НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 2 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 5

НАКАЗ № 185 ОД від «07» червня 2023 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт проректора з наукової роботи проф. МАРЧЕНКА Андрія Петровича щодо участі університету у міжнародних рейтингах та вирішити наступні завдання:
1.1. Визначити за пропозиціями інститутів та факультетів визначити 10-15 пріоритетних іноземних партнерів з якими є практика міжнародного співробітництва (проведення міжнародних конференцій, виконання грантів, проведення стажування, видання наукової продукції тощо). Відповідальні проректор проф. МАРЧЕНКО Андрій Петрович, проректор проф. ХРИПУНОВ Геннадій Семенович ;
1.2. Директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів, Раді молодих вчених:
1.2.1. Сумісно з пріоритетними іноземними партнерами розробити план з розвитку довгострокових партнерських відносин (обов’язково включаючи програми сумісних публікацій, проведення наукових досліджень, написання грантових заявок, проведення міжнародних конференцій тощо);
1.2.2. За кожним стратегічним партнером визначити базові кафедри та інститут/факультет які будуть відповідальними за практичну реалізацію плану розвитку довгострокових партнерських відносин;
1.2.3. Значно покращити роботу щодо формування переліку академічних експертів та експертів — роботодавці. Першочергову увагу приділяти на залучення у якості академічних експертів іноземних вчених, викладачів, фахівців з яким співробітники нашого університету мають плідні зв’язки, спілої наукові роботи та публікації тощо, та які мають високі показник Гірша;
1.2.4. Забезпечити своєчасне внесення в англійську версію сайту НТУ «ХПІ: найважливіші інформаційні ресурси, що відображають різь аспекти освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
1.2.5. Активізувати роботу щодо збільшення кількості іноземних фахівців, які запрошуються до роботи в університеті.

2. Затвердити навчальні плани на 2023-2024 навчальний рік:
2.1. Підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання;
2.2. Підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі скороченим терміном навчання (3 роки);
2.3. Підготовки здобувачів-іноземців вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання.
Відповідальний проректор з навчально-наукової роботи проф. МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

3. Ввести в дію Постанову Кабінету Міністрів України № 502 від 19 травня 2023 р. «ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)». Відповідальний – проректор з наукової роботи проф. МАРЧЕНКО Андрій Петрович.

4. Затвердити нову редакцію Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у НТУ «ХПІ» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №502 від 19 травня 2023 р. Відповідальні- голова вченої ради проф. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович, вчений секретар проф. ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович.

5. Затвердити персональний склад разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи КПОДЖЕДО МАКСІМІЛЬЕНА ФРАНСИСА КОФФІ «Методи та інформаційна технологія вибору підходу та рівня зрілості організації при управлінні портфелем проектів» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки:
5.1. Голова спеціалізованої вченої ради
— ШАРОНОВА Наталія Валеріївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, НТУ «ХПІ»;
5.2. Рецензенти: МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій, НТУ «ХПІ»; ГРИНЧЕНКО Марина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри стратегічного управління, НТУ «ХПІ»;
5.3. Офіційні опоненти: МАЛЄЄВА Ольга Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; КОСЕНКО Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків).

6. Затвердити освітню програму за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування по кафедрі клінічної лабораторної діагностики та імунології — цикл  спеціалізації «Клінічна діагностика» (для молодших медичних працівників лаборанти, фельдшери-лаборанти клінічних лабораторій) терміном 1 місяць.

7. Затвердити освітньо-наукову програму «Публічна політика та управління соціально-економічними змінами» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.» 

8. Розформувати кафедру інформатики та інтелектуальної власністі з 1 вересня 2023 року. Проректору МИГУЩЕНКУ Руслану Павловичу та начальнику відділу кадрів АКИМЕНКУ Дмитру Олексійовичу забезпечити перехід співробітників цієї кафедри на інші кафедри університету.

9. Надати право наукового керівництва аспірантами:
9.1. Зі спеціальності 032 – Історія та археологія доценту кафедри українознавства, культурології і історії науки ЖУРІЛОВІ Дмитру Юрійовичу;
9.2. Зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія доценту кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей КРИВОБОКУ Руслану Вікторовичу;
9.3. Зі спеціальностей: 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок доценту кафедри обліку і фінансів  БРИК Світлані Володимирівні. доценту кафедри обліку і фінансів  НАЗАРОВІЙ Тетяні Юріївні.

10. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, відділу аспірантури, органам студентського самоврядування.

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 2 червня 2023 року, протокол № 5.

Ректор Євген СОКОЛ

Заковоротний Олександр Юрійович