НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 30 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 3

НАКАЗ № 238 ОД від 02 травня 2018 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За результатами звіту про наукову діяльність НТУ «ХПІ» за 2017 рік затвердити наступні заходи:
1.1. Формування тематики наукових досліджень і розробок, які виконуються університетом за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України проводити відповідно до потреб реального сектору економіки України, велику увагу приділити науковій тематиці пов’язаній зі зміцненням обороноздатності.
Відповідальні: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, керівники науково-дослідних робіт.
1.2. Зробити каталог виконаних науково-дослідних робіт для забезпечення комерціалізації наукових розробок кафедр університету за рахунок залучення позабюджетних коштів від державних та приватних структур.
Відповідальний: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович.
1.3. Скласти перелік охоронних документів (патентів та винаходів) науковців НТУ «ХПІ».
Відповідальний: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович.
1.4. Започаткувати в університеті конкурс стартапів.
Відповідальні: проректор з наукової роботи МАРЧЕНКО Андрій Петрович, керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, голова рада молодих вчених.
1.5. Встановити, що кожна випускаюча кафедра університету повинна виконувати госпдоговірної тематики не менше ніж 100 тис. грн. на рік (для загальноуніверситетських кафедр – 50 тис. грн. на рік). Кожна кафедра повинна мати госпдоговірні НДР або закордонний грант.
Відповідальні: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, завідувачі кафедр. Термін: постійно.
1.6. Інститутам і факультетам прийняти та затвердити на своїх вчених радах власні програми розвитку наукових досліджень та підготовки кадрів вищої кваліфікації.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. Термін: 30.05.2018.
1.7. Інститутам та факультетам університету затвердити плани із залучення студентів до науково-дослідницької роботи, зокрема до участі у регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конкурсах, конференціях, конгресах, симпозіумах тощо).
Відповідальні: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, директори інститутів, декани факультетів. Термін: 30.06.2018.
1.8. Проводити роботу із розширення міжнародної науково-технічної  співпраці у спільних міжнародних наукових проектах в рамках програм і конкурсів Міністерства освіти і науки України, Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та інших міжнародних програм.
Відповідальні: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін: 30.11.2018.
1.9. Продовжити практику мотивації (преміювання) науково-педагогічних та наукових співробітників до підвищення публікаційної активності у міжнародних науковометричних базах (Scopus або Web of Science) шляхом фінансового стимулювання за підсумками року.
Відповідальний: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович. Термін: 31.12.2018.
1.10. Науково-дослідній частині розробити стандарти університету з підготовки та включення наукових видань університету до науково-метричних баз та фахових видань МОН України.
Відповідальний: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович. Термін: 31.12.2018.
1.11. Підвищити рівень використання результатів наукових розробок шляхом організації науково-дослідного виробництва на базі структурних підрозділів університету, залучення об’єктів інтелектуальної власності у процес комерціалізації навчальної та науково-дослідної роботи, співпраці з реальним сектором економіки.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів. Термін: постійно.
1.12. Кожному професору та доктору наук університету за рік обов’язкова публікація однієї статті у виданнях, що входять до бази даних Scopus або Web of Science та одних тез доповіді у закордонній науковій конференції; кожному доценту за рік – одна стаття у закордонних виданнях, що входять до бази Scopus або Web of Science або одні тези у закордонній науковій конференції.
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін: постійно.
1.13. Керівникам структурних підрозділів, директорам інститутів, деканам факультетів розробити та затвердити плани з виконання показників для підтвердження статусу національного університету у 2019 році.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів, директори інститутів, декани факультетів. Термін: 30.06 2018.

2. Затвердити результати діяльності та шляхи подальшого розвитку Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ».
2.1. Провести моніторинг щодо результатів навчання випускників коледжу в університеті.
Відповідальні: директор коледжу ДІДУХ Ірина Іванівна, начальник навчального відділу. Термін: 30.06 2018.
2.2. Проводити заходи щодо заміни та модернізації застарілого металорізального обладнання.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович, директор коледжу ДІДУХ Ірина Іванівна. Термін: постійно.
2.3. Залучати викладачів університету для покращення викладання в коледжі.
Відповідальні: директор коледжу ДІДУХ Ірина Іванівна, директори інститутів, декани факультетів. Термін: постійно.
2.4. Розробити навчальні дистанційні курси в Moodle.
Відповідальний: директор коледжу ДІДУХ Ірина Іванівна. Термін: 30.06 2018.
2.5. Запланувати відкриття нових напрямів підготовки.
Відповідальний: директор коледжу ДІДУХ Ірина Іванівна. Термін: 30.06 2018.

3. За результатами обговорення питання «Покращення матеріально-технічної бази університету в 2016–2017 навчальному році та плани та 2018 рік» затвердити:
3.1. Затвердити звіт про виконання планів капітальних робіт в університеті у 2017 році.
3.2. Пропозиції по капітальному і поточному ремонту на 2018 рік з загальним обсягом фінансування у 2 млн. 345 тис. грн. та 2млн. 295 тис. грн., відповідно, прийняти як основу «Плану капітального та поточного ремонту об’єктів НТУ «ХПІ» у період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.» з безумовним виконанням усіх його розділів і підпунктів.
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович.
3.3. Університету докласти зусиль на отримання додаткового фінансування обсягом близько 3 млн. грн. для виконання капітального і поточного ремонту згідно плану. Вважати одним з ефективних джерел надходження цих коштів заходи щодо тепло- та енергозбереження, а також водопостачання.
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович. Термін: постійно.
3.4.  Відповідним службам університету створити окрему робочу групу для ефективної реалізації плану робіт по підвищенню енергоефективності будівель Університету згідно проекту Європейського інвестиційного банку розвитку.
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович. Термін: 30.06 2018.

4. Затвердити Положення про вчену раду НТУ «ХПІ».

5. Затвердити «Положення про електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».
5.1. Директорам інститутів та деканам факультетів до 13 квітня 2018 року визначити коло осіб, яким буде надано права депозитора Репозитарію та забезпечити умови для їх подальшого практичного навчання.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів.
5.2. Науково-технічній бібліотеці до 19 квітня 2018 року подати на розгляд консультативної ради проект інструкції з технології архівування кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Репозитарії. З 25 квітня по 15 травня 2018 року провести навчання депозиторів з технології архівування. До 24 квітня 2018 року встановити вільне програмне забезпечення DSpace на сервері бібліотеки.
Відповідальний: директор науково-технічної бібліотеки СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна.
5.3. Депозиторам розпочати роботу з архівування кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Репозитарії з 16 травня 2018 року.
Відповідальний: директор науково-технічної бібліотеки СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна.
5.4. Відповідальність за повноту представлення кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Репозитарії покласти на завідувачів кафедр.
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін: постійно.

6. Затвердити навчальні плани підготовки на кафедрі інформатики та інтелектуальної власності бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,4 роки) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за спеціалізаціями 122-08 «Інженерія даних та знань» і 122-09 «Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії»

7. Затвердити звіти про акредитаційний самоаналіз напряму 6.030504 «Економіка підприємства»

8. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 30 березня 2018 року, протокол № 3.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 238 ОД від 02 травня 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович