої послуги; розмір та терміни оплати за її надання; умови повернення (не повернення) коштів; відшкодування витрат у разі порушення умов договору (угоди) Замовником.

2.4 Визначену у встановленому порядку вартість платної послуги, Університет оприлюднює в терміни, встановлені чинним законодавством: – вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти – не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

 3.1 Порядок надання платних освітніх послуг Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») визначається чинними нормативно-правовими актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг, визначену в переліку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної і комунальної форми власності» (далі Постанова №796).

3.2 Навчальний заклад зобов’язаний проінформувати фізичну (юридичну) особу щодо порядку надання конкретного виду платних освітніх послуг, встановлених Постановою №796.

3.3 Відповідно до Постанови №796 в НТУ «ХПІ» можуть надаватися наступні платні освітні послуги:

3.3.1 Підготовка до вступу до закладів вищої освіти та до зовнішнього незалежного оцінювання;

3.3.2 Освітні послуги понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, встановлені навчальним планами і програмами у вищих навчальних закладах;

3.3.3. Освітні послуги при поновлені здобувача освіти понад державне замовлення  межах ліцензійного обсягу, який був відрахований за власним бажанням або з ініціативи університету, надання повторного року навчання. Плата за навчання встановлюється в розмірі, який затверджений в поточному році.

3.3.4 Освітні послуги при поновленні здобувача освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, який перебував  в академічній відпустці. Плата за навчання встановлюється в розмірі що зазначений в попередньому договорі, проіндексованому на офіційно визначений рівень інфляції за попередні календарні роки, але не більше вартості затвердженої в поточному році.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

 4.1 Встановлення вартості платних освітніх послуг здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, які пов’язані з їх наданням.

4.2 На кожний вид платної освітньої послуги складається кошторис витрат відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

4.3 Кошторис витрат підписується особами відповідальними за його складання.

4.4 Розмір плати за надання будь-якої платної освітньої послуги встановлюється згідно затвердженого кошторису та оформлюється наказом ректора.

4.5 У разі якщо строк надання платної освітньої послуги перевищує один рік, а відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право здійснювати оплату послуг частинами, у додатковій угоді до договору зазначаються всі поетапні суми та строки сплати.

4.6 Університет може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними освітніми програмами.

4.7 Розмір плати за надання освітньої послуги може змінюватись щорічно з урахуванням індексу інфляції за попередній рік. Калькуляційною одиницею платних освітніх послуг при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання у повному обсязі.

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

5.1 Організація надання конкретної платної освітньої послуги та її документальне оформлення покладається на відповідні структурні підрозділи університету, які надають таку освітню послугу.

5.2 Здійснення контролю за наданням платних освітніх послуг покладається на ректора та проректорів університету за відповідними напрямами роботи.

5.3 Платні освітні послуги, передбачені переліком платних освітніх послуг, що надаються університетом, надаються на безоплатній основі дітям –сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 6.1 Сторони несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах, передбачених умовами договору (угоди) та чинним законодавством України.

6.2 При несплаті замовником коштів за надання освітніх послуг, університет має право відрахувати одержувача послуг з університету відповідно до вимог діючого законодавства.

6.3 У випадку дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником договірних зобов’язань або невиконанням одержувачем обов’язків, визначених статтею 63 Закону України «Про вищу освіту», кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги, залишаються в університеті та використовуються для виконання його статутних завдань, згідно чинного законодавства.

6.4 Сторони звільняються від відповідальності за своїми зобов’язаннями у випадку непередбачених обставин.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 7.1 Дане Положення затверджується Вченою Радою університету.

7.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Відносини, що не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

Начальник НМВ ДПП                                      Валентина ПЛАТОНОВА