Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

ОП магістр 2023

НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
101  Екологія Інженерна екологія
131 Прикладна механіка Прикладна механіка ОПП
Прикладна механіка ОНП
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів ОПП

Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів ОНП

133 Галузеве
машинобудування
Галузеве машинобудування ОПП

Галузеве машинобудування ОНП

136 Металургія Металургійні процеси та системи ОПП

Металургія ОНП

145 Відновлювані джерела
енергії та
гідроенергетика
Гідроенергетика
263  Цивільна безпека Охорона праці
274 Автомобільний
транспорт
Автомобілі та автомобільне господарство

НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електроенергетика ОПП

Електроенергетика ОНП

Електромеханіка ОПП

Електромеханіка ОНП

Електропривод, мехатроніка та робототехніка ОПП

Електропривод, мехатроніка та робототехніка ОНП

141/176 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка / Мікро- та наносистемна техніка
Стала та відновлювана енергетика: електрична та мікроелектронна інженерія
141/123 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка /
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні інформаційні технології цифрової трансформації енергетики
142 Енергетичне
машинобудування
Енергетика ОПП

Енергетика ОНП

144 Теплоенергетика Промислова та комунальна  теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність
171  Електроніка Електроніка ОПП

Electronics

Електроніка ОНП

273  Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство ОПП

Локомотиви та локомотивне господарство ОНП

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
105 Прикладна фізика та
наноматеріали
Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання ОПП

Computer and mathematical modelling

Комп’ютерне та математичне моделювання ОНП

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка

Computer science. Modeling, design and computer graphics

172 Електронні комунікації
та радіотехніка
ОПП Мережеві технології та телекомунікації 

ОНП Мережеві технології та телекомунікації 

174 Автоматизація,
комп’ютерно-інтегровані
технології та
робототехніка
Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування
175 Інформаційно-вимірювальні технології Інформаційно-вимірювальні технології  ОПП

Інформаційно-вимірювальні технології ОНП

176 Мікро- та наносистемна
техніка
Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист

НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
161 Хімічні технології та
інженерія
Хімічні технології та інженерія ОПП
Хімічні технології та інженерія ОНП
Технічна електрохімія та хімічні технології рідкісних розсіяних елементів ОПП

Технічна електрохімія та хімічні технології рідкісних розсіяних елементів ОНП

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів ОПП

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів ОНП

Технології переробки нафти, газу і твердого палива ОПП

Технології переробки нафти, газу і твердого палива ОНП

162 Біотехнології та
біоінженерія
Біотехнології та біоінженерія 
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства
185 Нафтогазова інженерія
та технології
Видобування нафти і газу

Oil and gas production

226 Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація

НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
051  Економіка Економіка
071  Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа, страхування та
фондовий ринок
Фінанси і банківська справа

Finance and Banking

073 Менеджмент Менеджмент організацій і
адміністрування
Бізнес-адміністрування
Міжнародний бізнес
075  Маркетинг Маркетинг
Маркетинг PhD
076 Підприємництво та
торгівля
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
241 Готельно-ресторанна
справа
Готельно-ресторанний бізнес
292 Міжнародні економічні
відносини
Міжнародні економічні відносини

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних ОПП
Інтелектуальний аналіз даних ОНП
113/125 Прикладна
математика/Кібербезпека
та захист інформації
Інтелектуальні системи кібербезпеки
121 Інженерія програмного
забезпечення
ОПП Інженерія програмного забезпечення
ОНП Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки ОПП Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи
ОНП Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи
Комп’ютерні науки
Управління проектами у сфері інформаційних технологій
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри ОПП

Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри ОНП

Прикладна комп’ютерна інженерія ОПП
Прикладна комп’ютерна інженерія ОНП
124 Системний аналіз  Системний аналіз і управління
125 Кібербезпека та захист
інформації
Кібербезпека
126 Інформаційні системи та
технології
Програмне забезпечення  інформаційних систем ОПП
Програмне забезпечення інформаційних систем ОНП

НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
011 Освітні, педагогічні
науки
Педагогіка вищої школи
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
035 Філологія Германські мови та літератури  (переклад включно). Перша – англійська, друга – німецька (ОПП)
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
053 Психологія Психологія
054 Соціологія Соціологічне забезпечення економічної діяльності
232 Соціальне забезпечення Управління в сфері соціального забезпечення
281 Публічне управління та
адміністрування
Адміністративний менеджмент

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search