Про внесення змін до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року

НАКАЗ № 286 ОД від 14.06.2019 р.

Про внесення змін до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ».

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року, виклавши наказ у новій редакції:
«1. За результатами розгляду питання «Якість освіти як головний показник ефективності закладу вищої освіти» виконати наступні заходи:
1.1. Активізувати роботу ради з якості та уповноважених з якості на факультетах та інститутах.
Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів.
1.2. Забезпечити доведення сучасних розробок в галузі забезпечення якості до керівників факультетів та інститутів з метою їх використання в навчальному процесі.
Відповідальний – начальник відділу забезпечення якості освіти КОШКАРОВ Юрій Юрійович.
1.3. Відділу забезпечення якості освітньої діяльності розробити перспективний п’ятирічний план робіт з подальшого вдосконалення системи забезпечення якості освіти.
Відповідальний – начальник відділу забезпечення якості освіти КОШКАРОВ Юрій Юрійович.
2. Розглянувши на засіданні вченої ради напрямки виховної роботи в університеті, виконати наступні заходи:
2.1. Удосконалити систему отримання оцінки з дисципліни «Фізична культура» з метою залучення більшої кількості студентів, що регулярно займаються фізичною культурою.
Строк: 2019/2020 навчальний рік.
Відповідальні: кафедра фізичного виховання та її завідуючий доцент ЮШКО Олексій Володимирович.
2.2. З метою залучення більш широкого загалу студентів до діяльності Палацу студентів доцільно наладити більш тісний контакт між колективами Палацу студентів та науково-навчальними інститутами/факультетами та їх гуртожитками. Дирекції Палацу студентів та його директору своєчасно надавати інформацію про відповідні заходи та поширити спектр творчих колективів, в тому числі науково-технічної направленості.
Строк: постійно.
Відповідальні: директор палацу студентів МАРУЩЕНКО Анатолій Федорович, директори науково-навчальних інститутів та декани факультетів та їх заступники з виховної роботи.
2.3. Вдосконалити виховну роботу у гуртожитках університету. Дирекціям/деканатам прийняти плани відвідування завідуючими випускових кафедр своїх гуртожитків, та посилити контроль за виховною роботою в гуртожитках зі сторони кураторів навчальних груп.
Строк: плани до початку 2019/2020 навчального року.
Відповідальні: завідуючи випускових кафедр та директори/декани, заступники директорів/деканів з виховної роботи, куратори академічних груп.
2.4. Вдосконалити роботу кураторів, забезпечити тісний контакт кожного куратора зі студентами відповідних груп та їх батьками. З метою заохочення найбільш ініціативних та активних кураторів за підсумками навчального року проводити визначення «Кращого куратора науково-навчального інституту / факультету». Регулярно висвітлювати на сторінці загально університетської газети «ПОЛІТЕХНІК» матеріали про кращий досвід кураторів.
Строк: постійно.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, директори науково-навчальних інститутів та декани факультетів та їх заступники з виховної роботи.
2.5. Розробити необхідні документи та прийняти їх на Вченій раді університету що до створення центру соціально-психологічного напрямку для передбачення соціально-суспільних конфліктів між учасниками освітнього процесу.
Строк: протягом 2019-2020 навчального року.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович
2.6. Удосконалити інформаційну політику у сфері виховної роботи, а саме у соціальних мережах, надання інформації на сайті університету (кафедри, Палац студентів, спорткомплекс). Вважати доцільним розглянути можливість створення студентського прес-клубу.
Строк: протягом 2019/2020 навчального року.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи професор ТРУШ Олександр Олегович, керівник прес-служби РОЗОВА Олена Володимирівна.
2.7. Удосконалити інформаційну політику у сфері виховної роботи, а саме розробити план показників та дошок оголошень на території НТУ «ХПІ», які б мали естетично прийнятний вигляд та впровадити його.
Строк: протягом 2019/2020 навчального року.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович.
3. Надати кафедрі систем інформації ім’я В.О. Кравця.
4. Затвердити освітньо-професійну програму та навчальні плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти по спеціальності 053 «Психологія».
5. Затвердити освітньо-професійні програми та навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» з галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» по спеціальностям: 254 «Забезпечення військ сил» (освітньо-професійна програма «Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ»), 255 «Озброєння та військова техніка» (освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт бронетанкової технік и та озброєння»).
6. Затвердити пропозиції щодо унормування навчального навантаження викладачів на 2019/20 навчальний рік:
6.1. В індивідуальних планах викладачів аудиторне навантаження на 2019/20 н.р. не повинно перевищувати 600 годин на рік.
6.2. Скорегувати навчальні плани (де це потрібно) за кількістю дисциплін у семестрі.
6.3. Скорегувати навчальні плани (де це потрібно) за аудиторним розподілом між лекціями, практичними та лабораторними заняттями та відповідальними за дисципліну кафедрами.
6.4. Збільшити частку самостійної роботи студентів (де це потрібно), особливо на багаточисельних потоках, перш за все з гуманітарних дисциплін.
6.5. Перенести (де це потрібно) в розділ методична або наукова робота:
— перевірку рефератів і модульних контрольних робіт;
— керівництво дипломними проектами та роботами бакалаврів та  магістрів (в тому числі консультування розділів «охорона праці» та «економічне обґрунтування»).
6.6. Укрупнити потоки за рахунок зменшення кількості спеціалізацій та малочисельних груп».
7. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органам студентського самоврядування.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстава: рішення вченої ради від 24 травня 2019 року, протокол № 6».

2. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органам студентського самоврядування.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 286 ОД від 14.06.2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович