НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 29 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 4

НАКАЗ № 216 ОД від 18 квітня 2019 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності кафедр.

2. За результатами розгляду питання «Стратегія розвитку наукової діяльності в університеті та підсумки наукової роботи у 2017-2018 навчальному році» виконати наступні заходи:
2.1. Формування тематики наукових досліджень і розробок, які виконуються університетом за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України проводити відповідно до потреб реального сектору економіки України, велику увагу приділити науковій тематиці пов’язаній зі зміцненням обороноздатності.
Відповідальні – завідувачі кафедр. Термін: постійно.
2.2. Забезпечити комерціалізацію наукових розробок кафедр університету за рахунок залучення позабюджетних коштів від державних та приватних структур. Встановити, що кожна випускаюча кафедра університету повинна виконувати госпдоговірної тематики не менше ніж 100 тис. грн. на рік (для загальноуніверситетських кафедр – 50 тис. грн. на рік). Встановити вимогу, щоб кожна кафедра мала госпдоговірні НДР або закордонний грант.
Відповідальні: завідувачі кафедр, керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович. Термін: постійно.
2.3. Відділу аспірантури разом з завідувачами кафедр посилити відповідальність наукових керівників з підготовки кадрів вищої кваліфікації.
Відповідальні: завідувач аспірантури ШТЕФАН Вікторія Володимирівна, завідувачі кафедр. Термін: постійно.
2.4. Інститутам та факультетам університету затвердити плани із залучення студентів до науково-дослідницької роботи, зокрема до участі у регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конкурсах, конференціях, конгресах, симпозіумах тощо).
Відповідальні: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, директори інститутів, декани. Термін: 30.06.2019 р.
2.5. Проводити роботу із розширення міжнародної науково-технічної співпраці у спільних міжнародних наукових проектах в рамках програм і конкурсів Міністерства освіти і науки України, Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та інших міжнародних програм.
Відповідальні: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, відділ міжнародних зв’язків, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін: 30.11.2019.
2.6. Продовжити практику мотивації (преміювання) науково-педагогічних та наукових співробітників до підвищення публікаційної активності у міжнародних науковометричних базах (Scopus та Web of Science) шляхом фінансового стимулювання за підсумками року.
Відповідальні: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, вчена рада університету. Термін: 31.12.2019 р.
2.7. Науково-дослідній частині разом з науково-технічною бібліотекою  подовжити роботу з підготовки та включення наукових видань університету до науково-метричних баз та фахових видань МОН України.
Відповідальні: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, науково-технічна бібліотека. Термін: 31.12.2019 р.
2.8. Підвищити рівень використання результатів наукових розробок шляхом організації науково-дослідного виробництва на базі структурних підрозділів університету, залучення об’єктів інтелектуальної власності у процес комерціалізації навчальної та науково-дослідної роботи, співпраці з реальним сектором економіки.
Відповідальні – керівники структурних підрозділів. Термін: постійно.
2.9. Кожному професору та доктору наук університету за рік обов’язкова публікація однієї статті у виданнях, що входять до бази даних Scopus або Web of Science та одних тез доповіді у закордонній науковій конференції; кожному доценту за рік – одна стаття у закордонних виданнях, що входять до бази Scopus або Web of Science або одні тези у закордонній науковій конференції.
Відповідальні – завідувачі кафедр. Термін: постійно.
2.10. Кожному професору та доктору наук за рік – обов’язково отримання одного охоронного документу на об’єкт інтелектуальної власності.
Відповідальні – завідувачі кафедр. Термін: постійно.
2.11. Активізувати роботу молодих вчених університету щодо участі у конкурсі наукових робіт та науково-технічних розробок, який проводиться  Міністерством освіти і науки України та іншими національними та міжнародними фондами.
Відповідальні – рада молодих вчених. Термін: 30.06.2019 р.
2.12. Кожній кафедрі університету подати як мінімум один запит на конкурс наукових робіт та науково-технічних розробок який проводиться Міністерством освіти і науки України та іншими національними та міжнародними фондами.
Відповідальні – завідувачі кафедр. Термін: 30.06.2019 р.
2.13. Передбачити в планах роботи кафедр університету всі види науково-дослідних робіт для отримання статусу «Дослідницький університет».
Відповідальні – завідувачі кафедр. Термін: 30.06.2019 р.

3. Участь студентського самоврядування в організації навчального процесу та вихованні студентів
3.1. Директорам науково-навчальних інститутів та деканам факультетів організувати інформування студентського самоврядування через електронну пошту про всі заходи, що проводять інститути та факультети, в яких можуть брати участь студенти інших інститутів та факультетів, а також студентське самоврядування взагалі.
Відповідальні: директора інститутів та декани, заступники по роботі зі студентами. Термін: постійно.
3.2. У разі можливості студентському самоврядуванню надавати фінансову допомогу з боку ректорату та керівництва університету для проведення заходів, у тому числі на території НТУ «ХПІ».
Відповідальний – проректор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович. Термін: постійно.
3.3. Студентському самоврядуванню узгоджувати проведення заходів з адміністрацією університету.

4. На виконання рішення про припинення діяльності Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» шляхом ліквідації у зв’язку з невідповідністю ліцензійним умовам здійснити наступні заходи:
4.1. Підтримати пропозицію щодо припинення діяльності Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та ліквідувати чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Чернівці, вул. Головна, буд. 203-А), створений наказом Міністерства освіти і науки № 155 від 22 травня 1987 року, з 28 червня 2019 р.
4.2. Установити, що студенти Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», що ліквідується, продовжують навчання за відповідними формами навчання, напрямами підготовки (спеціальностями) на умовах фінансування за кошти державного бюджету чи за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб протягом 2018/2019 навчального року.
4.3. Визначити, що студенти Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», які у 2019 році успішно завершили навчання та здобули певну кваліфікацію, підлягають відрахуванню з Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на загальних підставах.
4.4. Визначити, що у зв’язку з ліквідацією Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з 01 вересня 2019 року прийом на навчання у 2019 році не здійснюється.
4.5. З метою забезпечення безперервного продовження навчання запропонувати студентам Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» відповідних рівнів та форм навчання переведення на споріднену спеціальність у Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут 133 «Галузеве машинобудування». У випадку згоди здійснити переведення студентів у встановленому порядку.
4.6. З метою забезпечення безперервного продовження навчання запропонувати студентам Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відповідних рівнів та форм навчання переведення на споріднені спеціальності до Чернівецького університету ім. Юрія ФЕДЬКОВИЧА: 101 Екологія, 073 Менеджмент, 123 Комп’ютерна інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 162 Біотехнологія та біоінженерія. У випадку згоди здійснити переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого у встановленому порядку.
4.7. Здійснити передбачені законодавством дії у зв’язку з ліквідацією структурного підрозділу – Чернівецькому факультеті Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

5. Затвердити норми відвідування занять та методики формування оцінки студентів з дисципліни «Фізичне виховання».
Відповідальний – проректор професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

6. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз напряму 6.050501 «Прикладна механіка».
Відповідальний – завідувач кафедри професор КОВАЛЕНКО Валентин Олександрович.

7. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз напряму 6.030102 «Психологія».
Відповідальний – завідувач кафедри професор РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгійович.

8. Затвердити відкриття підготовки здобувачів вищої освіти за спеціалізацією 075-03 «Міжнародний маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг».
Відповідальний – завідувач кафедри професор СИСОЄВ Володимир Вікторович.

9. Затвердити голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітнього ступеня бакалавр та магістр.
Відповідальний – начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович.

10. Затвердити зміни до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
Відповідальний – начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович.

11. Затвердити зміну назви блоку дисциплін (спеціалізації) «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика» на «Інженерія мехатронних гідропневмосистем».
Відповідальний – завідувач кафедри деталей машин та мехатронних систем професор ГАЙДАМАКА Анатолій Володимирович.

12. Перейменувати в межах спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації (блоку дисциплін) 133.02 «Транспортні засоби високої прохідності» в спеціалізацію (блок дисциплін) 133.02 «Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності».
Відповідальний – голова групи забезпечення спеціальності, завідувач кафедри професор ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович.

13. Перейменувати в межах спеціальності 131 «Прикладна механіка» блоку дисциплін «Автоматизоване моделювання технічних систем», який закріплений за кафедрою ТММіСАПР, в блок дисциплін «Комп’ютерне моделювання технічних систем».
Відповідальний – завідувач кафедри професор ТКАЧУК Микола Анатолійович.

14. Затвердити положення про галерею «Art-ХПІ».
Відповідальний – проректор професор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович.

15. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органам студентського самоврядування.

16. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 29 березня 2019 року, протокол № 4.

         Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 216 ОД від 18 квітня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович