ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 10 ВІД 22.12.2018 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот і дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підсумки фінансової діяльності Університету за 2018 рік та пропозиції щодо цієї роботи у 2019 році (презентація).
 Доповідачі:
– ректор професор Сокол Євген Іванович;
– від комісії професор Манойленко Олександр Володимирович.

3. Роль ради молодих вчених у залученні молоді до наукових досліджень.
Доповідачі:
– голова ради молодих вчених Авдєєва Олена Петрівна;
– від комісії професор Лісачук Георгій Вікторович.

4. Конкурс на заміщення вакантних посад:
4.1. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – Гавриленко Світлана Юріївна.
4.2. На посаду професора кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами
Конкурсант – Попова Галина Вікторівна.
4.3. На посаду професора кафедри інтегрованих технологій машинобудування імені М.Ф. Семка
Конкурсант – Островерх Євгеній Володимирович.
4.4. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – Рисований Олександр Миколайович.
4.5. На посаду професора кафедри автоматизованих електромеханічних систем
Конкурсант – Щербак Яків Васильович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

5. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д.64.050.09 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Гурин Анатолій Григорович.

6. Звіт докторанта кафедри теорій систем автоматизованого проектування механізмів і машин Танченко Андрія Юрійовича.

7. Затвердження:
7.1. Навчального плану та освітньо-професійної програми зі спеціальності 226 «Формація, промислова формація».
 Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.2. Положення про Вчену раду Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ».
Доповідає директор ННІХТІ професор Рищенко Ігор Михайлович
7.3. Акредитаційних справ та звітів про самоаналіз освітньо-професійних програм на першому (бакалаврському) рівні Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»: «Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека» за спеціальністю 102 «Хімія»; «Озброєння та військова техніка» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».
Доповідає начальник навчального відділу підполковник Каракуркчі Ганна Володимирівна.
7.4. Положення про діяльність молодіжних студентських наукових творчих об’єднань в НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.
7.5. Освітніх програм профільної середньої освіти Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» для підготовки молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти зі спеціальностей:
133-«Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»);
123-«Комп’ютерна інженерія» (спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»);
121-«Інженерія програмного забезпечення» (спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»);
141-«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ( спеціалізація: «Монтаж і експлуатація електротехнічних і світлотехнічних установок» та «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»).
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.
7.6. Навчальних планів підготовки молодших спеціалістів Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» з галузей знань:
13-Механічна інженерія (спеціальність 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»);
12-Інформаційні технології (спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»);
14-Електрична інженерія (спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», спеціалізація «Монтаж і експлуатація електротехнічних і світлотехнічних установок»).
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.
7.7. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Полтавському політехнічному коледжі НТУ «ХПІ».
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.
7.8. Тимчасових стандартів вищої освіти України першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали.
Доповідає директор ННІ ІФ доцент Ларін Олексій Олександрович.
7.9. Тимчасових стандартів вищої освіти України першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 054 – соціологія.
Доповідає професор Бурега Валерій Васильович.

8. Затвердження теми докторської дисертаційної професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидата психологічних наук, доцента Черкашина Андрія Івановича «Теоретичні і методичні засади виховання лідерів у закладах вищої освіти України» та призначити науковим консультантом академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Романовського Олександра Георгійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Про рекомендацію до друку наукових видань:
Навчальний посібник «Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів» авторів Шоман О.В., Куценко Л.М. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 320 стор.
Навчальний посібник «Організація підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції» авторів Матросової В.О., Матросова О.Д., Доуртмеса П.О. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 271 стор.
Навчальний посібник «Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників n-го порядку» авторів Сердюк І.В., Ахієзер О.Б., Дунаєвської О.І. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 202 стор.
Навчальний посібник «Теорія визначників. Методи обчислення визначників n-го порядку» авторів Сердюк І.В., Ахієзер О.Б., Дунаєвської О.І. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 244 стор.
Навчальний посібник «Основи програмування мовою C#» авторів Соловей Л.В., Мірошниченко Н.М., Бабак Т.Г., Голубкіна О.О., Пономаренко Є.Д. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 488 стор.
Підручник «Debut. A Course of Russian for International Students. A text-book» авторів Снігурова Т.О., Романов Ю.О., Парамонова В.Ю. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 13.8 ум. друк. арк.
Навчальний посібник «Теорія систем та системний аналіз» авторів Кузьменко Л.В., Кондрашова С.І., Сергієнко М.Є., Гасанова М.І., Павлової Н.М. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 182 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інформатика та моделювання», № 42 (1318). Обсяг 180 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства». Обсяг 102 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Радіофізика та іоносфера». Обсяг 60 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Автомобіле- та тракторобудування». Обсяг 100 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та інформаційні технології», №44 (1320). Обсяг 88 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович