15 січня 2021 р. о 14.00 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ»

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації

ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

 

«НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ

ПРИ ТРИВАЛІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ»,

 

що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини і апарати

Науковий консультант : доктор технічних наук, професор Мілих В.І.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Офіційні опоненти:

— доктор технічних наук, професор Мазуренко Леонід Іванович,

завідувач відділу електромеханічних систем Інституту електродинаміки НАН України;

— доктор технічних наук, професор Василів Карл Миколайович,

професор кафедри електроенергетики та систем управління,

Національний університет «Львівська політехніка»;

— доктор технічних наук, професор Плюгін Владислав Євгенович,

професор кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,

З дисертацією, відгуками офіційних опонентів та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.08