РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 05 ВІД 11.02.2017

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 05 від 11 лютого 2017 р.

Про проведення процедури визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Відповідно до норм частини ІІ наказу МОН України № 952 від 05.08.2016 р. «Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за № 1188/29318) провести на засіданні кафедри комп’ютерного моделювання процесів і систем процедуру визнання наукового ступеня Doctoringenieur (доктор-інженер), отриманого в університеті Отто-фон-Геріке, м. Магдебург, Німеччина, асистентом кафедри теоретичної механіки ЛЬВОВИМ Іваном Геннадійовичем.
  2. Завідувачу кафедри комп’ютерного моделювання процесів і систем професору БРЕСЛАВСЬКОМУ Дмитру Васильовичу залучити до розгляду штатних працівників НТУ «ХПІ», які є компетентними фахівцями зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь. У разі відсутності достатньої кількості докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, залучити фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які є докторами наук, докторами філософії (кандидатами наук) або мають наукові статті, монографії зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь.
  3. Засідання кафедри комп’ютерного моделювання процесів і систем провести у термін з 20 лютого по 1 березня 2017 року. Рішення кафедри оформити у вигляді протоколу за аналогією з рішенням спеціалізованої вченої ради та подати до Вченої ради НТУ«ХПІ».
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича.

Підстава: заяви асистента кафедри теоретичної механіки ЛЬВОВА Івана Геннадійовича

Проректор з наукової роботи А.П. Марченко

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 05 від 11 лютого 2017 р.

Заковоротний Олександр Юрійович