Навчальні підрозділи

Навчальні підрозділи

Номер Офіційна назва з посиланням на сайт Переклад офіційної назви
120 Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки Educational-scientific Institute of Power Engineering, Electronics and Electromechanics
121 Парогенераторобудування Department of Steam Generator Engineering
122 Турбінобудування Department of Turbine Construction
123 Теплотехніка та енергоефективні технологiї Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies
124 Двигуни та гібридні енергетичні установки Department of Engines and Hybrid Power Plants
125 Електричний транспорт та тепловозобудування Department of Electric Transport and Diesel Locomotive Engineering
126 Електричні машини Department of Electrical Machines
127 Електричні апарати Department of Electric Apparatus
128 Промислова і біомедична електроніка Department of Industrial and Biomedical Electronics
129 Автоматизовані електромеханічні системи Department of Automated Electromechanical Systems
130 Електричні станції Department of Electric Power Stations
131 Передача електричної енергії Department of Electric Power Transmission
132 Автоматизація та кібербезпека енергосистем Department of Automation and Cybersecurity of Power Systems
133 Електроізоляційна та кабельна техніка Department of Electrical Insulation and Cable Engineering
134 Технічна кріофізика Department of Technical Cryophysics
135 Інженерна електрофізика Department of Engineering Electrophysics
136 Загальна електротехніка Department of General Electrical Engineering
137 Теоретичні основи електротехніки Department of Theoretical Basis of Electrical Engineering
140 Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту Educational-scientific Institute of Mechanical Engineering and Transport
141 Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском Department of Computer Modelling and Integrated Forming Technologies
142 Ливарне виробництво Department of Foundry
143 Матеріалознавство Department of Material Science
144 Безпека праці і навколишнього середовища Department of Labour and Environment Safety
145 Зварювання Department of Welding
146 Технологія машинобудування та металорізальні верстати Department of Engineering Technology and Metal-Cutting Machine-Tools
147 Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка Department of Integrated Technologies of Mechanical Engineering named after M.F. Semko
148 Деталi машин та гідропневмосистеми Department of Machine Components and Hydropneumatic Systems
149 Підйомно-транспортні машини і обладнання Department of Lifting and Transporting Machines and Equipment
150 Гідравлічні машини імені Г.Ф. Проскури Department of «Hydraulic machines named after G.F. Proscura»
151 Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин Department of Theory and Systems of Automated Design of Mechanisms and Machines
152 Автомобіле- і тракторобудування Department of Car and Tractor Industry
153 Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова Department of Information Technologies and Systems of Wheeled and Tracked Vehicles named after A.A. Morozov
154 Хімічна техніка та промислова екологiя Department of Chemical Equipment and Industrial Ecology
155 Вища математика Department of Higher Mathematics
160 Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Educational-scientific Institute of Computer Modelling, Applied Physics and Mathematics
161 Динаміка та міцність машин Department of Dynamics and Strength of Machines
162 Комп’ютерне моделювання процесів та систем Department of Computer Modelling of Processes and Systems
163 Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка Department of Geometric Modelling and Computer Graphics
164 Радіоелектроніка Department of Radio Electronics
165 Фізика металів і напівпровідників Department of Metals and Semiconductors Physics
166 Теоретична механіка та oпip матеріалів Department of Theoretical Mechanics and Resistance of Materials
167 Мікро- та наноелектроніка Department of Micro- and Nanoelectronics
168 Фізика Department of Physics
169 Системи інформації ім. В.О. Кравця Department of Information Systems named after V.O. KRAVETS
170 Прикладна математика Department of Applied Mathematics
171 Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики Department of Computer and Radio Electronic Systems for Testing and Diagnostics
172 Автоматика та управління в технічних системах Department of Automation and Engineering Systems Control
173 Інформаційно-вимірювальні технології і системи Department of Data Measuring Technologies and Systems
174 Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу Department of Technology System Automation and Ecology Monitoring
180 Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії Educational-scientific Institute of Chemical Technologies and Engineering
181 Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології Department of Chemical Technology of Inorganic Substances, Catalysis and Ecology
182 Технічна електрохімія Department of Engineering Electrochemistry
183 Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей Department of Ceramics, Refractory Materials, Glass and Enamels Technology
184 Органічний синтез та фармацевтичні технології Department of Organic Synthesis and Pharmaceutical Technologies
186 Технології жирів та продуктiв бродiння Department of Fat and Fermentation Products Technologies
187 Технологія переробки нафти, газу і твердого палива Department of Oil Processing, Gas and Solid Fuels Technology
188 Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя Department of Biotechnology, Biophysics and Analytical Chemistry
189 Видобування нафти, газу та конденсату Department of Oil, Gas and Condensate Extraction
190 Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів Department of Plastics and Biologically Active Polymers Technology
191 Інтегровані технології, процеси і апарати Department of Integrated Technologies, Processes and Apparatuses
192 Загальна та неорганічна хімія Department of General and Inorganic Chemistry
193 Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття Department of Organic Chemistry, Biochemistry, Paint and Varnish Materials and Coatings
194 Фізична хімія Department of Physical Chemistry
200 Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Educational-scientific Institute of Economics, Management and International Business
201 Маркетинг Department of Marketing
202 Економіка бізнесу i міжнародні економічні відносини Department of Economics of Business and International Economic Relations
203 Туризм i готельно-ресторанний бізнес Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business
204 Менеджмент Department of Management
205 Облік i фінанси Department of Accounting and Finance
206 Підприємництво, торгівля i логістика Department of Entrepreneurship, Trade and Logistics
207 Міжкультурна комунікація та іноземна мова Department of Cross-Cultural Communication and Foreign Languages
208 Загальна економічна теорія Department of General Economic Theory
300 Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій Educational-scientific Institute of Social and Humanitarian Technologies
301 Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems Management named after I. A. Ziaziun
302 Фізичне виховання Department of Physical Education
303 Ділова іноземна мова та переклад Department of Business Foreign Language and Translation
304 Інтелектуальнi комп’ютернi системи Department of Intelligent Computer Systems
305 Соціологія і публічне управління Department of Sociology and Public Management
306 Право Department of Law
307 Філософія Department of Philosophy
310 Українознавство, культурологія та історія науки Department of Ukrainian Studies, Cultural Studies and History of Science
320 Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Educational-scientific Institute of Computer Science and Information Technologies
321 Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. ДАБАГЯНА Department of Software Engineering and Intelligent Management Technologies named after A.V. DABAGYAN
322 Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології Department of System Analysis and Information-Analytical Technologies
323 Стратегічне управління Department of Strategic Management
324 Комп’ютерна математика і аналіз даних Department of Computer Mathematics and Data Analysis
325 Інформатика та інтелектуальна власність Department of Computer Science and Intellectual Property
326 Комп’ютерна інженерія та програмування Department of Computer Engineering and Programming
327 Мультимедійні інформаційні технології і системи Department of Multimedia Information Technologies and Systems
328 Кібербезпека Department of Cybersecurity
329 Інформаційні системи та технології Department of Information Systems and Technologies
330 Інтернет речей Department of Internet of Things
240 Навчально-науковий медичний інститут Educational and Scientific Medical Institute
241 Загальна фармація Department of General Pharmacy
242 Клінічна інформатика, функціональна діагностика та інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я Department of Clinical Informatics, Functional Diagnostics and Information Technologies in Health Care Management
243 Клінічної лабораторної діагностики, вірусологї та мікробіології Department of Clinical Laboratory Diagnostics, Virology and Microbiology
244 Організація та управління охороною здоров’я і соціальної медицини Department of Organization and Health Care Management and Social Medicine
245 Внутрішні хвороби і сімейна медицина Department of Internal Diseases and Family Medicine
246 Інфекційних хвороб та дерматовенерології Department of Infectious Diseases and Dermatovenerology
247 Неврологія і рефлексотерапія Department of Neurology and Reflexotherapy
248 Фізична і реабілітаційна медицина, фізіотерапія і курортологія Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Physiotherapy and Balneology
249 Радіологія Department of Radiology
250 Хірургії, нормальної та топографічної анатомії Department of Surgery, Normal and Topographical Anatomy
251 Психіатрія, аддиктологія, психотерапія та клінічна психологія Department of Psychiatry, Addiction Medicine, Psychotherapy and Clinical Psychology
252 Акушерства, гінекології та репродуктології Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductology
270 Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Educational-scientific Institute of International Education
271 Природничі науки Department of Natural Sciences
272 Гуманітарні науки Department of Humanities
273 Української мови Department of Ukrainian Language
274 Освітній центр «Німецький технічний факультет» Educational Center «German Technical Faculty»
275 Іноземні мови Foreign Languages