НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 25 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 7

НАКАЗ № 494 ОД від 05 жовтня 2018 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За результатами обговорення питання «Підсумки прийому до НТУ «ХПІ» у 2018 році» провести наступні заходи:
1.1. Провести детальний аналіз відповідності планових показників прийому та їх виконання за усіма освітніми програмами і спеціальностями на засіданнях вчених рад навчально-наукових інститутів, факультетів і кафедр.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів та завідувачі випускових кафедр. Термін: жовтень 2018 р.
1.2. Впровадити в практику професійно-орієнтаційної роботи заходи, що сприяють збільшенню привабливості навчання, саме в НТУ «ХПІ», за обраними спеціальностями. Забезпечити проведення виїзних заходів, не обмежуючись тільки Харківською областю, а поширюючи їх на Полтавську, Донецьку, Луганську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську та інші області.
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності Університету, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів. Термін: у період з жовтня 2018 року до квітня 2019 року.
1.3. Під час проведення профорієнтаційних заходів особливу увагу приділяти роз’ясненню порядку дій абітурієнтів під час вступної кампанії. Спланувати та провести низку заходів із членами приймальних комісій інститутів та факультетів звертаючи увагу на їх спроможність ефективно спілкуватися з абітурієнтами та членами їх сімей.
Відповідальні: відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, завідувачі кафедр. Термін: період з листопаду 2018 р. по травень 2019 р.
1.4. Залучати до проведення профорієнтаційних заходів представників органів студентського самоврядування.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, керівники органів студентського самоврядування НТУ «ХПІ». Термін: жовтень 2018 р. – травень  2019 р.
1.5. Спланувати та реалізувати заходи з інтенсивного просування іміджу НТУ «ХПІ» в інформаційному просторі з використанням доступних засобів масової комунікації.
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності університету, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, завідувачі кафедр, керівник прес – служби НТУ «ХПІ», редакція газети «Політехнік», керівник телепроекту «Світ освіти». Термін: 2018–2019 навчальний рік.

2. Затвердити заходи щодо підготовки фахівців за результатами літньої сесії та стану контингенту студентів зі збільшення кількості іноземних студентів та аспірантів і покращення якості їх підготовки.
2.1. Інститутам, факультетам і кафедрам у місячний термін здійснити детальний аналіз ситуації щодо обсягів, темпів, термінів ліквідації заборгованостей та зміни контингенту студентів, розробити заходи щодо покращення показників якості навчання і збереження контингенту студентів з кожної спеціальності та спеціалізації, у т.ч. шляхом підвищення відповідальності студентів і викладачів.
Відповідальні: директори інститутів, декани, завідувачі кафедр.
2.2. Кафедрам університету терміново оновити графіки перебування викладачів на кафедрах та проведення консультацій з усіх навчальних дисциплін. Оприлюднити цю інформацію на сайтах кафедр нарівні з розкладом навчальних занять. Навчальній частині у місячний термін здійснити перевірку наявності та доступності цієї інформації студентам. Інститутам, деканатам, завідувачам кафедр здійснювати періодичний контроль проведення консультацій.
Відповідальні – завідувачі кафедр.
2.3. Кафедрам фізичного виховання, охорони праці та навколишнього середовища, менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, вищої математики, програмної інженерії та інформаційних технологій, української, російської мови та прикладної лінгвістики, ділової іноземної мови та перекладу, комп’ютерної математики і аналізу даних, загальної економічної теорії, соціології та політології розробити власний план заходів щодо підвищення якості результатів навчання. Розглянути це питання на вчених радах відповідних інститутів і факультетів.
Відповідальні: директори інститутів, декани, завідувачі кафедр.
2.4. Випускаючим кафедрам запровадити організаційні та виховні заходи щодо протидії збільшенню пропусків студентів, у т.ч. неявок на екзамени на старших курсах. Результати їх виконання розглядати на засіданнях кафедр на постійній основі.
2.5. У разі особливих освітніх потреб студентів, що приводить до неможливості певний час відвідувати аудиторні заняття, терміново ввести в практику проведення освітньої діяльності за індивідуальним графіком (за «Положенням…» НТУ «ХПІ» від 23 лютого 2018 р.).
Відповідальні – завідувачі кафедр.
2.6. Викладачам дисципліни «Вступ до спеціальності» та інших дисциплін акцентувати увагу на зростанні інтересу студентів до обраної спеціальності та активізації їх навчальної діяльності.
2.7. Інститутам, факультетам, кафедрам звернути увагу на прийняту КМ України 19 вересня 2018 року «Концепцію дуальної освіти», що сприяє збільшенню контингенту студентів, підвищенню якості конкурсних відборів, мотивації до навчання, зростанню рівня занятості молоді за обраною спеціальністю.
Відповідальні: директори інститутів, декани, завідувачі кафедр.
2.8. Інститутам, факультетам і кафедрам активізувати роботу серед студентів четвертого курсу щодо вступу в магістратуру, у т.ч. на контрактній основі.
Відповідальні: директори інститутів, декани, завідувачі кафедр.

3. Для поліпшення соціального захисту співробітників та їх дітей затвердити наступні заходи:
3.1. Профспілковій організації та адміністрації університету постійно приділяти увагу питанням соціального захисту співробітників університету.
3.2. Заслухати звіт профспілкової організації і адміністрації університету на конференції трудового колективу в березні-квітні 2019 року про виконання пунктів колективного договору за 2018 рік.
3.3. Згідно укладеного колективного договору профспілковій організації та адміністрації забезпечити оздоровлення дітей співробітників університету за пільговими путівками.
3.4. Профспілковій організації університету проводити активну роботу з оздоровлення співробітників за санаторно-курортними путівками з компенсацією частини їх вартості за рахунок коштів профспілкового бюджету.

4. Затвердити склад груп забезпечення спеціальностей НТУ «ХПІ» та призначити голів груп забезпечення.
Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

5. Реорганізувати Полтавський політехнічний коледж НТУ «ХПІ» шляхом виведення зі складу НТУ «ХПІ» в правовому статусі Юридична особа згідно рішення трудового колективу від 17.03.2018 року.
Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

6. Змінити назву кафедри «Організація виробництва та управління персоналом» на кафедру «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин».

7. Затвердити «Положення про педагогічну практику аспірантів та робочі програми педагогічної практики аспірантів ІІІ курсу».

8. Затвердити «Навчальні програми І та ІІ курсу підготовки докторів філософії».

9. Перезатвердити освітньо-наукову програму та навчальний план підготовки докторів філософії зі спеціальностей 033 «Філософія» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

10. Надати прав наукового керівництва аспірантами завідувачу відділу радіофізичних досліджень Інституту іоносфери старшому науковому співробітнику кандидату фізико-математичних наук ЄМЕЛЬЯНОВУ Леоніду Яковичу.

11. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 25 вересня 2018 року, протокол № 7.

В.о. ректора Р.П. Мигущенко

НАКАЗ № 494 ОД від 05 жовтня 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович