НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 26 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 11

НАКАЗ № 552 ОД від 26 листопада 2021 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. З метою покращення системи управління НТУ «ХПІ» затвердити наступні зміни структури університету:
1.1. На основі факультету соціально-гуманітарних технологій створити навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій.
1.2. На основі факультету міжнародної освіти створити навчально-науковий інститут міжнародної освіти.
1.3. Розформувати факультети «Комп’ютерні інформаційні технології» та «Комп’ютерні науки і програмна інженерія».
1.4. Перейменувати кафедру «Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. А.В. ДАБАГЯНА» в кафедру «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. ДАБАГЯНА» та доручити цій кафедрі здійснювати підготовку фахівців за спеціальностями: 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»), 122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»).
1.5. Перейменувати кафедру «Обчислювальна техніка та програмування» в кафедру «Комп’ютерна інженерія та програмування» та доручити цій кафедрі здійснювати підготовку за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» (за двома освітніми програмами: «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри» та «Прикладна комп’ютерна інженерія»).
1.6. Перейменувати кафедру «Розподілені інформаційні системи і хмарні технології» в кафедру «Інтернет речей» та доручити цій кафедрі здійснювати підготовку за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Прикладна комп’ютерна інженерія»).
1.7. Назви кафедр: «Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології», «Інформатика та інтелектуальна власність», «Стратегічне управління», «Мультимедійні інформаційні технології і системи», «Комп’ютерна математика і аналіз даних», спеціальності, за якими вони здійснюють підготовку, та освітні програми, – залишити без змін.
1.8. На базі кафедр «Комп’ютерна математика і аналіз даних», «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління», «Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології», «Стратегічне управління», «Інформатика та інтелектуальна власність», «Мультимедійні інформаційні технології і системи», «Комп’ютерна інженерія та програмування», «Інтернет речей» – створити навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
1.9. Створити в складі навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій кафедру «Кібербезпека», доручити цій кафедрі підготовку за спеціальністю 125 «Кібербезпека» (освітня програма «Кібербезпека»).
1.10. Створити в складі навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій кафедру «Інформаційні системи та технології» та доручити цій кафедрі здійснювати підготовку фахівців за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Програмне забезпечення інформаційних систем»).
1.11. Кафедру вищої математики включити до складу навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту.
1.12. Кафедри «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу», «Автоматика та управління в технічних системах», «Інформаційно-вимірювальні технології і системи», «Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики», «Системи інформації ім. В.О. КРАВЦЯ» включити до складу навчально-наукового інженерно-фізичного інституту.
1.13. На основі кафедр «Теоретична механіка» та «Механіка суцільного середовища та опір матеріалів» створити кафедру «Теоретична механіки та опір матеріалів» та включити її до складу навчально-наукового інженерно-фізичного інституту.
1.14. Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут в оновленому складі перейменувати у навчально-науковий інститут  прикладної фізики, математики та комп’ютерних наук.
1.15. Перейменувати кафедру «Менеджмент і оподаткування» в кафедру «Менеджмент» та доручити кафедрі вести підготовку фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент».
1.16. Перейменувати кафедру «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин» в кафедру «Економіка бізнесу і міжнародних економічних відносин» та доручити цій кафедрі вести підготовку фахівців зі спеціальностей 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини». До кінця грудня 2021 року кафедрі підготувати пропозиції по відкриттю на спеціальності 051 «Економіка» нових освітніх програм, які забезпечать розвиток цієї спеціальності та конкурентне положення на ринку освітніх послуг, та винести їх для обговорення на засіданні методичної ради.
1.17. На основі кафедр «Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент» та «Економіка і маркетинг» створити кафедру «Маркетинг» та доручити цій кафедрі здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг». До кінця грудня 2021 року кафедрі підготувати пропозиції по відкриттю на спеціальності 075 «Маркетинг» нових освітніх програм, які забезпечать розвиток цієї спеціальності та конкурентне положення на ринку освітніх послуг, та винести їх для обговорення на засіданні методичної ради.
1.18. Перейменувати кафедру «Підприємництво, торгівля та експертиза товарів» в кафедру «Підприємництво, торгівля і логістика» та доручити кафедрі здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». До кінця грудня 2021 року кафедрі підготувати пропозиції по відкриттю на спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітніх програм, яка забезпечить розвиток цієї спеціальності та конкурентне положення на ринку освітніх послуг, та винести їх для обговорення на засіданні методичної ради.
1.19. На основі кафедр «Бізнес-аналітика, облік і готельно-ресторанна справа» та «Міжнародний бізнес та фінанси» створити кафедру «Облік і фінанси» та доручити цій кафедрі вести підготовку фахівців зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
1.20. Перейменувати кафедру «Бізнес-аналітика, облік та готельно-ресторанна справа» в кафедру «Туризм і готельно-ресторанний бізнес» та доручити кафедрі підготовку фахівців зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». До кінця грудня 2021 року кафедрі підготувати пропозиції по відкриттю на кафедрі спеціальності 242 «Туризм» та винести їх для обговорення на засіданні методичної ради.
1.21. Доручити кафедрам «Менеджмент і оподаткування», «Економіка та маркетинг», «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин», «Економічна кібернетика і маркетинговий менеджмент». «Міжнародний бізнес та фінанси» довести підготовку фахівців, які в цей час навчаються на 1 – 6 курсах до отримання ними дипломів бакалавра та магістра з відповідних спеціальностей.
1.22. Всім підрозділам, які були утворені цим наказом, розробити стратегічні завдання і плани першочергових завдань з їх функціонування.

2. З метою комплексного вирішення завдання зі збереження контингенту студентів необхідно зосередити зусилля як на збереженні, так і збільшенні контингенту студентів в навчально-науковому інституті механічної інженерії та транспорту, та саме:
2.1. Зменшувати кількість відрахувань студентів денної форми навчання, особливо тих, які навчаються на 1 і 2 курсах спеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудування», 132 – «Матеріалознавство», та зарахованих на базі молодшого спеціаліста шляхом налагодження дієвої співпраці з керівниками загальних кафедр, посилення роботи зі студентами під час екзаменаційних сесій та дотримання термінів ліквідації академічних заборгованостей з урахуванням дистанційної форми навчання. Відповідальні – директор та завідувачі кафедр навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту.
2.2. Скорочувати відрахування студентів за власним бажанням за рахунок вдосконалення роз’яснювальної роботи завідуючих кафедр та кураторів груп при спілкуванні з батьками в присутності студентів. Відповідальні – завідувачі кафедр навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту.
2.3. Збільшувати набір студентів на перший курс на базі молодшого спеціаліста на всіх кафедрах і, особливо, на кафедрах «Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф. СЕМКА», «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. МОРОЗОВА», «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», «Ливарне виробництво», «Гідравлічні машини» і «Безпеки праці і навколишнього середовища». Для цього розглянути на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту позитивний досвід суттєвого збільшення прийому студентів на базі молодшого спеціаліста на кафедрі «Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском». Відповідальні – директор та завідувачі кафедр навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту. Термін – до серпня 2022 р.
2.4. Посилювати роботу щодо збільшення контингенту студентів заочної форми навчання та іноземних студентів денної форми навчання завдяки започаткуванню їхньої підготовки на всіх кафедрах навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту, особливо на кафедрах «Зварювання», «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. МОРОЗОВА», «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин». Відповідальні – директор навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту й завідувачі вказаних кафедр. Термін – до серпня 2022 р.
2.5. Збільшувати прийом студентів до магістратури завдяки приділенню особливої уваги випускникам бакалаврату, мотивації студентів щодо пробного тестування з іноземної мови, забезпечення їхньої участі у складанні єдиного вступного іспиту. Відповідальні – директор та завідувачі кафедр навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту. Термін – до червня 2022 р.
2.6. Розширювати співпрацю із закордонними закладами освіти, підприємствами і організаціями щодо спільної підготовки фахівців. Відповідальні – директор та завідувачі кафедр навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту.
2.7. Активізувати та посилити роль органів студентського самоврядування у питаннях укріплення навчальної дисципліни, участі в профорієнтаційній роботі, громадському житті навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту. Відповідальні – директор навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту, голова профбюро студентів, органи студентського самоврядування інституту.
2.8. Проаналізувати причини відрахувань, які пов’язані з заборгованостями по дисциплінах загальних кафедр, задля створення та запровадження системи дієвих заходів з підвищення базового рівня знань студентів. Відповідальні – завідувачі загальних кафедр, директори/декани відповідних інститутів/факультетів. Термін – до червня 2022 року.

3. З метою покращення подальшої роботи відділу аспірантури виконати наступне:
3.1. Посилити контроль за роботою кафедр щодо дотримання строків подачі пропозицій до плану прийому в аспірантуру; забезпечення 100% участі в конкурсному відборі всіх вступників на яких були попередньо замовленні бюджетні місця в аспірантуру; наявності у вступників наукових публікацій.
3.2. Завідувачам кафедр організувати та контролювати своєчасне виконанням етапів навчального процесу та прийому аспірантів на 2022 рік:
3.2.1. затвердити теми дисертацій та дисципліни вільного вибору аспірантам першого курсу (2, 3, 4 семестр) до 01.12.21 р.;
3.2.2. посилити контроль за відвідуванням занять аспірантів, складання сесій;
3.2.3. провести моніторинг роботи керівників із аспірантами над дисертацією;
3.2.4. своєчасно проводити звітування та атестацію аспірантів;
3.2.5. створити авторські профілі аспірантів в Google Scholar. Провести роз’яснення для аспірантів 1-го та 2-го щодо необхідності покращення показника h-індекс;
3.2.6. посилити відповідальність аспірантів бюджетної форми навчання, їх керівників і завідувачів відповідних кафедр за своєчасну підготовку та захист дисертацій.

4. Провести підготовку до акредитації освітньо-наукових програм та організацію ліцензування спеціальностей PhD.

5. Ввести в дію освітньо-наукову програму спеціальності 053 «Психологія» третього рівня вищої освіти.

6. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Управління в сфері соціального забезпечення» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення».

7. Ввести в дію освітню програму «Електромобілі та автомобільна електроніка» підготовки першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка»

8. Ввести в дію Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

9. Перейменувати кафедру акушерства та гінекології в кафедру акушерства, гінекології та репродуктології.

10. Створити Лікувально-діагностичний науково-практичний центр.

11. Ввести в дію Положення про Лікувально-діагностичний науково-практичний центр.

12. Створити Медико-фармацевтичну науково-дослідну лабораторію.

13. Ввести в дію Положення про Медико-фармацевтичну науково-дослідну лабораторію.

14. Ввести в дію Положення про комісію з питань етики та біоетики навчально-наукового медичного інституту.

15. Ввести в дію навчальні плани та освітні програми до циклів: спеціалізація «Дитяча неврологія», стажування «Дитяча неврологія», спеціалізації «Організація і управління охороною здоров’я» терміном 3 місяці (468 годин).

16. Надати право наукового керівництва аспірантами зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» доценту кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива ТУЛЬСЬКІЙ Альоні Геннадіївні.

17. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 26 листопада 2021 року, протокол № 11.

Ректор Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 552 ОД від 26 листопада 2021 р.

Заковоротний Олександр Юрійович