Про відділ

Про навчальний відділ

Загальні положення

Навчальний відділ є підрозділом університету, який планує та організує управління навчальною роботою, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, а також веде облік та звітність з питань навчально-методичної роботи.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, «Про мови» та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН України стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами ректора.

Відділ безпосередньо підпорядковується безпосередньо ректору університету.

Відділ створений у відповідності зі Статутом університету.

Працівники відділу є учасниками навчально-виховного процесу.

Навчальний відділ працює на підставі положення, що введено в дію наказом № 347 ОД від 17.07.2018 року.

Основні завдання навчального відділу

 1. Організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою.
 2. Планування, організація і контроль поточного навчального процесу в університеті.
  Удосконалення системи навчального процесу з підготовки фахівців на підставі законодавчих та нормативних актів про освіту в Україні.
 3. Координація роботи інститутів, кафедр та інших підрозділів університету із забезпечення навчального процесу.
 4. Здійснення систематичного контролю за своєчасною підготовкою і станом виконання планової обліково-звітної документації факультетів, інститутів і кафедр з навчальних питань, виконання розкладів навчальних занять та розкладів екзаменаційних сесій.
  Аналіз ходу навчального процесу, поточного та семестрового контролю успішності студентів.
 5. Облік і контроль виконання навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр.
 6. Опрацювання і підготовка різних інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення навчального процесу.

Функції навчального відділу

Планування навчального процесу

 • Організація виконання навчальних планів і програм. Участь у плануванні кількості груп на курсах факультетів і інститутів.
 • Участь у роботі по складанню факультетами та інститутами навчальних планів і графіків навчального процесу, розкладу навчальних занять та екзаменів.
 • Розробка плану заходів з підготовки університету до нового навчального року з навчальних і навчально-методичних питань.
 • Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.
 • Підготовка матеріалів до річного звіту про діяльність університету з питань навчального процесу.
 • Підготовка проекту відповідей на листи з питань навчальної та організаційної роботи.
 • Участь у складанні та реалізації планів підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу університету і контроль за їх виконанням.

Контроль за навчальним процесом

 • Контроль за ходом навчального процесу і аналіз результатів семестрового контролю, оформлення звітів з цих питань.
 • Аналіз успішності студентів.
 • Контроль за виконанням деканатами, дирекцією інститутів і кафедрами навчальних планів, програм нормативних курсів.
 • Контроль за ходом захисту дипломних робіт і складанням державних екзаменів.
 • Контроль за виконанням, наказів, розпоряджень, інструкцій і листів Міністерства освіти і науки України, рішень ради ректорів, ради університету, наказів ректора університету з питань організації, забезпечення і проведення навчального процесу.

Контроль навчальної і навчально-методичної роботи кафедр

 • Контроль за плануванням і виконанням навчального навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр.
 • Контроль за станом навчально-методичної документації на кафедрах, факультетах. Контроль за трудовою дисципліною викладачів, студентів, організація періодичних контрольних перевірок відвідувань навчальних занять студентами.
 • Контроль за ходом ліквідації студентами академічних заборгованостей.
 • Контроль за роботою навчальних лабораторій і кабінетів.
 • Облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання.
  Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів.

Організаційна робота

 • Проведення виробничих нарад з метою координації поточної роботи з питань організації та контролю навчального процесу.
 • Забезпечення факультетів, інститутів, кафедр документацією з планування, обліку і звітності з навчального процесу.
 • Підготовка проектів наказів і розпоряджень ректора університету з організації навчального процесу, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка відповідних матеріалів для розгляду на раді університету, ректораті і оперативних нарадах.
 • Облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання.
  Замовлення, отримання дипломів та студентських квитків.

Акредитація освітніх програм

Акредитація освітньо-наукової програми “Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів”

Акредитація освітньо-наукової програми “Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів” Загальні дані Галузь знань: 13 – Механічна інженерія Спеціальність: 132 – Матеріалознавство Освітній рівень: Магістр Освітня кваліфікація: магістр з матеріалознавства Розміщення: Навчальний відділ ОНП “Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів” Відомість самоаналізу Програма візиту експертної групи Відкрита зустріч з експертами Висновки експертів […]

0 comments

Акредитація освітньо-професійної програми “Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів”

Акредитація освітньо-професійної програми “Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів” Загальні дані Галузь знань: 13 – Механічна інженерія Спеціальність: 132 – Матеріалознавство Освітній рівень: Магістр Освітня кваліфікація: магістр з матеріалознавства Розміщення: Навчальний відділ ОПП “Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів” Відомість самоаналізу Програма візиту експертної групи Відкрита зустріч з експертами Висновки експертів […]

0 comments

Акредитація освітньо-наукової програми “Комп’ютерне та математичне моделювання”

Акредитація освітньо-наукової програми “Комп’ютерне та математичне моделювання” Загальні дані Галузь знань: 11 – Математика та статистика Спеціальність: 113 – Прикладна математика Освітній рівень: Магістр Освітня кваліфікація: магістр з прикладної математики Розміщення: Навчальний відділ ОНП “Комп’ютерне та математичне моделювання” Відомість самоаналізу Програма візиту експертної групи Відкрита зустріч з експертами Висновки експертів Звіт експертної групи Експертний висновок

0 comments

Акредитація освітньо-професійної програми “Комп’ютерне та математичне моделювання”

Акредитація освітньо-професійної програми “Комп’ютерне та математичне моделювання” Загальні дані Галузь знань: 11 – Математика та статистика Спеціальність: 113 – Прикладна математика Освітній рівень: Магістр Освітня кваліфікація: магістр з прикладної математики Розміщення: Навчальний відділ ОПП “Комп’ютерне та математичне моделювання” Відомість самоаналізу Програма візиту експертної групи Відкрита зустріч з експертами Висновки експертів Звіт експертної групи Експертний висновок

0 comments

Акредитація освітньо-професійної програми “Електроніка”

Акредитація освітньо-професійної програми “Електроніка” Загальні дані Галузь знань: 17 – Електроніка та телекомунікації Спеціальність: 171 – Електроніка Освітній рівень: Бакалавр Освітня кваліфікація: бакалавр з електроніки Розміщення: Навчальний відділ ОПП “Електроніка” Відомість самоаналізу Програма візиту експертної групи Відкрита зустріч з експертами Висновки експертів Звіт експертної групи Експертний висновок

0 comments

До списку усіх акредитацій>>