ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 25.01.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Стан справ з контингентом іноземних студентів та рівень їх навчання в університеті.
Доповідачі:
– проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
– від комісії професор Сахненко Микола Дмитрович.

3. Зміни правил прийому на 2019-2020 навчальний рік та затвердження пропозицій на обсяги держзамовлення.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

4. Представлення роботи «Збільшення ресурсу експлуатації зварних з’єднань теплоенергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС» на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2019 рік.
Авторський колектив роботи:
1. Глушко Альона Валеріївна, к.т.н., старший викладач кафедри зварювання НТУ «ХПІ»;
2. Перепічай Андрій Олександрович, к.т.н., старший викладач кафедри зварювання НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
3. Німко Максим Олександрович, м.н.с., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;
4. Шарий Віталій Андрійович, інженер-технолог відділу зварювання, Акціонерне товариство «Турбоатом».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

5. Про розміщення на депозитному рахунку в державному банку тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Представлення до вчених звань:
6.1. Старшого дослідника:
1. Єрмоленко Ірина Юріївна, спеціальність 161 – хімічні технології та інженерія.
6.2. Доцента:
1. Тищенко Анна Анатоліївна, кафедра електричних станцій;
2. Черкашина Галина Ігорівна, кафедра електричних станцій;
3. Зайцев Роман Валентинович, кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики;
4. Шокарьов Дмитро Анатолійович, кафедра електричних станцій.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

7. Конкурс на заміщення вакантних посад:
7.1. На посаду професора кафедри філософії
Конкурсант – Єрмоловський Микола Анатолійович.
7.2. На посаду професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння
Конкурсант – Триньов Олександр Володимирович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

8. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10.
Доповідає голова спецради професор Львов Геннадій Іванович.

9. Звіт докторанта кафедри автоматизації енергосистем Гапона Дмитра Анатолійовича.

10. Затвердження:
10.1. Перейменування підготовчих курсів НТУ «ХПІ» у «Підготовчі курси (відділення)».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
10.2. Положення про підготовчі курси (відділення).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
10.3. Положення про вчену раду факультету комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ».
Доповідає декан КІТ факультету Главчев Максим Ігорович.
10.4. Положення про вчену раду Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ».
Доповідає директор ННІ МІТ професор Єпіфанов Віталій Валерійович.
10.5. Змін до Положення про Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ».
Доповідає заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи полковник Марущенко Володимир Васильович.
10.6. Інноваційних проектно-орієнтованих освітніх програм за спеціальностями «Прикладна математика» і «Комп’ютерні науки».
Доповідає завідувач кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних професор Любчик Леонід Михайлович.
10.7. Навчальних планів іноземних студентів на англійській мові за спеціальностями 121 – «Інженерія програмного забезпечення» та 126 – «Інформаційні системи і технології».
Доповідає завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління професор Годлевський Михайло Дмитрович.
10.8. Змін до Порядку формування стипендіального рейтингу студентів НТУ «ХПІ» для призначення академічних стипендій.
Доповідає голова профкому студентів Мастерний Сергій Миколайович.
10.9. Складу проектної групи та формування освітньої програми підготовки бакалаврів за денною формою навчання з нової спеціалізації 073.08 «Менеджмент туризму та гостинності» спеціальності 073 «Менеджмент» для включення її в перелік освітніх програм зі спеціалізацій, які реалізуються в університеті у 2019 році.
Доповідає завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин професор Перерва Петро Григорович.
10.10. Змін до навчальних планів підготовки іноземних студентів.
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.
10.11. Акредитаційної справи Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» з галузі знань 0501-Інформатика та обчислювальна техніка спеціальності 5.05010301-Розробка програмного забезпечення за освітнім рівнем молодший спеціаліст.
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.
10.12. Концепції освітньої діяльності за всіма спеціальностями першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього рівнів вищої освіти для ліцензування підготовки іноземних здобувачів вищої освіти.
Доповідає проректор професор Хрипунов Генадій Семенович.
10.13. Положення про Раду молодих вчених НТУ «ХПІ».
Доповідає голова ради молодих вчених Авдєєва Олена Петрівна.

11. Призначення іменних стипендій Президента України:
МАЙСТРО Дарина Сергіївна БЕМ-15а (ЕК)
ГЛАВЧЕВА Дар’я Максимівна КІТ-26а
ЛІТВІНЕНКО Олександра Олександрівна БЕМ-16 (ЕК)
БЕЗРУКАВИЙ Дмитро Володимирович ХТ-55б (О)
СИТНИКОВ Павло Андрійович 2МІТ-211н.8
ЮРЧИК Дар’я Олегівна КІТ-26б
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

12. Призначення іменної стипендії Кирпичова студентам університету.
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

13. Про надання права наукового керівництва аспірантами по спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» к.т.н. доценту кафедри двигунів внутрішнього згоряння Мешкову Денису Вікторовичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Затвердження теми докторської дисертаційної доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин кандидата економічних наук, доцента Кобєлєвої Тетяни Олександрівни «Організаційно-економічний механізм забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства» та призначення науковим консультантом доктора економічних наук, професора Перерву Петра Григоровича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Навчальний посібник «Професійна відповідальність у спортивній педагогіці» авторів: Пономарьов О.С., Зінченко Л.В. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 200 стор.
2. Міжнародний науково-технічний збірник «Резание и инструменты в технологических системах», випуск № 90, 2019 рік. Обсяг 126 стор.
3. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», №1 (1326). Обсяг 92 стор.
4. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», №2 (1327). Обсяг 90 стор.
5. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». Обсяг 246 стор.
6. Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №1, 2019. Обсяг 73 стор.
7. Монографія «Актуальні проблеми біотехнології та біоінженерії» авторів: Бєлих І.А., Близнюк О.М., Варанкіна О.О., Звягінцева О.В., Клещев М.Ф., Краснопольський Ю.М., Лаврик Д.В., Масалітіна Н.Ю., Огурцов О.М., Пилипенко Д.М., Самойленко С.І. Обсяг: 240 с.
8. Монографія «Смеховой мир Леонида Андреева: проза 1897 – 1916 годов» автор Гомон А.М. Обсяг 170 стор.
9. Монографія «Рецепція України в європейській культурі: компаративний аспект» автор Северин Н.В. Обсяг 132 стор.
10. Монографія «Фактор стресса в преподавании иностранных языков» автор Снігурова Т.О. Обсяг 152 стор.
11. Монографія «Інформаційні технології керування запасами у мережах поставок» авторів: Любчика Л.М., Дорофєєва Ю.І. Обсяг 220 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович