Документи НТУ «ХПІ»

Інформація станом на 16.03.2021:
2021р.
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  (docx)
—-
2020р.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Затверджено Вченою Радою НТУ «ХПІ» «29» грудня 2020 р. Протокол №7 . Введено в дію наказом ректора  «29» грудня 2020 р. № 573 ОД (docx) *
—-
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  Затверджено Вченою Радою НТУ «ХПІ» «29» грудня 2020 р. Протокол №7 Введено в дію наказом ректора  «29» грудня 2020 р. № 573 ОД (docx) *
—-
Проект_ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ І  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” від 23 листопада 2020р № 525 ОД  (зміна листів 20, 22, 23, 24, 25  від 06.01.2021) (doc)
—-
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НТУ «ХПІ» Наказ № 459 ОД від 19 жовтня 2020р. (pdf)
—-
Наказ № 131 ОД від 26.02.2020  Про запровадження та затвердження ФОРМ ДОКУМЕНТІВ  з організації підготовки фахівців з вищою освітою зі змінами від 08.02.2021  (Наказ №55 ОД  від 05.02.2021) та зі змінами від 18.02.2021 та зі змінами (форма ФІ-13)  за рішенням Вченої Ради НТУ «ХПІ» зміна від 16.03.2021  (rar)
ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Наказ № 129 ОД від «24» лютого 2020 р. (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТА «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 2020_1 Наказ № 53 ОД від 31 січня 2020 р.(docх)
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_зміна_02_2020 (docх)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ 2020_зі_змінами_від 31.01.2020_2 (doc)
2019р.
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ»_Наказ №216 ОД від 18.04.2019 р. (pdf)
—-
ІНДІВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН (форми УКР та переклад АНГЛ):
Індівідуальний план бакалавр зі скорочиним терміном навчання (rar)
Індівідуальний план бакалавр (rar)
Індівідуальний план магістр 1_4 (rar)
Індівідуальний план магістр 1_9 (rar)
—-
ПОРЯДОК розгляду скарг здобувачів освіти _Наказ №501 ОД від 28_10_2019 (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про соціально-психологічну службу НТУ «ХПІ» від 27_09_2019 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання_ від 5.07.2019 нов2(doc)
—-
ПОЛОЖЕННЯ_про_підвищення_кваліфікації_2019_ від 29.03.2019_ (04_02_2020) (doc)
2018р.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ УНІВЕРСИТЕТУ_Наказ 347 ОД від 17.07.2018  (doc)
ІНСТРУКЦІЯ про планування та облік основних видів роботи науково- педагогічних працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» від 3 вересня 2018р. (doc)
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ)_від 23_02_2018  (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про навчання студентів за індивідуальним графіком _від 23.02.2018_ (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів,  аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету від 23.02.2018_(2019) (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін від 23.02.2018___032020 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів від 23.02.2018 (doc)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни_від21.02.2018_РПНД_(зміна 02_2020) (doc)
2017р.
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу 2017_01_27_(doc)
ПОЛОЖЕННЯ про відкриття та запровадження спеціалізацій зі спеціальностей 2017_01_27 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ НТУ ХПІ_від 28.04.2017_(2019) (doc)