ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 05.07.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Розгляд та затвердження підсумків фінансової діяльності університету за першу половину 2019 року (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Манойленко Олександр Володимирович.

3. Про роботу інноваційних структур університету (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Бреславський Дмитро Васильович.

4. Перебудова структури Вченої ради університету для забезпечення виконання Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. про порядок з присудження ступеня доктора філософії та підсумки роботи Вченої ради (презентація).
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

5. Участь викладачів та студентів в роботі міжнародних навчальних і наукових програм в закордонних вузах (презентація).
Доповідачі: проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
від комісії професор Сахненко Микола Дмитрович.

6. Підсумки рейтингового оцінювання кафедр за 2018-2019 навчальний рік (презентація).
Доповідає професор Сахненко Микола Дмитрович.

7. Затвердження кандидатур для отримання нагород співробітниками університету.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

8. Представлення до вчених звань:
8.1. Професора:
1. Дубініна Оксана Миколаївна, кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних НТУ «ХПІ»;
2. Філатова Ганна Євгенівна, кафедра обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ».

8.2. Доцента:
1. Акоп’янц Нуну Михайлывна, кафедра ділової іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ»;
2. Євтушенко Наталія Сергіївна, кафедра охорони праці та навколишнього середовища НТУ «ХПІ»
3. Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ»;
4. Гуцан Олександр Миколайович, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ»;
5. Пилипенко Олексій Іванович, кафедра технічної електрохімії НТУ «ХПІ»;
6. Стрижак Всеволод Вікторович, кафедра підйомно-транспортні машини і обладнання НТУ «ХПІ».
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

9. Конкурс на заміщення вакантних посад:
9.1. На посаду професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Конкурсант – д.т.н., проф. Брагіна Людмила Лазарівна.
9.2. На посаду професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Конкурсант – д.т.н., проф. Гамбаров Леонід Арамович.
9.3. На посаду професора кафедри органічного синтезу і нанотехнологій
Конкурсант – д.ф.н., проф. Дем’яненко Віктор Григорович.
9.4. На посаду професора кафедри промислової та біомедичної електроніки
Конкурсант – к.т.н., доц. Замаруєв Володимир Васильович.
9.5. На посаду професора кафедри автоматики та управління в технічних системах
Конкурсант – к.т.н., доц. Зуєв Андрій Олександрович.
9.6. На посаду професора кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем
Конкурсант – д.т.н., проф. Кортунов В’ячеслав Іванович.
9.7. На посаду професора кафедри автомобіле- та тракторобудування
Конкурсант – д.і.н., с.н.с. Кривоконь Олександр Григорович.
9.8. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – к.т.н., доц. Мезенцев Микола Вікторович.
9.9. На посаду професора кафедри електричних машин
Конкурсант – к.т.н., доц. Юхимчук Володимир Данилович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

10. Звіт докторанта кафедри технічної електрохімії Майзеліс Антоніни Олександрівни.

11. Затвердження:
11.1. Концепції розвитку Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» на період 2019-2023 років.
Доповідає заступник начальника інституту підполковник Каракуркчі Ганна Володимирівна.

11.2. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та право на повторне навчання (презентація).
Доповідає заступник директора ННІ ХТІ Лаврова Інна Олегівна.

11.3. Положення про порядок перезарахування освітніх компонентів освітніх програм, визначення академічного розходження та його ліквідація (презентація).
Доповідає заступник директора ННІ ХТІ Лаврова Інна Олегівна.

11.4. Змін до правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2019 році внесених згідно з Наказом МОН України № 760 від 31.05.2019 р. (презентація).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.5. Положення про розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.6. Освітньо-професійної та освітньо-наукової програм та відповідних навчальних планів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.7. Освітньої програми та навчального плану «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.8. Змін у навчальному плані спеціалізації «Германські мови та літератури(переклад включно)», що корегують аудиторний розподіл між лекціями, практичними заняттями та самостійною роботою студентів.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.9. Змін до освітньо-професійних програм «Енергетика» та навчальних планів з підготовки магістрів за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» освітньо-наукового та освітньо-професійного спрямування.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.10. Зміни назви кафедри «Комерційна, торговельна та підприємницька діяльність» на назву «Підприємництво, торгівля та експертиза товарів».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.11. Змін до навчального плану першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» спеціалізації 141.07 «Електричні апарати» та 141.08 «Електропобутова техніка».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.12. Корегування навчальних планів для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та бакалаврів скороченої форми навчання за спеціальностями:
133 «Галузеве машинобудування» по дисципліні вільного вибору «Системи автоматизованого проектування в автотракторобудуванні»;
274 «Автомобільний транспорт» по дисципліні вільного вибору «Автомобільні двигуни, паливно-мастильні матеріали».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.13. Навчальних планів за спеціальністю 113 «Прикладна математика» для бакалаврського рівня підготовки з елементами проектної форми навчання та навчальних планів за спеціальністю 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки» магістерського рівня підготовки з елементами проектної форми навчання (денна та заочна форма навчання).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.14. Зміни до діючих навчальних планів бакалаврського рівня підготовки (плани 2016 та 2018 років введення) за спеціальностями 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки» для студентів ННІФІ в частині дисциплін вибіркових блоків на 3-му та 4-му курсах навчання (денна та заочна форма навчання).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.15. Положення про порядок організації та впровадження елементів дуального підходу до освіти у магістратурі у навчально-науковому інженерно-фізичному інституті.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.16. Освітньо-наукової програми та навчального плану підготовки докторів філософії зі спеціальності 032 «Історія та археологія».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.17. Нових навчальних планів зі спеціальності 101 «Екологія» для другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.18. Освітніх програм та навчальних планів першого курсу 2019/2020 навчального року за освітнім ступенем «бакалавр» та освітнім ступенем «магістр» наступних спеціальностей: 035 «Філологія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 131 «Прикладна механіка», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 145 «Гідроенергетика», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11.19. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у НТУ «ХПІ».
Доповідає завідувач кафедри доцент Юшко Олексій Володимирович.

12. Призначення іменних стипендій:
Стипендія Президента України

 1. ГЛАВЧЕВА Дар’я Максимівна КІТ-26а
 2. ЛІТВИНЕНКО Олександра Олександрівна БЕМ-16 (Е)
 3. СИТНИКОВ Павло Андрійович 2.МІТ211н.8
 4. КОНКІН Станіслав Валерійович І-17а
 5. ТИМОШЕНКО Ірина Сергіївна ХТ-36 (Н)
 6. ПРАВДІНА Тетяна Романівна І-46б (МТ)

Стипендія Верховної Ради України

 1. МЕРЕЦЬКА Кароліна Олександрівна 2.МІТ212п.8
 2. ЯЛОВЕГА Владислав Анатолійович 2.КІТ202п.8
 3. РАК Оксана Володимирівна 2.ХТ110н.8

Соціальна стипендія Верховної Ради України

 1. ДРУЗ’ЯКА Тетяна Олександрівна 2.БЕМ502п.8

Обласна персональна стипендія ім. О.С. Масельського

 1. ГОРНОСТАЛЬ Олексій Андрійович 2.КІТ209п.8

Обласна стипендія із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам із їхнього числа

 1. СОЛОМОНОВА Яна Володимирівна І-17а
 2. ХМЕЛЬНИЦЬКА Анастасія Василівна 2.БЕМ506п.8

Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

13. Призначення іменної стипендії Кирпичова студентам університету (презентація).
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

14. Підсумки першого етапу конкурсу ХОДА «Вища школа Харківщини – кращі імена» (презентація).
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

15. Призначення кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем НТУ «ХПІ», а також рецензентів: Сучкова Григорія Михайловича, д.т.н., професора, завідувача кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики та Ноздрачеву Катерину Леонідівну, к.т.н., доцента кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики, для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі аспіранта Коржова Ігоря Михайловича на тему «Пристрій контролю та діагностування стану промислових динамічних обертів» по спеціальності 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович

16. Призначення кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», а також рецензентів: Райко Діани Валеріївни, д.е.н., професора, професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту та Лінькову Олену Юріївну, к.е.н., доцента кафедри менеджменту та оподаткування,для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі аспіранта Госна Саліма на тему «Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами промислових підприємств» по спеціальності 073 – менеджмент.
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

17. Про підтримку роботи «Формування фахової компетентності майбутніх агроінженерів в умовах інтеграції освітнього середовища професійної підготовки», що висувається Подільським державним аграрно-технічним університетом на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2019 року у номінації вища освіта.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Про надання права керівництва аспірантами по спеціальності 073 – менеджмент: Друговій Олені Сергіївні, к.е.н., доценту кафедри міжнародного бізнесу та фінансів та Зубковій Аліні Болеславівні, к.е.н., доценту кафедри міжнародного бізнесу та фінансів.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

19. Про надання права керівництва аспірантами по спеціальності 054 – Соціологія – Пахніну Миколі Леонідовичу, к.н.дурж.управл, доценту кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

20. Про надання рекомендації до вступу в докторантуру на 2019 рік:
1. Прокопенко Микола Вікторович за спеціальністю 255 – озброєння та військова техніка;
2. Ненастіна Тетяна Олександрівна за спеціальністю 161 –хімічні технології та інженерія;
3. Голік Оксана В’ячеславівна за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
4. Костюков Іван Олександрович за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
5. Куліченко В’ячеслав Вікторович за спеціальністю 171 – електроніка.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

21. Про надання творчої відпустки з 01 вересня 2019 р. по 30 листопада 2019 р. для завершення дисертаційної роботи молодшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» працівнику ЗСУ Сачановій Юлії Іванівні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

22. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Москаленко Валентини Володимирівни в новій редакції «Методологічні основи та інформаційна технологія планування розвитку підприємства на основі системного моделювання стратегічних цілей та напрямків діяльності».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

23. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
1. Монографія «Нанокомпозитні гальванохімічні покриття на основі Cu та Ni матриць» авторів: Овчаренко О.О., Сахненко М.Д., Ведь М.В. Обсяг 10 автор. арк.
2. Монографія «Гальванічні покриття тернарними сплавами заліза: формування, властивості» авторів: Єрмоленко І.Ю., Ведь М.В., Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Обсяг 15 автор. арк.
3. Підручник «Основи інженерної графіки з елементами професійного конструювання» автори Чермних І.О. та інші.
4. Російсько-український словник «Хімія, хімічна технологія та обладнання», авторів: Товажнянський Л.Л. та інші. Обсяг 480 стор.
5. Матеріали конференції «Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти», 2019.
6. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Техніка і електрофізика високих напруг», № 18 (1343), 2019.
7. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», № 16 (1341), 2019. Обсяг 125 стор.
8. Навчальний посібник «Деталі машин. Основи теорії та розрахунків» автор Гайдамака А.І. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 264 стор.
9. Книга «Фізична культура і спорт у Харківському політехі» присвячена Ювілею кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ».
10. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Енергетика, надійність та енергоефективність», № 14 (1339), 2019.
11. Навчальний посібник «Моделювання зубчастих колес та валів» автор Герасименко В.В. та інші та надання грифу Вченої ради. Обсяг 161 стор.
12. Навчальний посібник «Хімія елементів: лекційний курс» авторів Волобуєва М.М., Ведь М.В. Обсяг 10 автор. аркушів.
13. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інноваційні дослідження у наукових работах студентів», № 15 (1340), № 21(1346), 2019.
14. Монографія «Методи оцінки та контролю витрат у промисловості», автори Гаврись П.О., Гаврись О.М. Обсяг 175 стор.
15. Монографія «Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанного бізнесу», автори Якименко-Терещенко Н.В., Строкова Є.М. Обсяг 100 стор.
16. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та інформаційні технології», № 1, 2019. Обсяг 73 стор.
17. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інформатика та моделювання», 2019.
18. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Технології в машинобудуванні», № 19 (1344), 2019.
19. Навчальний посібник «Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем» автор Гамаюн І.П. та інші та надання грифу Вченої ради.
20. Навчальний посібник «Основи інформатики, інформаційні технології та комп’ютерна ергономіка для студентів гуманітарних напрямків» автор Шахової Г.А. та інші та надання грифу Вченої ради. Обсяг 112 стор.
21. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії», № 20 (1345), 2019. Обсяг 140 стор.
22. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Машинознавство та САПР», 2019.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович