НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 29 грудня 2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 12

НАКАЗ № 31 ОД від 21 січня 2022 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками розгляду на вченій раді питання про теоретичні основи, сучасні технології та обладнання в галузі енергозбереження і енергоефективності, розроблені в університеті, які є підставою для покращення енергоефективності корпусів навчального містечка НТУ «ХПІ», виконати наступні заходи:
1.1. Продовжити роботу керівництва університету та адміністративно-господарських підрозділів з впровадження енергозберігаючих заходів і досягнуті результати по зменшенню споживання енергоносіїв.
1.2. Відповідним службам університету на базі результатів тендеру проектів Європейського інвестиційного банку розвитку, забезпечити організацію та проведення робіт підрядними організаціями для виконання означених у проектах робіт з ремонту, модернізації та підвищення енергоефективності корпусів НТУ «ХПІ»: У1, У2, ГК та ЕК.
1.3. Керівникам підрозділів та завідувачам кафедр забезпечити організовану роботу з підготовки приміщень та тимчасової роботи у визначених приміщеннях на період виконання робіт з енергоефективної модернізації базових місць розміщення.

2. Ввести в дію правила прийому Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2022 році.

3. Розглянути результати анкетування студентів за підсумками літньої сесії 2021 року на засіданнях вчених рад навчально-наукових інститутів та на засіданнях кафедр.
Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів та завідувачі кафедр. Термін виконання: до 28 лютого 2022 р.

4. Виготовити та видати дипломи доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 1290 від 30.11.2021 року:
4.1. ЛОБАС Вікторія Володимирівна, зі спеціальності 033 «Філософія», ДР № 003058;
4.2. ТРЕМБАЧ Богдан Олександрович, зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», ДР № 003225.
Копії відповідних дипломів докторів філософії надати до секретаріату вченої ради. Відповідальна – завідувач аспірантури ШТЕФАН Вікторія Володимирівна.

5. Перейменувати кафедру «Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики» на кафедру «Мікро- та наноелектроніка».

6. Перейменувати кафедру «Органічний синтез та нанотехнології» на кафедру «Органічний синтез та фармацевтичні технології».

7. Перейменувати кафедру «Двигуни внутрішнього згоряння» на кафедру «Двигуни та гібридні енергетичні установки».

8. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Туристичний бізнес» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 242 «Туризм».

9. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

10. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Економіка та організація бізнесу» та «Управління персоналом та економіка праці» та навчальні плани підготовки бакалаврів за денною формою навчання зі спеціальності 051 «Економіка».

11. Ввести в дію освітню програму «Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

12. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Логістика та митна справа» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

13. Ввести в дію освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти (доктор філософії) «Фізика та астрономія» зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія».

14. Ввести в дію Положення про кафедри навчально-наукового медичного інституту: загальної фармації; клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології; організації та управління охороною здоров’я і соціальної медицини; внутрішніх хвороб і сімейної медицини; неврології і рефлексотерапії; фізичної і реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології; радіології; хірургії, нормальної та топографічної анатомії.

15. Ввести в дію освітню програму стажування «Загальна практика сімейна медицина».

16. Ввести в дію освітню програму тематичного удосконалення «Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів».

17. Ввести в дію освітню програму для середнього медичного персоналу «Рентгенологія» (для осіб із середньою медичною освітою).

18. Затвердити науково-координаційну раду навчально-наукового медичного інституту.

19. Ввести в дію Положення про науково-координаційну раду навчально-наукового медичного інституту.

20. Ввести в дію Положення про наукову школу «Коморбідність в медицині» при навчально-науковому медичному інституті.

21. Затвердити проблемну комісію навчально-наукового медичного інституту.

22. Ввести в дію Положення про проблемну комісію навчально-наукового медичного інституту.

23. Ввести в дію Положення про комісію з питань етики та біоетики при навчально-науковому медичному інституті.

24. Ввести в дію Положення про Стартап-центр «Spark» в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

25. Надати право наукового керівництва аспірантами:
25.1. ПЕТРОВУ Сергію Олександровичу, доценту кафедри органічного синтезу і нанотехнологій, зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія;
25.2. БІЛЕЦЬ Дар’ї Юріївні, доценту кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива, зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія;
25.3. ГУБСЬКОМУ Сергію Олександровичу, доценту кафедри комп’ютерного моделювання інтегрованих технологій обробки тиском, зі спеціальності 131 – прикладна механіка;
25.4. КОЛУПАЄВУ Ігорю Миколайовичу, доценту кафедри матеріалознавства, зі спеціальності 132 – матеріалознавства;
25.5. КЄССАЄВУ Олександру Геннадійовичу, завідувачу кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, зі спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

26. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, директорам навчально-наукових інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

27. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 29 грудня 2021 року, протокол № 12.

Ректор Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 31 ОД від 21 січня 2022 р.

Заковоротний Олександр Юрійович