РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57 ВІД 12.09.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57
від «12» вересня 2019 р.

Про проведення процедури визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Відповідно до норм частини ІІ наказу МОН України № 952 від 05.08.2016 р. «Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за № 1188/29318) провести на засіданні кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних процедуру визнання наукового ступеня кандидат технічних наук, отриманого в Сибірському державному університеті телекомунікацій та інформатики м. Новосибірськ (Російська Федерація) доцентом кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних МЄДВЄДЄВОЇ Юлією Сергіївною.

2. Завідувачу кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних професору ЛЮБЧИКУ Леоніду Михайловичу залучити до розгляду штатних працівників НТУ «ХПІ», які є компетентними фахівцями зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь. У разі відсутності достатньої кількості докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, залучити фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які є докторами наук, докторами філософії (кандидатами наук) або мають наукові статті, монографії зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь.

3. Засідання кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних провести у термін з 16 вересня по 23 вересня 2019 року. Рішення кафедри оформити у вигляді протоколу за аналогією з рішенням спеціалізованої вченої ради та подати до Вченої ради НТУ«ХПІ».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича.

Підстава: заява доцента кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних МЄДВЄДЄВОЇ Юлії Сергіївни

Ректор Є.І. Сокол

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57 від 12 вересня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович