Положення про Раду молодих вчених

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регламентує порядок створення та функціонування Ради молодих вчених Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі – НТУ «ХПІ»).

1.2. Рада молодих вчених (далі – Рада) НТУ «ХПІ» є дорадчим органом, незалежним, колегіальним, представницько-виборним об’єднанням молодих вчених НТУ «ХПІ», яке діє на постійній основі та спрямовує свою діяльність на досягнення поставленої мети Ради. Не є структурним підрозділом НТУ «ХПІ».

1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, науки та науково-технічної діяльності, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, а також Статутом НТУ «ХПІ» та цим Положенням.

1.4. У своїй роботі Рада керується принципами:

–        свободи наукової творчості;

–        академічної доброчесності;

–        рівноправності членів Ради;

–        гласності та відкритості;

–        колегіальності;

–        рівності прав молодих учених;

–        періодичної виборності та звітності.

1.5. Для реалізації мети та завдань Рада може співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями, а також об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Ради і діючому законодавству України.

1.6. Рада може мати власну символіку та інші засоби ідентифікації, форми яких затверджуються відповідно до цього Положення.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА РАДИ

2.1. Метою Ради є представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав та інтересів молодих вчених НТУ «ХПІ».

2.2. Діяльність Ради молодих вчених НТУ «ХПІ» спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів.

2.3. Основними завданнями Ради НТУ «ХПІ» є такі:

   2.3.1. Стосовно наукової діяльності:

 • сприяння залученню молодих вчених та осіб, які працюють й навчаються в НТУ «ХПІ» до науково-дослідницької роботи;
 • підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;
 • сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих вчених;
 • забезпечення участі молодих вчених в роботі колегіальних робочих та дорадчих органів НТУ «ХПІ»;
 • підвищення рівня наукового потенціалу НТУ «ХПІ» та виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • обговорення проектів освітньо-наукових програм навчання аспірантів та надання пропозицій щодо її змісту та компонентів;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;

         2.3.2. Стосовно соціально-економічних аспектів:

 • сприяння забезпеченню правової та інформаційної допомоги молодим вченим;
 • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, конкурсах на здобуття грантів тощо;
 • подання пропозицій до Вченої ради НТУ «ХПІ», щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
 • проводить соціологічні дослідження для виявлення проблем молодих вчених і пошуку шляхів їх вирішення;
 • сприяння заохоченню кращих представників молодих вчених НТУ «ХПІ»;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених НТУ «ХПІ»;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених НТУ «ХПІ»;

         2.3.3. Стосовно професійних аспектів:

 • приймає участь у розробці планів з визначення потреби у молодих вчених, вносить пропозиції з підвищення ефективності їх використання, приймає участь в атестаціях і вирішенні питань посадового переміщення, висунення на керівну посаду, підвищення заробітної плати молодих вчених;
 • виявлення потреб і формування пропозицій щодо поліпшення й оновлення освітньо-наукових програм та освітньої діяльності з її реалізації;
 • стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності;
 • сприяння методичній та організаційній підтримці видання наукових праць молодих вчених;
 • організація співробітництва з молодими вченими інших вищих навчальних закладів, наукових установ, в тому числі міжнародними неурядовими організаціями, іноземними громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями;
 • упровадження та поширення в середовищі молодих вчених політики дотримання академічної доброчесності.

         2.3.4. Стосовно інформаційних аспектів:

 • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;

         2.3.5. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті діяльності Ради і не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Рада НТУ «ХПІ» має право:

 • на представництво своїх членів у Вчених радах факультетів / навчально-наукових інститутів та Вченій раді НТУ «ХПІ»;
 • виступати із ініціативами по різним питанням наукового і громадського життя, які стосуються молодих вчених університету;
 • вносити рекомендації та пропозиції з питань науково-педагогічної та соціальної діяльності молодих вчених керівництву факультетів / навчально-наукових інститутів та університету;
 • рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на здобуття регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, стипендій тощо;
 • брати участь у регіональних, національних та міжнародних проектах, конкурсах та програмах;
 • організовувати центри ділового співробітництва, клуби дозвілля, лекторії, семінари, виставки, конкурси тощо, створювати громадські некомерційні організації;
 • здійснювати іншу діяльність в інтересах молодих вчених та сталого розвитку університету, яка не суперечить нормам чинного законодавства України.
3. СТРУКТУРА РАДИ НТУ «ХПІ» ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

3.1. Вищим керівним органом Ради НТУ «ХПІ» є Загальні збори молодих вчених НТУ «ХПІ» які збираються не менше, ніж один раз у рік у встановлений Радою день або на вимогу 10% від загальної кількості молодих вчених НТУ «ХПІ». На Загальні збори молодих вчених НТУ «ХПІ», кожен структурний підрозділ делегує трьох своїх представників. Делегати підтверджують свої повноваження протоколом загальних зборів структурних підрозділів, які вони представляють. Делегат виконує свої повноваження на підставі цього протоколу доти, поки загальними зборами відповідного структурного підрозділу не прийнято рішення про його переобрання. Загальні збори молодих вчених НТУ «ХПІ» вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше половини (50%) обраних делегатів від структурних підрозділів НТУ «ХПІ». Рішення Загальних зборів молодих вчених НТУ «ХПІ» приймаються шляхом голосування (відкритого або таємного). З питань, що стосуються виключних повноважень Загальних зборів молодих вчених НТУ «ХПІ» рішення приймаються більшістю голосів від присутньої кількості делегатів.

3.2. Повноваженнями Загальних зборів молодих вчених НТУ «ХПІ» є:

 • ухвалення Положення про Раду НТУ «ХПІ», внесення змін та доповнень до нього;
 • прийняття рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію керівних органів та посад Ради НТУ «ХПІ»;
 • заслуховування звітів і оцінювання діяльності керівних органів Ради НТУ «ХПІ».

3.3. Питання, що вирішуються простою більшістю делегатів Загальних зборів молодих вчених НТУ «ХПІ»:

 • затвердження програм та планів діяльності Ради;
 • визначення основних напрямів діяльності та стратегічного розвитку Ради;
 • обрання та дострокове припинення повноважень Голови Ради;
 • затвердження організаційної структури Ради, затвердження її кількісного та персонального складу, Регламенту.

3.4. Рішення, прийняті в межах компетенції, передбаченої цим Положенням, керівними органами Ради, є обов’язковими для виконання всіма молодими вченими
НТУ «ХПІ».

3.5. До складу Ради входять правління Ради (Голова Ради, його заступник, секретар Ради) та члени Ради, які обрані загальними зборами молодих науковців відповідного структурного підрозділу (по одному представнику від кожного структурного підрозділу).

3.6. З метою реалізації своїх завдань Рада:

 • захищає права та інтереси молодих вчених;
 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів молодих вчених НТУ «ХПІ»;
 • розробляє Програму діяльності (план роботи) Ради на навчальний рік;
 • затверджує символіку Ради НТУ «ХПІ»;
 • приймає рішення у формі резолюцій, ухвал, декларацій, заяв, звернень, постанов та інших актів;
 • обирає на посаду та звільняє з посади заступника голови Ради та секретаря Ради за поданням Голови Ради;
 • розробляє та реалізує проекти для молодих вчених (конференції, конкурси, фестивалі науки, турніри тощо);
 • приймає Регламент Ради;
 • інформує молодих вчених НТУ «ХПІ» про свою діяльність;
 • вносить пропозиції адміністрації НТУ «ХПІ» щодо застосування заохочень до молодих учених;
 • надає допомогу молодим вченим у їх діяльності, сприяє всебічному розвитку ініціативи з боку молодих вчених НТУ «ХПІ»;
 • виконує інші функції, які не суперечать цьому Положенню.

3.7. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради проводить голова Ради, а в разі його відсутності – заступник голови Ради.

3.8. Засідання Ради можуть бути:

 • чергові;
 • позачергові – скликаються головою Ради або на вимогу не менше, ніж 1/3 від загальної кількості членів Ради.

3.9. Про час і місце, попередній порядок денний чергового засідання Ради повідомляється не менше, ніж за три робочих дні до його проведення.

3.10. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних до її складу членів.

3.11. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів.

3.12. Кожне засідання Ради фіксується протоколом, який складається секретарем Ради та підписується головою Ради або його заступником й секретарем Ради.

3.13. Рада для здійснення своєї роботи, підготовки та попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, відповідно до цього Положення створює з числа її членів керівний орган Ради – правління Ради.

3.14. До складу правління Ради входять голова Ради, його заступник та секретар Ради, крім того можуть входити представники структурних підрозділів НТУ «ХПІ» й інші члени Ради за поданням голови Ради.

3.15. Правління Ради відповідальне перед Радою, підконтрольний і підзвітний Загальним зборам молодих вчених НТУ «ХПІ».

3.16. Голова Ради молодих вчених НТУ «ХПІ» обирається Загальними зборами молодих вчених НТУ «ХПІ» терміном на один рік з правом переобрання шляхом відкритого голосування, при наявності одного претендента на посаду, або шляхом таємного голосування, при наявності більш ніж одного претендента на посаду голови Ради молодих вчених НТУ «ХПІ».

3.17. Повноваження голови Ради:

 • веде засідання Ради, пропонує порядок денний;
 • розподіляє обов’язки між членами Ради;
 • представляє Раду у відносинах зі структурними підрозділами та адміністрацією НТУ «ХПІ», з органами державної влади та управління, з органами місцевого самоврядування, з іншими навчальними закладами, науковими установами, з громадськими об’єднаннями, організаціями, з засобами масової інформації;
 • несе персональну відповідальність за діяльність Ради;
 • підписує протоколи засідань Ради, рішення та інші офіційні документи, прийняті Радою;
 • у разі необхідності скликає позачергові засідання Ради;
 • контролює виконання рішень, прийнятих Конференцією молодих вчених НТУ «ХПІ» та Ради;
 • є членом Вченої ради НТУ «ХПІ»;
 • звітує перед Конференцією молодих вчених та Вченою радою НТУ «ХПІ» про роботу Ради, її керівних органів;
  • очолює правління Ради, спрямовує роботу Ради на виконання Програми діяльності (плану роботи) Ради, що схвалена загальними зборами молодих вчених НТУ «ХПІ»;
  • контролює роботу членів Ради;
  • координує роботу всіх органів Ради;
  • забезпечує роботу з активізації наукової діяльності молодих вчених у НТУ «ХПІ»;
  • здійснює інші повноваження, які не суперечать цьому Положенню.

3.18. Голова Ради виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного голови Ради. Повноваження голови Ради припиняються достроково в разі:

 • відставки;
 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
 • усунення з посади в порядку, передбаченому цим Положенням;
 • невідповідності п. 4.1. цього Положення.

3.19. Відставка голови Ради набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Ради. Голова Ради може бути усунений з поста за рішенням загальних зборів молодих вчених НТУ «ХПІ» за порушення Статуту НТУ «ХПІ» та цього Положення, а також за невиконання своїх обов’язків. Питання про усунення голови Ради з посади в порядку, передбаченому цим пунктом, ініціюється більшістю від загального складу Ради чи загальних зборів молодих вчених НТУ «ХПІ». У разі дострокового припинення повноважень голови Ради виконання його обов’язків на період до обрання та вступу на посаду нового голови Ради покладається на заступника голови Ради.

3.20. Голова Ради з членів Ради пропонує кандидатури заступника голови Ради, а також секретаря Ради, які затверджуються Радою прямим відкритим голосуванням.

3.21. Заступник Голови підпорядковується Голові Ради та у разі відсутності голови Ради або за його дорученням виконує всі його функції. Він разом із головою Ради відповідає за реалізацію програми діяльності Ради, повноту і вчасність виконання поставлених завдань, контролює та координує роботу членів Ради, тощо.

Заступник Голови Ради є членом Вченої ради НТУ «ХПІ».

3.22. Секретар Ради підпорядковується Голові та Заступнику Голови Ради та відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради, ведення протоколів засідань Ради та їх зберігання, підготовку проектів рішень загальних зборів молодих вчених або Ради, тощо.

3.23. Повноваження заступника Ради та секретаря можуть бути достроково припинені кваліфікованою більшістю (2/3) голосів на засіданні Ради.

3.24. На рівні структурних підрозділів НТУ «ХПІ», в разі доцільності, можуть утворюватися Ради молодих вчених структурних підрозділів. Рішення про утворення Рад молодих вчених структурних підрозділів приймається Радою молодих вчених НТУ «ХПІ» та підлягає погодженню з керівником структурного підрозділу НТУ «ХПІ».

3.25. Рішення Ради молодих вчених структурних підрозділів неповинні суперечити Положенню про Раду та узгоджуватися з рішеннями Ради молодих вчених НТУ «ХПІ».

 

4. ЧЛЕНСТВО В РАДІ НТУ «ХПІ»

4.1. Члени Ради молодих вчених НТУ «ХПІ» є представниками інтересів молодих вчених структурних підрозділів НТУ «ХПІ» (навчально-наукових інститутів / факультетів, відділів, тощо).

4.2. Членами Ради можуть бути магістранти, аспіранти, викладачі-стажисти, здобувачі, докторанти, науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, які навчаються чи працюють в НТУ «ХПІ» та займаються науковою або науково-педагогічною діяльністю і мають статус молодого вченого відповідно до Закону Україну «Про наукову та науково-технічну діяльність».

4.3. Члени Ради НТУ «ХПІ» обираються загальними зборами молодих вчених відповідних структурних підрозділів НТУ «ХПІ» (по одному представнику від кожного структурного підрозділу) шляхом голосування терміном до трьох років, та затверджуються відповідною Вченою радою структурного підрозділу НТУ «ХПІ». За посадою членами Ради НТУ «ХПІ» є голови Рад молодих вчених структурних підрозділів НТУ «ХПІ».

4.4. Голова Ради має право долучати молодих вчених НТУ «ХПІ», за умови їхньої згоди, до керівництва окремими напрямами діяльності Ради (згідно плану роботи). Такі молоді вчені можуть бути включені до складу Ради на загальних умовах за поданням Голови та шляхом прямого голосування засідання Ради.

4.5. Прийом у члени Ради структурного підрозділу проводиться Правлінням Ради на підставі письмової заяви вступаючого, заповнення персональної анкети та підтримки діючого Члена Ради відповідного структурного підрозділу НТУ “ХПІ. Заява на вступ та анкета містить інформацію про кандидата:

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
 • Дату та рік народження;
 • Назву структурного підрозділу, у якому навчається / працює заявник;
 • Напрям наукових інтересів заявника (1–3 речення);
 • Участь у наукових заходах, олімпіадах, конкурсах;
 • Інформацію про науковий ступінь, вчене звання (рік, спеціальність);
 • Кількість опублікованих наукових праць за наявністю тощо.

Заява на вступ подається на ім’я Голови Ради за підтримкою діючого Члена Ради відповідного структурного підрозділу НТУ “ХПІ”. Заявник вважається прийнятим до Ради з дня, наступного після дати затвердження правлінням Ради рішення про можливість вступу до Ради.

4.6. Члени Ради НТУ «ХПІ» мають право:

1) брати участь у засіданнях Ради, висловлювати свої думки, вносити на розгляд пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, що розглядаються, згідно з затвердженим Регламентом.

2) обирати й бути обраними у органи Ради;

4.7. Члени Ради зобов’язані:

 • дотримуватися Положення про Раду;
 • виконувати рішення Ради, прийняті в межах її повноважень;
 • сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них Радою обов’язки;
 • виконувати рішення керівників (керівних органів) Ради;
 • активно брати участь у науковій роботі та заходах, що організовуються Радою;
 • пропагувати діяльність Ради, сприяти підвищенню її авторитету та престижу.

4.8. Члени Ради молодих вчених можуть преміюватися НТУ «ХПІ» за поданням голови Ради в порядку, визначеному законодавством та положенням НТУ «ХПІ».

4.9. Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:

1)      здійснення членом Ради дій, що грубо порушують це Положення;

2)      невиконання рішень Ради;

3)      відсутності більш, ніж на трьох засіданнях Ради поспіль без поважної причини;

4)      за власним бажанням члена Ради за умови надання ним письмової заяви про своє рішення вийти зі складу Ради;

4.10. Рішення про виключення з членів Ради приймається на засіданні Ради простою більшістю від її голосів. Особа позбавлена членства у Раді протягом не менше 1 року з дня позбавлення членства не може бути поновлена у складі Ради.

4.11. У разі припинення особою наукової чи науково-педагогічної діяльності у НТУ «ХПІ» його членство у Раді припиняється автоматично.

4.12. Якщо впродовж роботи Ради вік будь-кого з її членів перевищить граничний вік молодого вченого встановлений відповідно до Закону України про наукову та науково-технічну діяльність, Рада може подовжити його членство до кінця поточного навчального року.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

5.1. НТУ «ХПІ» надає Раді організаційне сприяння й фінансову підтримку проведення заходів і роботи Ради, зокрема приміщення та засоби комунікації; умови для апробації результатів дослідження молодих вчених; своєчасну інформацію, що сприяє роботі Ради.

5.2. Фінансування діяльності Ради здійснюється за узгодженням із ректоратом НТУ «ХПІ» за рахунок коштів, передбачених статтями витрат річного бюджету НТУ «ХПІ», власних надходжень НТУ «ХПІ», а також за рахунок надходжень з інших джерел. Рада може давати рекомендації щодо раціональнішого виділення й використання фінансових і матеріальних ресурсів на різні заходи, пов’язані з діяльністю Ради.

5.3. Кошти Ради спрямовуються на виконання її статутних завдань і повноважень. Кошторис затверджується Радою молодих вчених та погоджується з керівником НТУ «ХПІ».

5.4. Забороняється запровадження членських внесків чи інших обов’язкових платежів членів Ради.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення про Раду молодих вчених, зміни та доповнення до нього приймаються на Конференції молодих вчених НТУ «ХПІ» та затверджується рішенням Вченої ради НТУ «ХПІ».

6.2. Розгляд питань, які пов’язані з діяльністю Ради та не регламентуються цим Положенням, здійснює Конференція молодих вчених НТУ «ХПІ».

6.3. Діяльність Ради може бути достроково припинена у випадку прийняття рішення загальними зборами (Конференцією) молодих вчених НТУ «ХПІ» про ліквідацію Ради.