DSC_0003 

17–21 березня 2014 року на базі кафедри “Геометричне моделювання та комп’ютерна графiка” (ГМКГ) НТУ «ХПІ» вiдбулася науково-практична конференцiя Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт 2013/2014 навчального року з галузi науки «Прикладна геометрiя, iнженерна графiка та ергономiка».

Запроваджений ще в 2009/2010 навчальному роцi з iнiцiативи НТУ «ХПІ» як Мiжвузiвський конкурс студентських наукових робiт, вже в 2011/2012 навчальному роцi конкурс з галузi “Прикладна геометрiя, iнженерна графiка та ергономiка” набув статусу Всеукраїнського i проводиться на базi кафедри ГМКГ вже втретє. На цьогорiчний конкурс свої 196 робіт подали 231 студент з 39 ВИШiв з 16 мiст усiх регiонiв країни.

Вiдкрив конференцiю проректор НТУ «ХПІ» професор Ю.Д. Сакара. Він розповiв про iсторiю унiверситету, його iнфраструктуру, пiдкреслив важливiсть участi студентiв в такому конкурсі, що є одним із перших кроків до наукової дiяльностi в подальшому.

 SHE_0894

  В рамках роботи секцій студенти різних ВИШів Украіни представили свої розробки та наукові надбання. Роботи були присвячені актуальним питанням сьогодення: особливостям формоутворення меблевого обладнання для дiтей з вадами руху (студентка Черкаського державного технологiчного унiверситету Вiкторiя Харченко); способам побудови геометричних моделей теплових процесiв (П. Горбонос, Днiпропетровський нацiональний унiверситет iм. Олеся Гончара); розробцi антропоцентричного пiдходу до ергономiчного забезпечення процесу розробки системи iнформацiйних моделей для стану озброєння та технiки на пунктах управлiння радiотехнiчного батальйону (Т. Мiщенко, Харкiвський унiверситет Повiтряних Сил iмені Iвана Кожедуба); створенню апаратно-програмного комплексу метрологiчного запезпечення проектування, а також дослiдженням та оптимiзацiї високовольтних широкосмугових вимiрювальних пiдсилювачiв для нацiонального еталону високих напруг (В. Ловецький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний университет»); розробці детальної демонстрацiйної моделi слухового аналiзатора людини (А. Ворфлiк, НТУ «ХПІ» в рамках співпраці з Харківським національним медичним університетом).

В цiлому на пiдсумковiй конференцiї було зроблено 44 доповiдi, в пiдготовцi яких взяли участь 50 студентiв пiд керiвництвом 47 викладачiв з 26 ВИШів з 12 міст України. Десятеро учасніків отримали дипломи I, п’ятнадцять – II та двадцять п’ять – III ступенiв.

З.Роженко, доцент кафедри ГМКГ

 

Дипломи I ступеня отримали:

Безсонов М.М. (ХНАДУ, м. Харків), Ворфлік А.І. (гр. МТ49, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Ганюкова К.О. (гр. АП48А, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Горбонос П.О. (ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ), Ковальський С.О. (ХНАДУ, м. Харків), Ловецький В.О. (НТУУ “КПІ”, м. Київ), Лукашова А.М. (ХНТУ, м. Херсон), Сивова А.К. (ТДАТУ, м. Мелітополь), Станчиц А.Г. (ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ), Харченко В.Р. (ЧДТУ, м. Черкаси).

Дипломи II ступеня отримали:

Баран Н.В. (ІФНУНГ, м. Івано-Франківськ), Більчук О.С. (УІПА, м. Харків), Бойко В.В. (гр. МТ49, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Бугайов А.А. (ХНАДУ, м. Харків), Булатов М.О. (КНУБА, м. Київ), Іванов Є.О. (гр. МТ42, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Кононова Г.А. (УІПА, м. Харків), Кравців С.Я. (НУЦЗУ, м. Харків), Любарський В.А. (гр. МТ42, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Міщенко Т.Ю. (ХУПС ім. І.Кожедуба, м. Харків), Очковська К.Ю. (гр. МТ40, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Петришак А.І. (ІФНУНГ, м. Івано-Франківськ), Пузік Р.В. (СумДУ, м. Суми), Яворський О.А. (НУЦЗУ, м. Харків), Ященко А.О. (СумДУ, м. Суми).

Дипломи III ступеня отримали:

Андросов В.В. (НУЦЗУ, м. Харків), Будник О.М. (НУЦЗУ, м. Харків), Буров О.О. (гр. МТ53, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Винник А.В. (гр. МТ53, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Вісленко А.В. (СумДУ, м. Суми), Гавва І.О. (КНУБА, м. Київ), Грішнова А.С. (УкрДАЗТ, м. Харків), Коновал О.С. (КНУБА, м. Київ), Коренець В.В. (НУЦЗУ, м. Харків), Котова А.І. (ХНАДУ, м. Харків), Кулішов Б.О. (ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського, м. Донецьк), Лупова Х.О. (ОНАХТ, м. Одеса), Луцук С.М. (ЛДУБЖД, м. Львів), Маковкіна Т.С. (ОДАБА, м. Одеса), Мартинюк О.В. (МДПУ ім. Б.Хмельницького, м. Мелітополь), Мар’єнко О.М. (ХНУРЕ, м. Харків), Несвідоміна О.В. (НУБПУ, м. Київ), Оляш Г.І. (ОДАТРЯ, м. Одеса), Пецух І.Я. (НУ “ЛП”, м. Львів), Слобода К.П. (ОНПУ, м. Одеса), Сосюра А.С. (ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ), Усенко Д.В. (ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, м. Полтава), Цой О.М. (КНУБА, м. Київ), Шевченко О.В. (ВНЗ Укоопспілки “ПУЕТ”, м. Полтава), Юрів І.М. (МДПУ ім. Б.Хмельницького, м. Мелітополь).