Діяльність відділу

Загальні положення
Навчальний відділ є структурним науково-методичним підрозділом університету, який планує та організує управління навчальною роботою, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, а також веде облік та звітність з питань навчально-методичної роботи.
У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, «Про мови» та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН України стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами ректора.
Відділ безпосередньо підпорядковується безпосередньо ректору університету.
Відділ створений у відповідності зі Статутом університету.
Працівники відділу є учасниками навчально-виховного процесу.
Основні завдання навчального відділу
Організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою.
Планування, організація і контроль поточного навчального процесу в університеті.
Удосконалення системи навчального процесу з підготовки фахівців на підставі законодавчих та нормативних актів про освіту в Україні.
Координація роботи факультетів, інститутів, кафедр та інших підрозділів університету із забезпечення навчального процесу.
Здійснення систематичного контролю за своєчасною підготовкою і станом виконання планової обліково-звітної документації факультетів, інститутів і кафедр з навчальних питань, виконання розкладів навчальних занять та розкладів екзаменаційних сесій.
Аналіз ходу навчального процесу, поточного та семестрового контролю успішності студентів.
Облік і контроль виконання навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр.
Опрацювання і підготовка різних інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення навчального процесу.
 Функції навчального відділу
 
1 Планування навчального процесу
Організація виконання навчальних планів і програм. Участь у плануванні кількості груп на курсах факультетів і інститутів.
Участь у роботі по складанню факультетами та інститутами навчальних планів і графіків навчального процесу, розкладу навчальних занять та екзаменів.
Розробка плану заходів з підготовки університету до нового навчального року з навчальних і навчально-методичних питань.
Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.
Підготовка матеріалів до річного звіту про діяльність університету з питань навчального процесу.
Підготовка проекту відповідей на листи з питань навчальної та організаційної роботи.
Участь у складанні та реалізації планів підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу університету і контроль за їх виконанням.
 2. Контроль за навчальним процесом
Контроль за ходом навчального процесу і аналіз результатів семестрового контролю, оформлення звітів з цих питань.
Аналіз успішності студентів.
Контроль за виконанням деканатами, дирекцією інститутів і кафедрами навчальних планів, програм нормативних курсів.
Контроль за ходом захисту дипломних робіт і складанням державних екзаменів.
Контроль за виконанням, наказів, розпоряджень, інструкцій і листів Міністерства освіти і науки України, рішень ради ректорів, ради університету, наказів ректора університету з питань організації, забезпечення і проведення навчального процесу.

3. Контроль навчальної і навчально-методичної роботи кафедр

Контроль за плануванням і виконанням навчального навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр.
Контроль за станом навчально-методичної документації на кафедрах, факультетах. Контроль за трудовою дисципліною викладачів, студентів, організація періодичних контрольних перевірок відвідувань навчальних занять студентами.
Контроль за ходом ліквідації студентами академічних заборгованостей.
Контроль за роботою навчальних лабораторій і кабінетів.
Облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання.
Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів.

4. Організаційна робота

Проведення виробничих нарад з метою координації поточної роботи з питань організації та контролю навчального процесу.
Забезпечення факультетів, інститутів, кафедр документацією з планування, обліку і звітності з навчального процесу.
Підготовка проектів наказів і розпоряджень ректора університету з організації навчального процесу, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка відповідних матеріалів для розгляду на раді університету, ректораті і оперативних нарадах.
Облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання.
Замовлення, отримання дипломів та студентських квитків.
*
22.07.2019