ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 23.04.2019 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Затвердження звіту про статус Національного університету (презентація).
Доповідачі:
ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Любчик Леонід Михайлович.

3. Практика студентів – вагома складова якості підготовки фахівців (презентація).
Доповідачі:
проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Куценко Олександр Сергійович.

4. Про розміщення експонатів на території університету згідно з проектом «Музей техніки під відкритим небом» (презентація).
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

5. Представлення до вчених звань:
5.1. Професора:
1. Мінакова Світлана Михайлівна, кафедра економіки і менеджменту Чернівецького факультету НТУ «ХПІ».
5.2. Доцента:
1. Дроздова Ганна Анатоліївна, кафедри фізики НТУ «ХПІ»;
2. Петрухін Сергій Юрійович, кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ».
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Конкурс на заміщення вакантних посад:
6.1. На посаду професора кафедри філософії
Конкурсант – д.філос.н., доц. Владленова Іліана Вікторівна
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

7. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Кіпенський Андрій Володимирович.

8. Звіт докторантів:
– кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки Дашкевича Андрія Олександровича;
– кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій Чередниченко Ольги Юріївни.

9. Затвердження:
9.1. Положення про групу забезпечення спеціальності в НТУ «ХПІ» (презентація).
Доповідає завідувач кафедри технічної електрохімії професор Тульський Геннадій Георгійович.
9.2. Положення про докторський іспит зі спеціальності аспірантів (презентація).
Доповідає завідувач аспірантури доцент Штефан Вікторія Володимирівна.
9.3. Заміни захисту випускної кваліфікаційної роботи на комплексний державний іспит з відповідним розподілом 2-х тижнів дипломного проектування: на виробничу практику (1 тиждень) та атестацію (1 тиждень) для першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та література (переклад включно)».
Доповідає завідувач кафедрою професор Бадан Антоніна Анатоліївна.
9.4. Відкриття підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 051-01 «Економіка бізнесу» спеціальності 051 «Економіка».
Доповідає завідувач кафедри економіки та маркетингу професор Сисоєв Володимир Вікторович.

10. Про підтримку роботи «Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації», що висувається Вінницьким національним технічним університетом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
1. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», 2019. Обсяг 219 стор.
2Навчальний посібник «Основи ораторської майстерності», авторів: Середи Н.В., Квасник О.В. Обсяг 200 стор.
3. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Математичне моделювання в техніці та технологіях», 2019. Обсяг 150 стор.
4. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика», 2019. Обсяг 88 стор.
5. Матеріали конференції «Литво 2019. Обсяг 450 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович