Положення про відділ

Рішення Вченої Ради НТУ «ХПІ»

«28» лютого  2020 р.

ВВЕДЕНО в дію

Наказ ректора НТУ «ХПІ»

№ 133 ОД  від 28 лютого 2020 р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про навчально-методичний відділ договірної та  практичної підготовки

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

“Харківський політехнічний інститут”

НТУ «ХПІ

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Навчально-методичний відділ договірної та практичної підготовки (НМВ ДПП) є самостійним структурним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо проректору з навчально-педагогічної  роботи.

  • НМВ ДПП вирішує наступні питання:
  • організація, проведення, та контроль платних освітніх послуг для громадян України;
  • організація, проведення та контроль практики студентів НТУ “ХПІ”;
  • сприяння працевлаштуванню випускників університету.

1.3.  НМВ ДПП утворюється та ліквідується наказом ректора університету.

1.4 Штатний розклад та структура НМВ ДПП визначається відповідними наказами ректора університету.

1.5. НМВ ДПП у своїй діяльності керується законодавством України,  статутом університету, наказами та постановами Міністерства науки та освіти України, Головного Управління освіти обласної державної адміністрації, пропозиціями університету, а також іншими нормативними документами з питань платних освітніх послуг, практики студентів та працевлаштування випускників.        1.6 Безпосереднє керівництво роботою НМВ ДПП здійснює начальник відділу, на посаду якого наказом ректора університету призначається особа, що має повну вищу освіту, підготовку відповідного напрямку та стаж педагогічної роботи в ВНЗ або роботи методиста вищої кваліфікації з навчального процесу не менш як 5 років.

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

 2.1. Постановка та вдосконалення робіт з організації платних освітніх послуг для громадян України.

2.2.Постановка та вдосконалення робіт з організації, проведення та контролю практики студентів.

2.3.Постановка та вдосконалення робіт по сприянню в працевлаштуванні випускників Університету.

3. ПРАВА НМВ ДПП

3.1. НМВ ДПП очолюється начальником, який призначається та зміщується ректором.

3.2. Начальник НМВ ДПП має право давати вказівки всім підрозділам НТУ “ХПІ” з питань платних освітніх послуг для громадян України, організації, проведення та контролю практики студентів, сприяння в працевлаштуванні випускників.

3.3. НМВ ДПП має круглу печатку з назвою відділу та штамп , які знаходяться в розпорядженні начальника.

4. ФУНКЦІЇ

На НМВД ПП покладається:

4.1 Розробка  методичних рекомендацій, різних форм договорів, додатків до них та іншої документації для організації та проведення платних освітніх послуг для громадян України.   

4.2. Розробка спільно з планово-фінансовим відділом методики розрахунку вартості підготовки студентів, які навчаються за договорами.

4.3. Інформування підприємств, студентів про зміну вартості підготовки .

4.4. Розробка та  впровадження порядку отримання коштів за підготовку фахівців.

4.5. Створення та ведення бази даних договорів, підприємств, інформації щодо сплати вартості навчання та ін.

4.6. Організація та впровадження оформлення договорів, додаткових угод та інших документів з питань навчання за кошти  фізичних та  юридичних осіб.

4.7. Проведення консультацій з викладачами, студентами, з замовниками фахівців по укладанню договорів.

4.8.Розробка та впровадження системи, яка дозволяє отримувати статистичні дані з питань освітніх послуг:

– рух контингенту студентів, які навчаються за договором (по інститутам/ факультетам університету);

– інформація про отримання коштів за навчання;

– формування списків боржників та інш.

4.9. Розробка пропозицій для покращення договірної підготовки та збільшення обсягу коштів за надання платних освітніх послуг.

4.10. Розробка та впровадження спільно з приймальною комісією системи прийому студентів за договірною формою навчання в університеті.

4.11. Контроль за сплатою студентів, які навчалися  за кошти пільгового державного кредиту.

4.12. Сприяння в  працевлаштуванні випускників університету.

Спільно з випускаючими кафедрами підтримання зв`язків з підприємствами для отримання інформації про потребу в фахівцях.

4.13. Консультації співробітників випускаючих кафедр щодо ведення розділу АРМ «Працевлаштування» електронної бази «АСУ НП»

4.14.Контрольведення розділу АРМ «Працевлаштування» електронної бази «АСУ НП».

4.15. Розробка положень, методичних рекомендацій, що визначають організацію, проведення та контроль практики.

4.16. Створення та ведення  розділу АРМ «Практика» електронної бази «АСУ НП».

4.17. Створення та ведення  бази даних договорів на проведення практики студентів та ін. документації..

4.18. Розробка та проведення заходів з організації та контролю практики студентів (своєчасна підготовка випускаючими кафедрами, інститутами / факультетами  проектів наказів про направлення студентів на практику та призначення керівників практики, підготовка робочих програм  та їх узгодження з базами практики, складання графіку контролю та ін.).

4.19. Організація консультацій для співробітників випускаючих кафедр щодо ведення розділу АРМ «Практика» електронної бази «АСУ НП».

4.20. Формування та видання наказу на практику з АРМ «Практика» електронної бази «АСУ НП».

4.21. Своєчасне надання випускаючим кафедрам документів (бланків доповідних записок, звітів та ін.) для  організації, проведення та контролю практики.

4.22. Проведення інструктажів для студентів, викладачів, відповідальних за практику студентів .

4.23. Організація роботи по обговоренню підсумків практики на засіданнях випускаючих кафедр, рад інститутів/факультетів та університету, розробки заходів з удосконалення, організації та проведення практики студентів.

4.24. Контроль за веденням розділу АРМ «Працевлаштування» електронної бази «АСУ НП».

4.25. Підготовка  проектів наказів та розпоряджень ректорату з питань договірної підготовки, організації, проведення, контролю практики та сприяння в працевлаштуванні студентів університету.

Начальник НМВ ДПП                                       Валентина ПЛАТОНОВА