Інститути та факультети НТУ «ХПІ»

Інформація станом на 22.07.2019:

Навчальні структурні підрозділи НТУ «ХПІ»

100 Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» Military Training Faculty named after Verkhovna Rada of Ukraine
120 Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки Educational-scientific Institute of Power Engineering, Electronics and Electromechanics
132 Автоматизація та кібербезпека енергосистем Department of Automation and Cybersecurity
129 Автоматизовані електромеханічні системи Department of Automated Electromechanical Systems
124 Двигуни внутрішнього згоряння Department of Internal Combustion Engines
125 Електричний транспорт та тепловозобудування Department of Electric Transport and Locomotive Engineering
127 Електричні апарати Department of Electrical Apparatus
126 Електричні машини Department of Electrical Machines
130 Електричні станції Department of Electric Power Stations
133 Електроізоляційна та кабельна техніка Department of Electrical Insulation and Cable Engineering
136 Загальна електротехніка Department of General Electrical Engineering
135 Інженерна електрофізика Department of Engineering Electrophysics
121 Парогенераторобудування Department of Steam Generator Engineering
131 Передача електричної енергії Department of Electric Power Transmission
128 Промислова і біомедична електроніка Department of Industrial and Biomedical Electronics
137 Теоретичні основи електротехніки Department of Theoretical Electrical Engineering
123 Теплотехніка та енергоефективні технологiї Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies
134 Технічна кріофізика Department of Technical Cryophysics
122 Турбінобудування Department of Turbine Construction
140 Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту Educational-scientific Institute of Mechanical Engineering and Transport
152 Автомобіле- і тракторобудування Department of Car and Tractor Industry
150 Гідравлічні машини Department of Hydraulic Machines named after G.F. Proskura
148 Деталi машин та мехатронні системи Department of Machine and Mechanotronic Systems Details
145 Зварювання Department of Welding
147 Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка Department of Integrated Technologies of Mechanical Engineering named after M.F. Semko
153 Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова Department of Information Technologies and Systems of Wheeled and Tracked Vehicles named after A.A. Morozov
142 Ливарне виробництво Department of Foundry
143 Матеріалознавство Department of Material Science
141 Обробка металів тиском Department of Plastic Metal Forming
144 Охорона праці і навколишнього середовища Department of Labor and Environment Protection
149 Підйомно-транспортні машини і обладнання Department of Lifting and Transporting Machines and Equipment
151 Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин
146 Технологія машинобудування та металорізальні верстати
154 Хімічна техніка та промислова екологiя  
160 Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут Educational-scientific Institute of Physical Engineering
163 Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка Department of Geometric Modeling and Computer Graphics
161 Динаміка та міцність машин Department of Dynamics and Strength of Machines
162 Комп’ютерне моделювання процесів та систем Department of Computer Modelling of Processes and Systems
166 Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів Department of Continuum Mechanics and Strength of Materials
170 Прикладна математика Department of Applied Mathematics
164 Радіоелектроніка Department of Radio Electronics
169 Теоретична механіка Department of Theoretical Mechanics
168 Фізика Department of Physics
165 Фізика металів і напівпровідників Department of Metals and Semiconductors Physics
167 Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики Department of Materials for Electronics and Solar Cells
180 Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії Educationalscientific Institute of Chemical Technology and Engineering
188 Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя Department of Biotechnology, Biophysics and Analytical Chemistry
189 Видобування нафти, газу та конденсату Department of Oil, Gas and Condensate Production
192 Загальна та неорганічна хімія Department of General and Inorganic Chemistry
191 Інтегровані технології, процеси і апарати Department of Integrated Technologies, Processes and Apparatuses
193 Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття Department of Organic Chemistry, Biochemistry, Paint and Varnish Materials and Coatings
184 Органічний синтез та нанотехнології Department of Organic Synthesis and Nanotechnologies
182 Технічна електрохімія Department of Engineering Electrochemistry
186 Технологія жирів і продуктiв бродiння Department of Fat and Fermentation Products Technology
183 Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей Department of Ceramics, Refractory Materials, Glass and Enamels Technology
187 Технологія переробки нафти, газу і твердого палива Department of Oil Processing, Gas and Solid Fuels Technology
190 Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів Department of Plastic Mass and Biologically Active Polymers Technology
194 Фізична хімія Department of Physical Chemistry
181 Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології
200 Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Educational-scientific Institute of Economics, Management and International Business
201 Економіка та маркетинг Department of Economics and Marketing
207 Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент Department of Economic Cybernetics and Marketing Management
203 Економічний аналіз і облік Department of Economic Analysis and Accounting
209 Загальна економічна теорія Department of General Economic Theory
206 Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність Department of Сommercial, Trade and Entrepreneurship
202 Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Department of  Innovative Entrepreneurship Management and International Economic Relations
204 Менеджмент та оподаткування
208 Міжкультурна комунікація та іноземна мова Department of Cross-Cultural Communication and Foreign Languages
205 Міжнародний бізнес та фінанси Department of International Business and Finance
270 Факультет міжнародної освіти Faculty of International Education
272 Гуманітарні науки Department of Humanities
275 Іноземна мова Department of Foreign Languages
271 Природничі науки Department of Natural Sciences
273 Українська, росiйська мова і прикладна лiнгвiстика Department of Ukrainian Language, Russian Language and Applied Linguistics
274 Освітній центр Немецький технічний факультет Educational Center “German Technical  Faculty”
300 Факультет соціально-гуманітарних технологій Faculty of Social and Humanitarian Technologies
303 Ділова іноземна мова та переклад Department of Business Foreign Language and Translation
304 Інтелектуальнi комп’ютернi системи Department of Intelligent Computer Systems
301 Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems Management named after
I. A. Ziaziun
306 Право Department of Law
305 Соціологія та політологія Department of Sociology and Political Science
310 Українознавство, культурологія та історія науки Department of Ukrainian Culture, Cultural and History Science
302 Фізичне виховання Department of Physical Education
307 Філософія Department of Philosophy
320 Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії Faculty of Computer Sciences and Software Engineering
325 Інформатика та інтелектуальна власність Department of Computer Science and Intellectual Property
324 Комп’ютерна математика і аналіз даних Department of Computer Mathematics and Data Analysis
321 Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В. Department of Software Engineering and Management Information Technologies named after A.V. Dabiahian
322 Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології Department of System Analysis and Information-Analytical Technologies
323 Стратегічне управління Department of Strategic Management
350 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Faculty of Computer and Information Technologies
358 Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу Department of Technology System Automation and Ecology Monitoring
354 Автоматика та управління в технічних системах Department of Engineering Systems Control and Automation
359 Вища математика Department of Higher Mathematics
357 Інформаційно-вимірювальні технології і системи Department of Data Measuring Technologies and Systems
353 Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики Department of Computer and Radio Electronic Systems for Testing and Diagnostics
355 Мультимедійні інформаційні технології і системи Department of Multimedia Information Technologies and Systems
351 Обчислювальна техніка та програмування
356 Розподілені інформаційні системи і хмарні технології Department of Distributed Information Systems and Cloud Technologies
352 Системи інформації Department of Information Systems
230 Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Inter-sectoral Institute of Postgraduate Education
260 Центр заочного та дистанційного навчання НТУ «ХПІ» Center of Extramural and Distance Education

 

  Комп’ютерно-технологічний коледж Kharkiv Computer and Technology College
  Полтавський політехнічний коледж НТУ “ХПІ” Poltava Polytechnic College
  Науково-дослідна частина Scientific Research Department
  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» Scientific-Research and Design Institute “Molniya”

 

  Інститут іоносфери НАН і МОН України Institute of Ionosphere under NAS and MES of Ukraine
  Палац студентів Palace of Students
  Наукова бібліотека Scientific library
  Музей історії НТУ «ХПІ» Museum of NTU “KhPI” history
  Газета «Політехнік» “Polytechnic” Newspaper
  Центр кар’єри Career Center