ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 8 ВІД 27.09.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підготовка фахівців за результатами літньої сесії 2018-2019 навчального року та стан контингенту студентів (презентація).
Доповідачі:
проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Усатий Олександр Павлович.

3. Затвердження звіту про результати прийому до університету на всі рівні навчання та завдання профорієнтаційної роботи НТУ «ХПІ» у 2019-2020 навчальному році (презентація).
Доповідачі:
проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Усатий Олександр Павлович.

4. Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради на 2019-2020 навчальний рік.
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

5. Представлення кандидатури видатного вченого, академіка НАН України, д.т.н., професора, завідувача відділу магнітної гідродинаміки Фізико-технічного інституту металів та сплавів НАН України Дубодєлова Віктора Івановича до звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

6. Про пам’ятні дошки на території учбового містечка університету та демонтаж символіки комуністичного тоталітарного режиму елементів перил на сходових маршах у головному академічному корпусі.
Доповідає начальник юридичного відділу Молчанова Юлія Юріївна.

7. Представлення до вченого звання доцента:
1. Басова Євгенія Володимирівна, кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів;
2. Гречка Ірина Павлівна, кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин;
3. Стрижак Мар’яна Георгіївна, кафедра деталей машин та мехатронних систем;
4. Веретенніков Євгеній Олександрович, кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

8. Конкурс на заміщення вакантних посад:
8.1. На посаду професора кафедри прикладної математики
Конкурсант – к.т.н., доц. Бурлаєнко В’ячеслав Миколайович.
8.2. На посаду професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Конкурсант – д.т.н., проф. Рищенко Михайло Іванович.
8.3. На посаду професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
Конкурсант – к.е.н., проф. Садовський Віктор Артемович.
8.4. На посаду професора кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій
Конкурсант – д.т.н., проф. Канівець Георгій Євдокимович.
8.5. На посаду професора кафедри автоматизованих електромеханічних систем
Конкурсант – к.т.н., доц. Шамардіна Віра Миколаївна.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

9. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.02 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Перерва Петро Григорович.

10. Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
1. Кожушка Андрія Павловича, к.т.н., доцента кафедри автомобіле- та тракторобудування;
2. Носирєв Олександр Олександрович, к.г.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів;
3. Заковоротного Олександра Юрійовича, вченого секретаря НТУ «ХПІ», д.т.н., професора кафедри обчислювальної техніки та програмуванн.

11. Звіт докторанта кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки Дашкевича Андрія Олександровича.

12. Призначення кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ», а також рецензентів: Косенко Олександри Петрівни, д.е.н., професора, професора кафедри економіки та маркетингу та Кучинського Володимира Анатолійовича, к.е.н., доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі аспіранта Бойченко Олега Ігоровича на тему «Формування організаційно-економічних засобів підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу промислових підприємств» по спеціальності 073 – менеджмент.
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

13. Затвердження:
13.1. Освітніх програм та навчальних планів наступних спеціальностей:

Освітній ступінь — бакалавр

Код спеціальності Назва спеціальності
035 Філологія
061 Журналістика
122 Комп’ютерні науки
131 Прикладна механіка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітній ступінь — магістр

Код спеціальності Назва спеціальності
035 Філологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
145 Гідроенергетика
273 Залізничний транспорт

Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
13.2. Плану впровадження електронних залікових книжок для студентів I та V курсів університету.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
13.3. Змін до правил прийому до НТУ «ХПІ» у 2019 році (презентація).
 Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
13.4. Внесення спеціалізації «Електричні системи та мережі» до переліку спеціальностей за якими ведеться підготовка студентів на англійській мові.
Доповідає проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович.
13.5. Положення про Навчально-виробничий центр НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Гасанов Магомедємін Ісамагомедович.
13.6. Змін до Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».
Доповідає начальник відділу кадрів Акіменко Дмитро Олексійович.
13.7. Змін до освітніх програм та навчальних планів підготовки магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».
Доповідає завідувач кафедри професор Єфімов Олександр В’ячеславович.
13.8. Навчальних планів підготовки курсантів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» спеціальностей: 254 «Забезпечення військ сил», освітня програма «Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ»; 255 «Озброєння та військова техніка», освітня програма «Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння».
Доповідає заступник начальника інституту полковник Галак Олександр Валентинович.
13.9. Навчальних планів підготовки бакалаврів (за скороченою формою навчання) зі спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології».
Доповідає завідувач кафедри професор Годлевський Михайло Дмитрович.
13.10. Положення про соціально-психологічну службу НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
13.11. Призначення уповноваженими вченої ради з питань дотримання академічної доброчесності: директора науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» Семененко Лариси Петрівни та начальника відділу забезпечення якості освітньої діяльності Кошкарова Юрія Юрійовича.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

14. Про відкриття докторантури зі спеціальності 181 «Харчові технології».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Перезатвердження:
15.1. форми індивідуального плану навчання аспірантів:
15.2. освітньо-наукових програм підготовки PhD;
15.3. навчальних планів підготовки PhD;
15.4. робочих програм навчання 1-го курсу підготовки PhD;
15.5. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Про надання права керівництва аспірантами:
16.1. по спеціальності 255 «Озброєння та військова техніка» – Веретеннікову Євгенію Олександровичу, к.т.н., доценту кафедри інформаційних технологій та систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова;
16.2. по спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» – Богоявленській Олені Володимирівні, к.т.н., доценту кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Затвердження теми докторської дисертації «Моделі і методи синтезу інформаційних структур для комп’ютерних систем на інтегрованих програмних платформах» доценту кафедри обчислювальної техніки та програмування кандидата педагогічних наук Кучук Ніни Георгіївни та призначення науковим консультантом доктора технічних наук, завідувача кафедрою обчислювальної техніки та програмування Семенова Сергія Геннадійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18 Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Хімія, хімічна технологія та екологія», № 2, 2019 р. Обсяг 80 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Машинознавство та САПР», 2019 р. Обсяг 104 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати», 2019 р. Обсяг 105 стор.
Монографія «Взаємозв’язок властивостей неокисленого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю» авторів: Мірошниченко Д.В. та інші. Обсяг 121 стор.
Монографія «Розвиток теорії і практики використання окисленого вугілля для виробництва доменного коксу» автор Мірошниченко Д.В. Обсяг 152 стор.
Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №5, 2019. Обсяг 71 стор.
Збірник «Різання та інструменти в технічних системах», № 91, 2019 р. Обсяг 232 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович