14 січня 2021 р. о 12.30 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ»

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08  відбудеться публічний захист дисертації

КОРОЛЬ ОЛЕНИ ГЕННАДІЇВНИ

«УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРСОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТА ВАКУУМНОГО КОНТАКТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ»,

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати

Науковий керівник : доктор технічних наук, професор Клименко Борис Володимирович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Офіційні опоненти:

— доктор технічних наук, професор Шведчикова Ірина Олексіївна

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки – нова назва кафедри з 15 жовтня 2020 року

— кандидат технічних наук, доцент Жорняк Людмила Борисівна,

Національний університет “Запорізька політехніка”, доцент кафедри електричних та електронних апаратів

 

 

 

З дисертацією,відгуками офіційних опонентів та   авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці НТУ «ХПІ».

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.08