НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 21 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 7

НАКАЗ  № 510 ОД від 29 вересня 2017 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про результати прийому до університету на всі рівні навчання на 2017–2018 навчальний рік.

2. З метою виконання рішення вченої ради «Аналіз якості підготовки фахівців по результатам літньої екзаменаційної сесії» здійснити наступні заходи:
2.1. Розробити план заходів щодо посилення контролю за дотриманням навчальної дисципліни на факультетах і кафедрах, відвідуванням навчальних занять студентами та впровадження дієвих заходів для зниження кількості студентів відсутніх при проведенні контрольних заходів на засадах розробленого «Положення про організацію системи контролю якості освіти студентів в НТУ «ХПІ». Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович, начальник методичного відділу ПАНФІЛОВ Юрій Іванович, начальник відділу забезпечення якості освіти ГАРНИК Людмила Петрівна. Термін: до 20 жовтня 2017 року.
2.2. Проаналізувати на засіданнях Вчених рад факультетів та кафедр показники академічної успішності студентів за 2016-2017 навчальний рік із запрошенням викладачів, які викладають дисципліни, що мають проблемні показники за результатами складання сесій. Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін – вересень-жовтень 2017 року.
2.3. Спланувати та провести обговорення на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» результатів аналізу академічної успішності студентів НТУ «ХПІ», що навчаються за заочною формою навчання. Відповідальні: голова вченої ради ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович, проректор з науково-педагогічної роботи ВЕЛІЄВ Ельдар Ісмаіл огли. Термін: лютий-березень 2018 року.
2.4. Розглянути питання про поширення практики надання можливості навчання за індивідуальними планами та розробити положення «Про порядок навчання студентів за індивідуальними графіками», затвердити його та впровадити з наступного семестру 2017-2018 навчального року. Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович, начальник методичного відділу ПАНФІЛОВ Юрій Іванович, начальник відділу забезпечення якості освіти ГАРНИК Людмила Петрівна. Термін: до 01 грудня 2017 року.

3. Затвердити заходи щодо соціального захисту та оздоровлення співробітників університету та їх дітей.
3.1. Профспілковому комітету університету розглянути можливість щодо збільшення профспілкового бюджету на оздоровлення співробітників та їх дітей.
3.2. Профкому и профбюро факультетів (співробітників і студентів) спільно з кафедрою фізичного виховання розробити пропозиції щодо заохочення студентів до активного відпочинку в спортивно-оздоровчому таборі «Політехнік».

4. Затвердити «Положення про іменні стипендії ТОВ «Васищевський завод рослинних олій» для студентів НТУ «ХПІ». Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи професор ВЕЛІЄВ Ельдар Ісмаіл огли.

5. Надати право наукового керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеня за спеціальністю 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»:
5.1. Доценту кафедри економічного аналізу та обліку к.е.н. СТРИГУЛЬ Ларисі Станіславівні.
5.2. Доценту кафедри економічного аналізу та обліку к.е.н. ЄРШОВІЙ Наталі Юріївні.

6. Відкрити нову спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології (спеціалізація 126-01 – Інформаційні системи та технології) освітнього ступеню бакалавр за денною та заочною формою навчання та призначити проектну групу для формування освітньо-професійної та освітньо-наукової програм підготовки. Відповідальний завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій керування професор ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович.

7. Затвердити навчальний план зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (спеціалізація 133-02 – Машини і механізми нафтогазових промислів) освітнього ступеню бакалавр за заочною формою навчання. Відповідальний завідувач кафедри гідравлічних машин професор ЧЕРКАШЕНКО Михайло Володимирович.

8. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, відділу кадрів, аспірантурі, стипендіальному відділу, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 21 вересня 2017 року, протокол № 7.

В.о. ректора А.П. Марченко

НАКАЗ  № 510 ОД від 29 вересня 2017 р.

Заковоротний Олександр Юрійович