НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 01 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 3

НАКАЗ № 150 ОД від 15 березня 2019 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За результатами розгляду питання «Результати навчання студентів університету на підставі підсумків зимової сесії 2018/2019 навчального року» виконати наступні заходи:
1.1. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедрами продовжити практику чіткої організації ліквідації поточних заборгованостей студентів, консультацій, проведення заліків та екзаменів, ліквідації заборгованостей екзаменаційної сесії, підвищення результатів здачі екзаменів окремими студентами за окремими дисциплінами, особливо, коли отримано оцінку «задовільно».
Відповідальні: директора інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
1.2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедрами посилити організаційні заходи та виховну роботу серед студентів щодо вчасної здачі поточних завдань і контрольних робіт за курсами дисциплін.
Відповідальні: директора інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
1.3. Кураторам груп та завідувачам кафедр провести аналіз причин пропусків аудиторних занять та неявки на екзамени студенів та надати доповідні записки проректору професору МИГУЩЕНКО Руслану Павловичу.
Відповідальні: куратори груп, завідувачі кафедр.
1.4. Ввести в практику роботи кафедр, що ведуть підготовку на першому курсі, на початку кожного семестру виконувати аналіз результатів ЗНО контингенту студентів. На основі цих даних та моніторингу поточної успішності студентів корегувати свою діяльність щодо підвищення відповідальності за результати навчання викладачів, рівня мотивації щодо успішності студентів та результатів наступної екзаменаційної сесії.
Відповідальні: завідувачі кафедр, куратори груп.
1.5. Випусковим кафедрам окрему увагу звернути на підготовку студентів четвертого курсу до екзаменаційної сесії, ефективного проведення переддипломної практики та дипломного проектування, захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.
Відповідальні – завідувачі кафедр.
1.6. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедрами посилити профорієнтаційну роботу серед випускників технікумів з метою поповнення контингенту студентів другого та третього курсів відповідно до положень правил прийому на навчання в НТУ «ХПІ» в 2019 році.
Відповідальні: директора інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.

2. На виконання рішення вченої ради щодо розгляду питання «Перспективи розвитку навчальної та наукової роботи інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу» затвердити наступні заходи:
2.1. Затвердити план перспективного розвитку інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу та погодити основні заходи, що передбачаються.
Відповідальний – директор інституту професор МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович.
2.2. Затвердити плани щодо доведення частки професорсько-викладацького складу, що матиме наукові ступені до 85% та підготовки 5 докторів та 10 кандидатів наук.
Відповідальні: директор інституту та завідувачі кафедр. Термін: 2019 – 2023 роки.
2.3. Підготувати відкриття п’яти нових спеціальностей, підготувати та видати 6 підручників та 12 навчальних посібників.
Відповідальні: директор інституту професор МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович, завідувачі кафедр. Термін: до кінця 2023 року.
2.4. Передбачити у перспективному плані наукової роботи: забезпечення участі у підготовці та проведенні заходів щодо отримання грантів Євросоюзу, зростання обсягів госпдоговірної тематики до 50 тис. грн., та кількості держбюджетних НДР, що фінансуються МОН України у кількості не менше двох.
Відповідальні: директор інституту професор МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович, заступник директора інституту з наукової роботи РАЙКО Діана Валеріївна, завідувачі кафедр. Термін – щорічно.
2.5. Активніше залучати до роботи у визначених напрямках перспективного розвитку потенціал студентського загалу, органів студентського самоврядування, профспілок співробітників та студентів.
Відповідальні: директор інституту професор МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович, заступник директора з виховної роботи, завідувачі випускових кафедр. Термін – постійно.
2.6. Підготувати програму курсу з економіки для технічних спеціальностей різних напрямів з урахуванням потреб ринку і розглянути на методичній раді.
Відповідальні – завідувачі кафедр.
2.7. Вирішити питання щодо обрання завідувача кафедри загальної економіки.
Відповідальний – директор інституту професор МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович.
2.8. Доручити завідувачу кафедри комерційної, торговельної та підприємницької діяльності професору ШАПРАНУ Євгену Миколайовичу організувати дистанційно-заочне навчання за всіма вимогами.
2.9. Завідувачам кафедр зробити аналіз матеріальної бази кафедр та здійснити заходи з її покращення.
Відповідальні – завідувачі кафедр.

3. За підсумками розгляду питання «Заходи з покращення матеріально-технічної бази Університету в 2018 році та план на 2019 рік» затвердити:
3.1. Затвердити підсумки виконання робіт з капітального та поточного ремонту за 2018 рік.
3.2. Затвердити пропозиції з капітального і поточного ремонту на 2019 рік з обсягом фінансування у 34 млн. 627 тис. грн. та 2 млн. 239 тис. грн., прийнявши за основу «План капітального та поточного ремонту об’єктів НТУ «ХПІ» у період з 01.01.2019р. по 31.12.2019 р.» з безумовним виконанням усіх його розділів і підпунктів. Особливу увагу приділити реконструкції нежитлової будівлі для учбово-адміністративного центру та роботам з розвитку спортивно-оздоровчого табору у Фігуровці.
Відповідальний – проректор професор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович.
3.3. Відповідним службам Університету на базі результатів тендеру проектів, що проведе Європейський інвестиційний банк розвитку, підготувати матеріали для проведення тендерів по вибору підрядних організацій для виконання означених у проектах ремонтних робіт.
Відповідальний – проректор професор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович.

4. Затвердити Положення про вчену раду Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ».
Відповідальний – директор ННІ ЕЕЕ доцент ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович.

5. Затвердити Положення про вчену раду Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ».
Відповідальний – директор ННІ ІФ доцент ЛАРІН Олексій Олександрович.

6. Затвердити Положення про факультет міжнародної освіти НТУ «ХПІ».
Відповідальний – декан факультету доцент КУДІЙ Дмитро Анатолійович.

7. Затвердити Положення про моніторинг навчальних досягнень студентів в НТУ«ХПІ».
Відповідальний – начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності КОШКАРОВ Юрій Юрійович.

8. Затвердити оновлені навчальні плани (2019 р.) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за денною та заочною формою навчання.
Відповідальний – завідувач кафедри турбінобудування УСАТИЙ Олександр Павлович.

9. Відкрити на бакалаврському рівні спеціалізації «Цифрова економіка» спеціальності 051 «Економіка» за позабюджетною конкурсною пропозицією.
Відповідальний – завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту професор ЗАРУБА Віктор Якович.

10. Відкрити на бакалаврському рівні спеціалізації «Економіка бізнесу» спеціальності 051 «Економіка» за позабюджетною конкурсною пропозицією.
Відповідальний – виконуючий обов’язки завідувача кафедри економіки та маркетингу професор Сисоєв Володимир Вікторович.

11. Затвердити тимчасові стандарти вищої освіти України першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».
Відповідальний – завідувач кафедри фізичного виховання доцент ЮШКО Олексій Володимирович.

12. Надати право наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 133 — галузеве машинобудування професору кафедри автомобіле- та тракторобудування кандидату технічних наук КРАСНОКУТСЬКОМУ Володимиру Миколайовичу.

13. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 01 березня 2019 року, протокол № 3.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 150 ОД від 15 березня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович