Документи НТУ «ХПІ»

2022р.
——
Методичні вказівки щодо оновлення та порядку формування навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 2022р. (РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО Вченою радою Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут») (doc)
——
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (docx)
2021р.
——
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни (Схвалено методичною радою Національного політехнічного університету«Харківський політехнічний інститут» (протокол №9 від 24.11.2021р.) (doc)
——
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (зі змінами) Розглянуто та затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ»Протокол № 7 від 02 липня 2021р. (rar)** 
——
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Затверджено Вченою Радою НТУ «ХПІ» «2» липня 2021 р. Протокол №7 зміни від 20.09.2021 (doc)
——
ПЛАН ЗАХОДIВ IЗ ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ БУЛIНГУ НТУ ХПI (pdf)
——
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ, РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНI ВИПАДКИ БУЛIНГУ НТУ ХПI (pdf)
——
ПРАВИЛА ПОВЕДIНКИ ЗДОБУВАЧIВ ОСВIТИ НТУ ХПI (pdf)
——
Проект ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (Затверджено Вченою Радою НТУ «ХПІ» «30» квітня 2021 р. Протокол №4  Введено в дію наказом ректора «30»квітня 2021 р.  № 206 ОД ) (docx)
—-
2020р.
—-
ПОРЯДОК організації освітнього процесу за проектною формою навчання  «Інноваційний кампус» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» «13» жовтня 2020 р. Протокол №5 Введено в дію наказом ректора «19» жовтня 2020 р. №459 ОД ) (doc)

—-

ПОЛОЖЕННЯ про Навчальну лабораторію «Інноваційний кампус» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» «13» жовтня 2020 р. Протокол №5 Введено в дію наказом ректора «19» жовтня 2020 р. №459 ОД ) (docx)

——
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  Затверджено Вченою Радою НТУ «ХПІ» «29» грудня 2020 р. Протокол №7 Введено в дію наказом ректора  «29» грудня 2020 р. № 573 ОД (docx) *
—-
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ І  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” від 23 листопада 2020р № 525 ОД Затверджено Вченою Радою НТУ «ХПІ» « 13 » листопада 2020 р. Протокол № 6 Введено в дію наказом ректора « 23 » листопада 2020 р. № 525 ОД ,  зі змінами: Затверджено Вченою Радою НТУ «ХПІ» « 02 » липня 2021 р. Протокол № 7 Введено в дію наказом ректора « 02 » липня 2021 р. № 305 ОД (зміна листів 20, 22, 23, 24, 25  від 06.01.2021) , зі змінами від 26.11.2021 (docх)
—-
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НТУ «ХПІ» Наказ № 459 ОД від 19 жовтня 2020р. (pdf)
—-
Наказ № 131 ОД від 26.02.2020  Про запровадження та затвердження ФОРМ ДОКУМЕНТІВ  з організації підготовки фахівців з вищою освітою зі змінами від 08.02.2021  (Наказ №55 ОД  від 05.02.2021) ,  зі змінами від 18.02.2021,  зі змінами  за рішенням Вченої Ради НТУ «ХПІ»  від 16.03.2021 (форма ФІ-13)  , зі змінами від 17.09.2021 (Наказ №405ОД від 17.09.2021 (форми ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29) (rar)
ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Наказ № 129 ОД від «24» лютого 2020 р. (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТА «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 2020_1 Наказ № 53 ОД від 31 січня 2020 р.(docх)
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_зміна_02_2020__зм_09_2021 (docх)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ 2020_зі_змінами_від 31.01.2020_2 (doc)
2019р.
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ»_Наказ №216 ОД від 18.04.2019 р. (pdf)
—-
ІНДІВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН (форми УКР та переклад АНГЛ):
Індівідуальний план бакалавр зі скорочиним терміном навчання (rar)
Індівідуальний план бакалавр (rar)
Індівідуальний план магістр 1_4 (rar)
Індівідуальний план магістр 1_9 (rar)
—-
ПОРЯДОК розгляду скарг здобувачів освіти _Наказ №501 ОД від 28_10_2019 (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про соціально-психологічну службу НТУ «ХПІ» від 27_09_2019 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання_ від 5.07.2019 нов2(doc)
—-
2018р.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ УНІВЕРСИТЕТУ_Наказ 347 ОД від 17.07.2018  (doc)
ІНСТРУКЦІЯ про планування та облік основних видів роботи науково- педагогічних працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» від 3 вересня 2018р. (doc)
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ)_від 23_02_2018  (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про навчання студентів за індивідуальним графіком _від 23.02.2018_ (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів,  аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету від 23.02.2018_(2019) (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін від 23.02.2018___032020 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг здобувачів від 23.02.2018 (зм 09.2021) (doc)
2017р.
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу 2017_01_27_(doc)
ПОЛОЖЕННЯ про відкриття та запровадження спеціалізацій зі спеціальностей 2017_01_27 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ НТУ ХПІ_від 28.04.2017_(2019) (doc)

 

*
04.05.2022