НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 23 КВІТНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 5

НАКАЗ № 236 ОД від 07 травня 2019 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Заслухавши та обговоривши звіт ректора університету професора СОКОЛА Євгена Івановича про статус Національного університету виконати наступні заходи:
1.1. Затвердити річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу Національного для НТУ «ХПІ» за 2018 р.
1.2. Продовжити роботу з розвитку і вдосконалення інформаційної системи університету з метою розширення набору сервісів і можливостей автоматизованої обробки і надання інформації, пов’язаної з основними процесами діяльності.
Відповідальний – проректор ТРУШ Олександр Олегович.
1.3. Продовжити роботу з удосконалення системи внутрішнього управління та забезпечення якості та впровадження процесного підходу в усі сфери діяльності університету.
Відповідальний – начальник відділу забезпечення якості освіти КОШКАРОВ Юрій Юрійович, директора інститутів та декани факультетів, завідувачі кафедр.
1.4. Посилити роботу з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, створених науково-педагогічними або науковими працівниками.
Відповідальні – керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, завідувачі кафедр.

2. За результатами розгляду питання «Практика студентів – вагома складова якості підготовки фахівців» виконати наступні заходи:
2.1. Підвищити контроль за організацією та рівнем методичного забезпечення практикою студентів.
Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
2.2. На вчених радах інститутів, факультетів щорічно заслуховувати звіти завідувачів кафедр з питань організації та якості проведення практичної підготовки та розробляти відповідні заходи щодо її покращення.
Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
2.3. Удосконалювати роботу з організації зворотного зв’язку з підприємствами та установами, які приймають студентів на практику та випускників на роботу, проводити моніторинг кар’єрного росту випускників.
Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
2.4. Запровадити практику проведення конференцій та семінарів за участю спеціалістів провідних підприємств, наукових установ для корегування змісту практичної підготовки фахівців з урахуванням потреб рівня знань та умінь для конкретних умов праці.
Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
2.5. Переглянути перелік баз практики на відповідність профілю спеціальності та сучасним технічно-господарським умовам. При виборі баз практики віддавати першочергову перевагу тим з них, які гарантують в подальшому працевлаштування випускників.
Відповідальні – завідувачі кафедр.
2.6. Щорічно переглядати та вдосконалювати методичне забезпечення з організації практичної підготовки фахівців.
Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
2.7. Створювати нові філії кафедр та продовжити роботу з укладання довгострокових договорів з підприємствами-партнерами та майбутніми роботодавцями.
Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
2.8. Провести заходи відносно впровадження дуальної форми навчання в освітній процес. Для цього досліджуючи потенціал ринку праці, визначитися із переліком спеціальностей, для яких можливо розробити навчальні плани з дуальної освіти; призначити осіб, що відповідають за впровадження дуальної форми; провести попередній відбір роботодавців для співпраці.
Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
2.9. Залучати до проведення практичних занять зі студентами висококваліфікованих фахівців з підприємств та організацій, які мають значний практичний досвід на підприємствах відповідної галузі.
Відповідальні – завідувачі кафедр.
2.10. Збільшити застосування активних методів практичної підготовки (ділові ігри, ігрове проектування, рішення ситуаційних завдань, їх моделювання та інше). Застосовувати практику проведення ознайомчих екскурсій на передових підприємствах галузі.
Відповідальні – завідувачі кафедр.

3. Затвердити Положення про групу забезпечення спеціальності в НТУ «ХПІ».
Відповідальний – завідувач кафедри професор ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович.

4. Затвердити Положення про докторський іспит зі спеціальності аспірантів.
Відповідальний – завідувач аспірантури доцент ШТЕФАН Вікторія Володимирівна.

5. Замінити захист випускної кваліфікаційної роботи на комплексний державний іспит з відповідним розподілом 2-х тижнів дипломного проектування: на виробничу практику (1 тиждень) та атестацію (1 тиждень) для першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та література (переклад включно)».
Відповідальний – завідувач кафедри професор БАДАН Антоніна Анатоліївна

6. Відкрити підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 051-01 «Економіка бізнесу» спеціальності 051 «Економіка».
Відповідальний – завідувач кафедри професор СИСОЄВ Володимир Вікторович.

7. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органам студентського самоврядування .

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 23 квітня 2019 року, протокол № 5.

         Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 236 ОД від 07 травня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович