ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 01.03.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Результати навчання студентів університету на підставі підсумків зимової сесії 2018/2019 навчального року.
Доповідачі:
– проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
– від комісії професор Пильов Володимир Олександрович.

3. Перспективи розвитку навчальної та наукової роботи інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу.
Доповідач:
– директор ННІ ЕММБ професор Манойленко Олександр Володимирович;
– від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

4. Заходи з покращення матеріально-технічної бази Університету в 2018 році та план на 2019 рік.
Доповідач:
– проректор професор Гасанов
Магомедємін Ісамагомедович.
– від комісії професор Омельяненко Віктор Іванович.

5. Виконання плану роботи Вченої ради за осінній семестр 2018/2019 навчального року.
Доповідає голова Вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

6. Про висунення Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» наукової роботи «Створення роторів турбін великої потужності» для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

7. Про включення осіб до складу колективу роботи «Створення роторів турбін великої потужності» для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року:

 1. Морачковського Олега Костянтиновича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри НТУ «ХПІ»;
 2. Дмитрика Віталія Володимировича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри НТУ «ХПІ»;
 3. Усатого Олександра Павловича, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача кафедри НТУ «ХПІ»;
 4. Гришина Миколу Миколайовича, кандидата технічних наук, першого заступника головного конструктора парових турбін АТ «Турбоатом»;
 5. Пащенко Юрія Григоровича, першого заступника головного інженера – головного технолога АТ «Турбоатом»;
 6. Кантор Олександра Геннадійовича, начальника технологічного бюро по розвитку зварювального виробництва АТ «Турбоатом»;
 7. Зайцева Бориса Пилиповича, доктора технічних наук, провідного наукового співробітника Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України;
 8. Скульського Валентина Юрійовича, доктора технічних наук, провідного наукового співробітника Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

8. Представлення робіт на здобуття премії Верховної Ради України молодим вченим 2019 року:

1. «Функціональні покриття та оптоелектронні приладові структури на основі тонкоплівкових і наноструктурованих напівпровідникових шарів», авторів: Клепікова Катерина Сергіївна, Доброжан Андрій Ігорович, Жадан Дмитро Олегович.

2. «Економічна політика України в стратегії стабілізації індустріального потенціалу Донбасу» автор Носирєв Олександр Олександрович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів.

3. «Вибір та обґрунтування основних параметрів двотактного дизеля спеціального призначення форсованого до 1100 кВт» авторського колективу: Кравченко Сергій Сергійович, к.т.н., н.с. каф. двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ»; Пильов В’ячеслав Володимирович, к.т.н., ст. викл. каф. теплотехніки та енергоефективних технологій НТУ «ХПІ»; Давидовський Леонід Сергійович, к.т.н., с.н.с. 24 НДВ, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (м. Київ); Бекарюк Олександр Миколайович, аспірант каф. двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ».
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

9. Представлення до вчених звань.
1. Професора НТУ «ХПІ»:

 1. Ганус Олексій Іванович, кафедра передачі електричної енергії;
 2. Старков Костянтин Олександрович, кафедра передачі електричної енергії.

2. Доцента:

 1. Іванова Марина Сергіївна, кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів;
 2. Митрофанова Анастасія Сергіївна, кафедра загальної економічної теорії.

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

10. Конкурс на заміщення вакантних посад.

 1. На посаду завідувача кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
  Конкурсант – Перерва Петро Григорович.
 1. На посаду завідувача кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
  Конкурсант – Пітак Ярослав Миколайович.
 1. На посаду завідувача кафедри технології жирів та продуктів бродіння
  Конкурсант – Некрасов Павло Олександрович.
 1. На посаду завідувача кафедри технічної електрохімії
  Конкурсант – Тульський Геннадій Георгійович.
 1. На посаду професора кафедри деталей машин та мехатроних систем
  Конкурсант – Крутіков Геннадій Анатолійович.
 1. На посаду професора кафедри механіки суцільного середовища та опору матеріалів
  Конкурсант – Сімсон Едуард Альфредович

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

11. Про затвердження брендбуку (фірмового стилю) НТУ «ХПІ».
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

12. Відзначення співробітників університету до Дня науки.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

13. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11.
Доповідає заступник голови спецради професор Тарасов Олександр Іванович.

14. Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
1. Заковоротного Олександра Юрійовича, д.т.н., професора, вченого секретаря НТУ «ХПІ»;
2. Кожушка Андрія Павловича, к.т.н., доцента кафедри автомобіле- та тракторобудування;
3. Носирєв Олександр Олександрович, к.г.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів.

15. Звіт докторанта кафедри інтегрованих технологій машинобудування Гаращенка Ярослава Миколайовича.

16. Затвердження:
1. Положення про вчену раду Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ».
Доповідає директор ННІ ЕЕЕ доцент Томашевський Роман Сергійович.
2. Положення про вчену раду Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ».
Доповідає директор ННІ ІФ доцент Ларін Олексій Олександрович.
3. Положення про факультет міжнародної освіти НТУ «ХПІ».
 Доповідає декан факультету доцент Кудій Дмитро Анатолійович.
4. Положення про моніторинг навчальних досягнень студентів в НТУ«ХПІ».
Доповідає начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності Кошкаров Юрій Юрійович.
5. Оновлених навчальних планів (2019 р.) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за денною та заочною формою навчання.
Доповідає професор кафедри турбінобудування Литвиненко Оксана Олексіївна.
6. Відкриття на бакалаврському рівні спеціалізації «Цифрова економіка» спеціальності 051 «Економіка» за позабюджетною конкурсною пропозицією.
Доповідає завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту професор Заруба Віктор Якович.
7. Відкриття на бакалаврському рівні спеціалізації «Економіка бізнесу» спеціальності 051 «Економіка» за позабюджетною конкурсною пропозицією.
Доповідає в.о. завідувача кафедри економіки та маркетингу професор Сисоєв Володимир Вікторович.
8. Тимчасових стандартів вищої освіти України першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».
Доповідає завідувач кафедри фізичного виховання доцент Юшко Олексій Володимирович.
9. Ліцензійних справ за всіма спеціальностями першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для ліцензування підготовки іноземних студентів.
Доповідає проректор професор Хрипунов Генадій Семенович.
10. Тимчасових стандартів вищої освіти України другого (магістерського) рівня спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
Доповідає завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Годлевський М.Д.

17. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем Карпалюка Ігоря Тимофійовича «Автоматизований контроль та діагностика електротехнічних комплексів в цифровій енергетиці» та призначення науковим консультантом завідувача кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем, д.т.н., професора Гриба Олега Герасимовича.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

18. Затвердження теми докторської дисертації завідувача кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології доцента Кобзєва Олександра Вікторовича «Теоретичні основи і технології переробки оксидів азоту на неконцентровану нітратну кислоту» та призначити науковим консультантом доктора технічних наук, професора Гриня Григорія Івановича.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

19. Про надання права наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 133 — галузеве машинобудування професору кафедри автомобіле- та тракторобудування к.т.н. Краснокутському Володимиру Миколайовичу.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

20. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
1. Монографія «Реалізація маркетингової політики торгівельного підприємства на основі оцінки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища» авторів: Шапрана Є.М., Сергієнко О.А., Гапоненко О.Є., Соснова І.І., Білоцерківського О.Б., Лук’яниці І.Ю. Обсяг 200 стор.
2. Монографія «Інструментальні дослідження тенденцій розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності виробничих систем» авторів:
Шапрана Є.М., Сергієнко О.А., Гапоненко О.Є., Соснова І.І., Білоцерківського О.Б., Лук’яниці І.Ю. Обсяг 200 стор.
3. Навчальний посібник «Шлях до успіху через освіту і науку» авторів О.М. Лапузіної і інші, та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 220 стор.
4. Підручник «Розрахунок і конструювання посудин і апаратів хімічної та харчової промисловості» авторів В.П. Михайличенко і інші, та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 14 автор. аркуш.
5. Навчально-методичний посібник «Правові засади управлінської діяльності» авторів Л.В. Перевалової і інші, та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 170 стор.
6. Навчальний посібник «Правознавство. Хрестоматія» авторів Л.В. Перевалової і інші, та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 304 стор.
7. Навчальний посібник «Нейронні мережі: Архітектура, алгоритми і використання» авторів: Дмитрієнко В.Д., Заковоротний О.Ю., Леонов С.Ю., та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 218 стор.
8. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» №4 (1329), 2019. Обсяг 125 стор.
9. Лабораторний практикум «Операційні системи» авторів: Голубнич Д.Ю. та інші та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 336 стор.
10. Навчальний посібник «Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ. Частина 3. Вогнева та військово-технічна підготовка» авторів: Ватащек П.Г. та інші, та надання грифу Вченої ради.
11. Навчальний посібник «Основи обробки матеріалів різанням та інструмент» під редакцією Пермякова О.А. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 420 стор.
12. Посібник «Автоматика протиаварійного керування електроенергетичних систем. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під загальною редакцією Сендеровича Г.А. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 231 стор.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

Заковоротний Олександр Юрійович