НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 06 ЛИПНЯ 2018 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 6

НАКАЗ № 347 ОД від «17» липня 2018 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ».

НАКАЗУЮ:

1. За результатами обговорення звіту про фінансову діяльність університету за перше півріччя 2018 р. здійснити наступні заходи:
1.1. Ректорату НТУ «ХПІ», планово-фінансовому відділу, бухгалтерії здійснювати лише цільове фінансування відряджень, пов’язане тільки із забезпеченням безперервності навчального процесу.
Відповідальні: планово-фінансовий відділ, бухгалтерія. Термін: постійно.
1.2. Реалізувати цільову програму дій з підвищення енергоефективності та економії витрат, щодо користування комунальними послугами (теплопостачання, вода та водовідведення, електроенергія та газ).
Відповідальний – проректор професор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович. Термін: постійно.
1.3. Ефективно використовувати наявні навчальні та допоміжні приміщення, а також передавати в оренду приміщення, які тимчасово не задіяні у навчально-науковому процесі.
Відповідальний – проректор професор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович. Термін: постійно.
1.4. Факультету міжнародної освіти та кафедрам посилити роботу із залучення іноземних студентів.
Відповідальний – проректор професор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.
1.5. Розвивати програми академічної мобільності студентів Еrasmus+.
Відповідальні: проректор професор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, завідувачі кафедр.
1.6. Збільшити кількість іноземних студентів на програми PhD.
Відповідальні: проректор професор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, проректор професор МАРЧЕНКО Андрій Петрович, завідувачі кафедр.
1.7. Поширити наукову діяльність в НТУ «ХПІ» шляхом залучення навчальних, наукових та комерційних грантів, бюджетних наукових тем, отримання патентів на винаходи з подальшим їх впровадженням у діяльність підприємств та установ.
Відповідальні: проректор професор МАРЧЕНКО Андрій Петрович, завідувачі кафедр.

2. На виконання рішення вченої ради з питання «Аналіз окремих питань провадження освітньої діяльності університету відповідно до ліцензійних умов в новій редакції (Постанова Кабінету Міністрів України № 347 від 10 травня 2018 року)» затвердити наступні заходи:
2.1. Організувати детальний аналіз відповідності показників співвідношення чинних ліцензійних обсягів з кількістю студентів, що навчаються в НТУ «ХПІ» за усіма спеціальностями та рівнями вищої освіти. Розробити план заходів щодо збільшення, як мінімум, до 50% такого показника: на спеціальностях де студенти навчаються за першим (бакалаврським) рівнем – 051, 072, 075, 131,132, 292; на спеціальностях де студенти навчаються за другим (магістерським) рівнем – 051, 054, 072, 074; 076, 105, 263, 281. Особливу увагу приділити спеціальностям 051 та 072 на яких показник співвідношення складає менше 50% за першим та другим рівнями вищої освіти.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів та завідувачі відповідних випускових кафедр. Термін: до 15.09 2018 р.
2.2. Забезпечити відповідність показників необхідних для започаткування та провадження освітньої діяльності в НТУ «ХПІ» встановленим критеріям щодо площі приміщень для проведення освітнього процесу (2,4 м2 на одного здобувача); забезпечення комп’ютерною технікою із строком експлуатації не більше 8 років та комп’ютерними робочими місцями із розрахунку 12 ПК на 100 осіб, що навчаються; інформаційного забезпечення навчання у відповідності з рівнем вищої освіти (наявність вітчизняних та закордонних періодичних видань відповідного або спорідненого спеціального профілю у бібліотеці Університету); навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за усіма спеціальностями.
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності Університету, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, директор наукової бібліотеки, начальники навчального та методичного відділів, завідувачі відповідних випускових кафедр. Термін: до 01.10.2018 р.
2.3. Привести у відповідність до нових ліцензійних умов кадрове забезпечення освітнього процесу в Університеті. Визначити склад «Проектних груп» і «Груп забезпечення» спеціальностей та їх керівників виходячи з неухильного дотримання статей 2; 27; 30 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності Університету, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр. Термін: до 01.09. 2018 р.
2.4. Підготувати та здійснити проходження процедури ліцензування підготовки іноземних студентів відповідно до нових Ліцензійних умов. Обов’язково включити до складу проектних груп за відповідними спеціальностями фахівців, які володіють англійської мовою на рівні В2 за загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або кваліфікаційними документами, що пов’язані з використанням зазначеної мови.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, декан факультету міжнародної освіти, начальник відділу міжнародних зв’язків. Термін: до 01.09.2019 р.

3. Затвердити і ввести в дію «Інструкцію про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» на 2018/19 навчальний рік».
Відповідальні: начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович, відділ кадрів.

4. Затвердити:
4.1. Навчальні плани підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти строком навчання 3 роки зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за освітньою програмою «Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики та медицини», яка здійснюється кафедрою фізики металів та напівпровідників.
4.2. Узгоджений навчальний план НТУ «ХПІ» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння» за денною формою навчання 1 рік 4 місяці для реалізації програми видачі двох дипломів – Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Варшавської політехніки, Польща.
4.3. Навчальний план скороченої форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння». Відповідальний – начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович.
4.4. Навчальні плани скороченої форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальностей: 273 «Залізничний транспорт» спеціалізація 273.01 «Локомотиви та локомотивне господарство» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація 141.11 «Електричний транспорт».
4.5. Навчальний план прискореної форми навчання (3 роки) підготовки першого (бакалаврського) рівня освіти з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», за спеціалізацією 131-11 «Зварювання».
4.6. Зміни до навчальних планів 2016 року підготовки бакалаврів за спеціальністю  071 «Облік та оподаткування».
4.7. Зміни до навчальних планів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».
Відповідальний – начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович.

5. Затвердити зміни до навчальних планів підготовки іноземних студентів.
Відповідальний – декан факультету міжнародної освіти КУДІЙ Дмитро Анатолійович.

6. Затвердити зміни до правил прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Відповідальний проректор професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

7. Об’єднати серії Вісника НТУ «ХПІ»: «Машинознавство та САПР» і «Проблеми механічного приводу» в одну серію із збереженням назви «Машинознавство та САПР» та затвердити новий склад редакційної колегії.
Відповідальний – проректор професор МАРЧЕНКО Андрій Петрович.

8. Перейменувати кафедру історії науки і техніки на кафедру українознавства, культурології та історії науки з 01.09.2018 р.
Відповідальний – завідувач кафедри професор СКЛЯР Володимир Миколайович.

9. Затвердити зміни до «Положення про гуртожитки НТУ «ХПІ», виклавши пункт 11.4 в наступній редакції: «11.4. У разі відсутності проживаючих у кімнаті за умови виникнення підозр на порушення правил пожежної безпеки, а також надзвичайної ситуації або навмисного невиконання вимоги відчинити кімнату, комісія мінімум із 3-х осіб, куди входять представники адміністрації та студентської ради гуртожитку, має право відчинити двері дублікатом ключа та складає відповідний акт. У разі відсутності дублікату ключа замок у дверях може бути демонтований».
Відповідальний – проректор професор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович.

10. Затвердити Тимчасове положення про вибори студентських рад в гуртожитках університету.
Відповідальний – проректор професор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович.

11. Порушити клопотання перед МОН України щодо передачі частини гуртожитку № 6 за адресою м. Харків, вул. Студентська 15/17 у власність НТУ «ХПІ».
Відповідальний – проректор професор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович.

12. Затвердити результати чергової атестації працівників науково-дослідної частини НТУ «ХПІ» та НДПКІ «Молнія».
Відповідальний – завідувач науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович.

13. Затвердити результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2017 році дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2017 року.
Відповідальний – завідувач науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович.

14. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 06 липня 2018 року, протокол № 6.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 347 ОД від «17» липня 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович