НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 02 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 5

НАКАЗ   № 440 ОД від 22 червня 2017 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За результатами обговорення питання «Аналіз складу та шляхи покращення наукового рівня професорсько-викладацького складу університету з метою підвищення якості вищої освіти в університеті» здійснити такі заходи:
1.1. Деканам, завідувачам кафедр провести поглиблений самоаналіз відповідності кафедр за складовими ліцензійних вимог за кадровим, матеріально-технічним, методичним та інформаційним забезпеченням. Термін: постійно.
1.2. Скласти плани підготовки наукових та педагогічних кадрів вищої кваліфікації на 2017-2022 роки, з урахуванням нових вимог та конкретних результатів їх діяльності. Відповідальні: проректор з наукової роботи МАРЧЕНКО Андрій Петрович, керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович.
1.3. Сформувати кадровий резерв на деканів та завідувачів кафедр. Відповідальні: проректор з наукової роботи МАРЧЕНКО Андрій Петрович та проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович. Термін: постійно.
1.4. Встановити обов’язкову кваліфікаційну вимогу при зарахуванні на посаду доцента або професора: видання впродовж 5 років не менше 3-х статей у наукометричних базах, в тому числі одну з них у базах даних Scopus або Web of Science. Відповідальний: проректор з наукової роботи МАРЧЕНКО Андрій Петрович. Термін: постійно.
1.5. Активізувати роботу щодо мовної підготовки штатних науково-педагогічних працівників університету, запровадивши коротко- та довгострокові мовні курси (англійська мова). Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович. Термін: постійно.
1.6. Розглянути можливість фінансового стимулювання науково-педагогічних працівників, що викладають професійні дисципліни англійською мовою та публікують статті у провідних фахових виданнях. Відповідальні: проректор з наукової роботи МАРЧЕНКО Андрій Петрович та проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович. Термін: постійно.
1.7. Розглянути можливість оплати відряджень молодих вчених університету на міжнародні наукові конференції. Відповідальний: проректор з наукової роботи МАРЧЕНКО Андрій Петрович.

2. З метою виконання рішення вченої ради «Роль наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» в підвищенні якості наукової, навчальної і виховної роботи та визнанні університету в світі»:
2.1. Для удосконалення інформаційної складової діяльності науково-технічної бібліотеки запланувати заходи з реорганізації її структури. Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, директор бібліотеки СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна. Термін – жовтень 2017 р.
2.2. Розглянути можливість оновлення програмного забезпечення науково-технічної бібліотеки. Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи ВЕЛІЄВ Ельдар Ісмаіл огли. Термін – січень 2017 р.
2.3. Для забезпечення нормальних умов експлуатації книгосховища виконати утеплення холу, налагодити належну роботу систем опалювання та вентиляції. Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович.
2.4. Завершити розробку дистанційного курсу «Інформаційна культура» для бакалаврів. Відповідальний – директор бібліотеки СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна. Термін – грудень 2017 р.
2.5. Забезпечити підвищення кваліфікації для співробітників бібліотеки з ІТ-технологій, управління, іноземної мови. Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

3. За результатами обговорення питання «Значення газети «Політехнік» в покращенні інформаційного поля університету та виховної роботи серед студентів та викладачів»:
3.1. Збільшити кількість виступів газети дискусійного характеру з важливих питань діяльності університету.
3.2. Пожвавити практику залучення студентів, посилити їх мотивацію до підготовки публікацій в газеті. Відповідальні – декани факультетів та їх заступники з виховної роботи. Термін – постійно.
3.3. Розширити діапазон рубрик газети за рахунок довідкової інформації.
3.4. За роботу направлену на підвищення іміджу університету відзначити журналістів газети «Політехніка» та громадських кореспондентів на честь Дня журналіста України. Термін – червень 2017 р.

4. Відкрити підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією 151-08 Комп’ютерні системи керування технологічними процесами з 2017/2018 навчального року зі скороченим терміном навчання. Відповідальний – завідувач кафедри ливарного виробництва АКІМОВ Олег Вікторович.

5. Змінити назву кафедри «Теоретична, експериментальна та загальна фізика» на «Фізика». Відповідальний – виконуючий обов’язки завідувача кафедри доцент СЕМЕНОВ Олександр Володимирович.

6. Затвердити навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою денної та заочної форм навчання (термін навчання 1 рік 4 місяці) за усіма спеціальностями університету Відповідальний – начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович.

7. Затвердити навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за освітньо-науковою програмою денної форми навчання (термін навчання 1 рік 9 місяців) за усіма спеціальностями університету. Відповідальний – начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович.

8. Затвердити освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. Відповідальний начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович.

9. Затвердити положення про табірну комісію НТУ «ХПІ». Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович.

10. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 02 червня 2017 року, протокол № 5.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ   № 440 ОД від 22 червня 2017 р.

Заковоротний Олександр Юрійович