ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 9 ВІД 01.11.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Розвиток підготовки фахівців за напрямом ІТ-технологій в НТУ «ХПІ» (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії доцент Малько Максим Миколайович.

3. Підсумки прийому до аспірантури на 2019-2020 навчальний рік (презентація).
Доповідачі: проректор професор Марченко Андрій Петрович;
від комісії професор Усатий Олександр Павлович.

4. Представлення до вченого звання:
4.1. Професора:
Циганков Олександр Валерійович, кафедра органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить НТУ «ХПІ»;
4.2. Доцента:
Кунченко Тетяна Юріївна, кафедра автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ»;
Борисенко Євген Анатолійович, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем НТУ «ХПІ»;
Дунєв Олексій Олександрович, кафедра електричних машин НТУ «ХПІ»;
4.3. Старшого дослідника:
Зайцев Роман Валентинович, зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

5. Конкурс на заміщення вакантних посад:
5.1. На посаду завідувача кафедри іноземних мов
Конкурсант – к.пед.н., доц. Гончаренко Тетяна Євгенівна.
5.2. На посаду завідувача кафедри фізики
Конкурсант – к.фіз.-мат.н., доц. Любченко Олена Анатоліївна.
5.3. На посаду завідувача кафедри економіки і маркетингу
Конкурсант – д.е.н., проф. Сисоєв Володимир Вікторович.
5.4. На посаду завідувача кафедри передачі електричної енергії
Конкурсант – д.т.н., проф. Шевченко Сергій Юрійович.
5.5. На посаду завідувача кафедри економічного аналізу і обліку
Конкурсант – д.е.н., проф. Якименко-Терещенко Наталія Василівна.
5.6. На посаду професора кафедри загальної електротехніки
Конкурсант – д.т.н., проф. Болюх Володимир Федорович.
5.7. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – к.т.н., проф. Заполовський Микола Йосипович.
5.8. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – к.т.н., проф. Калашніков Володимир Іванович.
5.9. На посаду професора кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
Конкурсант – д.т.н., проф. Клещев Микола Федосович.
5.10. На посаду професора кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології
Конкурсант – д.т.н., проф. Лобойко Олексій Якович.
5.11. На посаду професора кафедри передачі електричної енергії
Конкурсант – к.т.н., с.н.с. Ніжевський Віктор Ілліч.
5.12. На посаду професора кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем
Конкурсант – д.т.н., проф. Сендерович Геннадій Аркадійович.
5.13. На посаду професора кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем
Конкурсант – к.т.н., доц. Хайрова Ніна Феліксівна.
5.14. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – к.фіз.-мат.н., доц. Черних Олена Петрівна.
5.15. На посаду професора кафедри технології жирів та продуктів бродіння
Конкурсант – к.т.н., доц. Чумак Ольга Петрівна.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

6. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.03 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Лісачук Георгій Вікторович.

7. Звіт докторанта кафедри електрохімії Майзеліс Антоніни Олександрівни.

8. Затвердження:
8.1. Тимчасового положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у НТУ «ХПІ».
Доповідає голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович.
8.2. Голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітнього ступеня магістр у період з 09.12.2019 по 22.12.2019 року.
Доповідає голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович.
8.3. Форми індивідуальних семестрових відомостей для студентів І та V курсів.
Доповідає голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович.
8.4. Змін до навчального плану заочного навчання другого рівня підготовки в галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 123.02 – Системне програмування.
Доповідає голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович.
8.5. Положення про атестаційний екзамен з прикладної лінгвістики першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 035 «Філологія» за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика».
Доповідає голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович.
8.6. Навчальних планів підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти скороченої форми навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи».
Доповідає професор Годлевський Михайло Дмитрович.
8.7. Результатів звіту щодо виконання НДР «Олія лляна нерафінована. Густина у діапазоні температур 273 К…393 К» з ДП «Укрметртестстандарт».
Доповідає керівник теми професор Демидов Ігор Миколайович.

9. Затвердження тем докторських дисертацій:
9.1. докторанту кафедри загальної та неорганічної хімії к.т.н. Ненастіній Тетяні Олександрівні «Електролітичні сплави і композити на основі кобальту з тугоплавкими металами для еко- і енерготехнологій».
9.2. докторанту кафедри промислової і біомедичної електроніки к.т.н. Куліченку Вячеславу Вікторовичу «Вдосконалення електронних систем медичної діагностики шляхом використання методів дослідження нестаціонарних сигналів».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Про створення Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія високовольтної та імпульсної техніки» на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Математичне моделювання в техніці та технологіях», № 22 (1347), 2019 р. Обсяг 150 стор.
Посібник «История черной металлургии» авторів: Журило Д.Ю. та Ларін А.О. Обсяг 210 стор.
Посібник «История развития локомотивостроения» авторів: Ларін А.О. та Іванова Л.В. Обсяг 124 стор.
Посібник «Развитие танкостроения в Харькове» автора Ларіна А.О. Обсяг 134 стор.
Посібник «Гнучкі виробничі системи» авторів: Яковенка І.Е. та інших та надання грифу Вченої ради. Обсяг 234 стор.
Монографія «История теории механических колебаний» автора Ларіна А.О. Обсяг 280 стор.
Учбовий посібник «Управління персоналом та економіка праці» за ред. Погорєлова М.І. Обсяг 520 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Динаміка та міцність машин», 2019 р. Обсяг 60 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати», 2019 р. Обсяг 110 стор.
Монографія «Електротехнічна кераміка на основі алюмосилікатів лужних та лужноземельних металів» авторів: Г.В. Лісачука, О.Ю. Федоренко, Р.В. Кривобока, К.Б. Дайнеко, А.В. Захарова. Обсяг 200 стор.
Монографія «Гібридні органо-неорганічні композиційні матеріали медико-біологічного призначення» авторів: С.П. Кривільова, О.М. Рассоха, О.Ю. Заковоротний, В.І. Жуков.
Вісник НТУ «ХПІ»,
серія «Системний аналіз, управління та інформаційні технології», № 2, 2019 р. Обсяг 90 стор.
Навчальний посібник «Нейронные сети: архитектура, алгоритмы и использование», авторів: Дмитрієнка В.Д., Заковоротного О.Ю., Леонова С.Ю. й надання грифу Вченої ради. Обсяг 222 стор.
Навчальний посібник
«Технология автоматизированного проектирования компьютерных систем», авторів Леонова С.Ю., Гейка Г.В. Обсяг 181 стор.
Навчальний посібник до циклу уроків освітнього проекту «Слідами Chornobyl» для вчителів природничих дисциплін загально-освітніх шкіл, авторів: Є.І. Сокол, К.О. Мінакова, О.П. Лазуренко, О.Л. Сінческул, І.О. Лаврова, О.В. Шестопалов, О.І. Ільїнська, Р.В. Зайцев, С.А. Радогуз, С.О. Петров, Р.С. Томашевський. Обсяг 90 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», 2019 р. Обсяг 128 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович