НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 01 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 9

НАКАЗ № 538 ОД від 18 листопада 2019 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до рішення вченої ради щодо питання «Розвиток підготовки фахівців за напрямом ІТ-технологій в НТУ «ХПІ» виконати наступні заходи:
1.1. Створити робочу групу з розробки Концепції електронного навчання в Університеті, Плану розвитку електронного навчання в Університеті на 2020-2021 роки, та системи мотивації кафедр та їх професорсько-викладацького складу щодо розробки і використання у начальному процесі електронних технологій навчання.
Відповідальний: проректор професор ТРУШ Олександр Олегович. Термін: до 13.11.2019 року.
1.2. З метою складання загально університетського плану розвитку електронного навчання кафедрам, інститутам та факультетам надати робочій групі пропозиції до Концепції та Плану електронного навчання в Університеті.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін: до 20.11.2019 року.
1.3. Розробити та розглянути на засіданні Методичної ради Положення про організацію дистанційного навчання в Університеті. Відповідальний – проректор професор ТРУШ Олександр Олегович. Термін: 27.12.2019 року.
1.4. Виконати аналіз можливості використання матеріалу дистанційних курсів, що розроблені професорсько-викладацьким складом кафедр в системі електронних курсів для використання в системі Moodle. У разі розбіжності змісту матеріалу, що є в курсах у системі електронних курсів з сучасними вимогами навчальних планів та змістом програм внести зміни у дистанційні курси, і привести їх у відповідність до вимог обсягу дистанційного курсу «Ресурс». Активізувати створення нових дистанційних курсів з навчальних дисциплін на кафедрах Університету.
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін: до 25.12.2019 року.
1.5. Створити і передати в Центр заочного і дистанційного навчання матеріали до дистанційних курсів для виконання контрольних завдань з навчальних дисциплін (згідно навчальних планів) для студентів 2-5 курсів ЦЗДН.
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін – до 15.05.2020 року.
1.6. При визначенні рейтингу кафедр, атестації професорсько-викладацького складу університету, проведенні конкурсу на заміщення посад враховувати активність викладачів щодо створення і використання в навчальному процесі курсів із застосовуванням електронних технологій.
Відповідальні: голова вченої ради професор ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович, начальник відділу кадрів АКІМЕНКО Дмитро Олексійович. Термін: постійно.
1.7. Організувати використання і контроль за використанням дистанційних курсів у навчальному процесі.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. Термін: протягом навчального року.
1.8. Провести навчання професорсько-викладацького складу кафедр, які визначені кафедрами розробниками дистанційних курсів на платформі Moodle у системі підвищення кваліфікації, з представленням на експертизу цього курсу в попередньо визначений термін та з виданням свідоцтва про підвищення кваліфікації з дистанційного навчання.
Відповідальні: керівник проблемної лабораторії дистанційного навчання КУХАРЕНКО Володимир Миколайович, завідувачі кафедр. Термін: згідно з планом.
1.9. До плану стажування викладачів включати проходження курсів підвищення кваліфікації зі створення дистанційних курсів або підготовки тьюторів.
Відповідальні – керівник проблемної лабораторії дистанційного навчання КУХАРЕНКО Володимир Миколайович, завідувачі кафедр. Термін – згідно з планом.
1.10. Створити експертну робочу групу з числа співробітників ОЦ та представників факультетів та інститутів з аналізу поточного стану, формування пропозицій, проектування нових та вдосконалення існуючих функціональних можливостей автоматизованої системи управління навчальним процесом, а також аналізу поточного стану та вдосконалення використання сучасних інформаційних систем та технологій у навчальному процесі ІТ-спеціальностей, зокрема GitHub, GitLab, Asure тощо.
Відповідальний: проректор професор ТРУШ Олександр Олегович. Термін: 20.11.2019 року.
1.11. Провести ліцензування у Харківському комп’ютерно-технологічному коледжі НТУ «ХПІ» спеціальності 125 «Кібербезпека».
Відповідальні: проректор професор ТРУШ Олександр Олегович, директор Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу ДІДУХ Ірина Іванівна, завідувач кафедрою обчислювальної техніки та програмування СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович. Термін: до початку оголошення прийому.
1.12. Продовжити роботи зі створення системи проектного навчання та популяризації їх результатів на кафедрах НТУ «ХПІ». Відповідальний: ЛЮБЧИК Леонід Михайлович. Термін: постійно.
1.13. Розробити План впровадження дуальної освіти на 3 роки. Відповідальний: проректор професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович. Термін: 28.02.2020 року.

2. Розглянувши на засіданні вченої ради підсумки прийому до аспірантури на 2019-2020 навчальний рік, виконати наступні заходи:
2.1. Вжити заходів щодо дотримання чітких строків подачі пропозицій до плану прийому.
2.2. Забезпечити стовідсоткову участь в конкурсному відборі вступників, на яких були попередньо замовленні бюджетні місця.
2.3. Забезпечити наявність у вступників наукових публікацій.
2.4. Посилити контроль за своєчасним виконанням етапів навчального процесу та прийому аспірантів на 2020 рік.
2.5. На кафедрах затвердити теми дисертацій та дисципліни вільного вибору аспірантам першого курсу (2, 3, 4 семестр) до 01.12.2019 року.
2.6. Посилити контроль за відвідуванням занять аспірантів, складанням сесій.
2.7. Провести моніторинг роботи керівників з аспірантами над дисертацією.
2.8. Своєчасно проводити звітування та атестацію аспірантів.
2.9. Створити авторські профілі аспірантів в Google Scholar. Контролювати заходи, що направлені на покращення показника h-індекс.
2.10. Провести підготовку до акредитації освітньо-наукових програм та організацію ліцензування PhD.
2.12. Запровадити навчання іноземних аспірантів англійською мовою.
2.13. Організувати подвійне керівництво аспірантами разом з керівниками із закордонних університетів.
Відповідальні: завідувачі кафедр, директори інститутів та декани факультетів. Термін: протягом року.

3. Директорам інститутів та деканам факультетів подати ректору Університету кандидатури для включення до резерву на посади завідувачів кафедр.
Відповідальні: директори інститутів та декани факультетів. Термін: 15.11.2019 року.

4. Для виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року «Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»:
4.1. Затвердити Тимчасове положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у НТУ «ХПІ».
4.2. Покласти обов’язки по забезпеченню діяльності разових спеціалізованих вчених рад та норм «Тимчасового положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у НТУ «ХПІ»» на співробітників секретаріату вченої ради НТУ «ХПІ».
Відповідальні: голова вченої ради ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович, вчений секретар ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович.
Термін дії: до 31 грудня 2020 року.

5. Затвердити перелік голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітнього ступеня магістр у період з 09.12.2019 по 22.12.2019 року.

6. Затвердити форми індивідуальних семестрових відомостей для студентів І та V курсів.

7. Затвердити зміни до навчального плану заочного навчання другого рівня підготовки в галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 123.02 – Системне програмування.

8. Затвердити Положення про атестаційний екзамен з прикладної лінгвістики першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 035 «Філологія» за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика».

9. Затвердити навчальні плани підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти скороченої форми навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи».

10. Затвердити результати звіту щодо виконання НДР «Олія лляна нерафінована. Густина у діапазоні температур 273 К…393 К» з ДП «Укрметртестстандарт».

11. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органам студентського самоврядування та всім структурним підрозділам, яких це стосується.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 01 листопада 2019 року, протокол № 9.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 538 ОД від 18 листопада 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович