ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 02.06.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Затвердження пропозицій щодо складу Наглядової ради університету.
Доповідачі:
ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Акімов Олег Вікторович.

3. Зміни у складі Вченої ради НТУ «ХПІ».
Доповідає голова Вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Аналіз складу та шляхи покращення наукового рівня професорсько-викладацького складу університету з метою підвищення якості вищої освіти в університет (презентація).
Доповідачі:
ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Клепіков Володимир Борисович.

5. Роль наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» в підвищенні якості наукової, навчальної і виховної роботи та визнанні університету в світі (презентація).
Доповідає директор бібліотеки Семененко Лариса Петрівна.

6. Значення газети «Політехнік» в покращенні інформаційного поля університету та виховної роботи серед студентів та викладачів (презентація).
Доповідачі:
головний редактор газети Землянська Світлана Петрівна;
від комісії професор Тарароєв Яків Володимирович.

7. Про підтримку висунення роботи «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету» на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року в номінації «Вища освіта».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Про підтримку висунення роботи «Навчально-методичний комплект «Теоретична електротехніка та метрологія» на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року в номінації «Вища освіта».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Представлення до вченого звання доцента:
1. ВОДКА Олексій Олександрович, кафедра динаміки та міцності машин.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

10. Конкурс на заміщення вакантних посад:
1. На посаду завідувача кафедри економічного аналізу
Конкурсант – д.е.н. проф. МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович.
2. Професора кафедри організації виробництва та управління персоналом
Конкурсант – к.е.н., доц. ДОЛИНА Ірина Володимирівна.
3. Професора кафедри економіки та маркетингу
Конкурсант – д.е.н., доц. КОСЕНКО Олександра Петрівна.
4. Професора кафедри організації виробництва та управління персоналом
Конкурсант – к.е.н., доц. МАТРОСОВА Вікторія Олександрівна.
5. Професора кафедри ділової іноземної мови та перекладу
Конкурсант – к.філолог.н., доц. НЕДАЙНОВА Ірина Василівна.
6. Професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Конкурсант – д.т.н., проф. ШАБАНОВА Галина Миколаївна.
7. Професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Конкурсант – д.т.н., проф. ГАМБАРОВ Леонід Арамович.
8. Професора кафедри організації виробництва та управління персоналом
Конкурсант – к.е.н., доц. КОСЕНКО Андрій Васильович.
9. Професора кафедри прикладної математики
Конкурсант – д.ф-м.н., проф. МІХЛІН Юрій Володимирович.
10. Професора кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива
Конкурсант – к.т.н., доц. НАЗАРОВ Валерій Миколайович.
11. Професора кафедри інженерної електрофізики
Конкурсант – д.т.н., доц. ПЄТКОВ Олександр Олександрович.
12. Професора кафедри політичної історії
Конкурсант – к.і.н., доц. САВЧЕНКО Леонід Петрович.
13. Професора кафедри організації виробництва та управління персоналом
Конкурсант – к.е.н., доц. САДОВСЬКИЙ Віктор Артемович.
14. Професора кафедри турбінобудування
Конкурсант – д.т.н., с.н.с. СУБОТОВИЧ Валерій Петрович.
15. Професора кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
Конкурсант – д.т.н., доц. ХАВІН Геннадій Львович.
16. Професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Конкурсант – к.т.н., доц. ШЕВЧЕНКО Сергій Васильович.
17. Професора кафедри електричних машин
Конкурсант – к.т.н., доц. ЮХИМЧУК Володимир Данилович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

11. Про постанову Харківської обласної організації профспілок працівників освіти та науки «Про дотримання законодавства про освіту в частині нормування та оплати праці працівників НТУ «ХПІ» та реалізацію прав і повноважень, наданих Законом України «Про професійні профспілки, їх права та гарантії діяльності», первинною профспілковою організацією.
Доповідає голова профспілкової організації Фомін Анатолій Йосипович.

12. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.17 (презентація).
Доповідачі:
голова спецради професор Кіпенський Андрій Володимирович;
від комісії професор Ткачук Микола Анатолійович.

13. Звіт докторанта кафедри промислової та біомедичної електроніки Лапти Станіслава Сергійовича.
Доповідач від комісії – професор Клепіков Володимир Борисович.

14. Про відкриття підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією 151-08 Комп’ютерні системи керування технологічними процесами з 2017/2018 навчального року зі скороченим терміном навчання.
Доповідає завідувач кафедри «Ливарне виробництво» Акімов Олег Вікторович.

15. Про зміну назви кафедри «Теоретична, експериментальна та загальна фізика» на «Фізика».
Доповідає в.о. завідувача кафедри доцент Семенов Олександр Володимирович.

16. Затвердження положення про табірну комісію НТУ «ХПІ» (презентація).
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

17Затвердження:
1. Навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою денної та заочної форм навчання (термін навчання 1 рік 4 місяці);
2. Навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за освітньо-науковою програмою денної форми навчання (термін навчання 1 рік 9 місяців) за усіма спеціальностями університету.
3. Освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.

18. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1.
Навчальний посібник «Лідерські якості професійної діяльності» авторів Романовського О.Г., Гури Т.В., Резника С.М., Панфілова Ю.І. Головешко Б.Р., Бондаренко В.В. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 150 стор.
2. Монографія «Безпека та моніторинг енергосистем безпілотними літальними апаратами», автори: Є.І. Сокол, О.Г. Гриб, М.М. Резинкіна, Г.А. Сердерович, С.В. Бабак, С.Ю. Шевченко, Д.А. Гапон, А.О. Зуєв, С.В. Швець, Т.С. Ієрусалімова, обсяг 381 стор.
3. Монографія «Учет и компенсация реактивной мощности при несимметричных режимах работы систем электроснабжения», автори: Е.И. Сокол, Ю.А. Сиротин, О.Г. Гриб, В.Г. Сыченко, Д.А. Босый, Д.А. Гапон, С.В. Швец, Т.С. Иерусалимова, Р.Н. Лисиченко, обсяг 289 стор.
4. Навчальний посібник «Расчет релейной защиты и систем автоматики в электроэнергетике», автори: Е.И. Сокол, О.Г. Гриб, В.Г. Сыченко, А.А. Данилов, В.Н. Баженов, Ю.В. Владимиров, Д.А. Гапон, С.В. Швец, Т.С. Иерусалимова, Н.В. Рудевич, обсяг 409 стор.
5. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інформатика та моделювання», 2017.
6. Журнал «Електротехніка і електромеханіка» № 3, 2017 р., обсяг 70 стор.
7. Журнал «Сучасні інформаційні системи» № 1, 2017 р., обсяг 80 стор.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович