РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 75 ВІД 11.11.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 75
від 11 листопада 2019 року

Про надання висновку про наукову та практичну цінність результатів дисертації

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Відповідно до норм пункту 16 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, призначити кафедру електричного транспорту та тепловозобудування для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи КРАСНОВА Олексія Олександровича «Активний тяговий перетворювач для електровозів змінного струму з колекторними тяговими двигунами», що подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

2. Завідувачу кафедри електричного транспорту та тепловозобудування ЛЮБАРСЬКОМУ Борису Григоровичу залучити до проведення попередньої експертизу працівників кафедри, які є компетентними фахівцями зі спеціальності, з якої підготовлено дисертаційну роботу. У разі відсутності достатньої кількості докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої підготовлено роботу, залучити фахівців інших кафедр НТУ «ХПІ» або вищих навчальних закладів, які є докторами наук, докторами філософії (кандидатами наук) або мають наукові статті, монографії зі спеціальності, з якої підготовлено дисертаційну роботу.

3. Засідання кафедри електричного транспорту та тепловозобудування провести до 20 грудня 2019 року. Рішення кафедри оформити відповідно до вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом МОН від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича.

Підстава: Лист Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України №9/443 від 17.10.2019 року.

Проректор з наукової роботи А.П. Марченко

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 75 від 11 листопада 2019 року

Заковоротний Олександр Юрійович