НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 8

НАКАЗ № 502 ОД від 30 жовтня 2019 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до рішення вченої ради щодо питання «Підготовка фахівців за результатами літньої сесії 2018-2019 навчального року та стан контингенту студентів» виконати наступні заходи:
1.1. Інститутам, факультетам і кафедрам у місячний термін провести детальний аналіз наявної ситуації щодо обсягів і строків ліквідації заборгованостей та зміни контингенту студентів та розробити дієві заходи, націлені на покращення показників якості навчання, повної ліквідації заборгованостей і збереження контингенту студентів кожної спеціальності та спеціалізації.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
1.2. Розробити анкету щодо думки студентів про якість навчального процесу і рівня викладання дисциплін для проведення опитування студентів університету. При переобранні кожного викладача враховувати думку студентів про нього відповідно до результатів анкетування.
Відповідальний проректор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович.
1.3. Кафедрам університету терміново оновити графіки перебування викладачів на кафедрах та проведення консультацій з усіх навчальних дисциплін. Оприлюднити цю інформацію на сайтах кафедр нарівні з розкладом навчальних занять. Навчальній частині у місячний термін здійснити перевірку наявності та доступності цієї інформації студентам. Інститутам, деканатам, завідувачам кафедр здійснювати періодичний контроль проведення консультацій.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, навчальна частина.
1.4. Кафедрам університету: фізичного виховання, охорони праці та навколишнього середовища, менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, вищої математики, програмної інженерії та інформаційних технологій, української, російської мови та прикладної лінгвістики, ділової іноземної мови та перекладу, комп’ютерної математики і аналізу даних, загальної економічної теорії, соціології та політології розробити власний план заходів щодо підвищення якості результатів навчання. Розглянути це питання на вчених радах відповідних інститутів і факультетів.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
1.5. Випускаючим кафедрам розробити та запровадити організаційні і виховні заходи щодо протидії пропусків занять студентами, у тому числі неявок на екзамени на старших курсах. Результати їх виконання розглядати на засіданнях кафедр на постійній основі.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
1.6. У разі особливих освітніх потреб студентів, що приводить до неможливості певний час відвідувати аудиторні заняття, терміново ввести в практику проведення освітньої діяльності за індивідуальним графіком відповідно до «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком», затвердженого вченою радою, протокол № 2 від 23 лютого 2018 року).
Відповідальні: завідувачі кафедр.
1.7. Викладачам дисципліни «Вступ до спеціальності» та інших дисциплін акцентувати увагу на зростанні інтересу студентів до обраної спеціальності та активізації їх навчальної діяльності.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
1.8. Інститутам, факультетам, кафедрам активізувати роботу з впровадження дуальної форми освіти відповідно до постанови КМ України від 19 вересня 2018 року про «Концепцію дуальної освіти», що буде сприяти збільшенню контингенту студентів, підвищенню якості конкурсних відборів, мотивації до навчання, зростанню рівня занятості молоді за обраною спеціальністю.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
1.9. Інститутам, факультетам і кафедрам активізувати роботу серед студентів четвертого курсу щодо вступу в магістратуру, у тому числі на контрактній основі.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.

2. Розглянувши на засіданні вченої ради завдання профорієнтаційної роботи НТУ «ХПІ» у 2019-2020 навчальному році, виконати наступні заходи:
2.1. Провести детальний аналіз відповідності планових показників прийому їх виконанню за усіма освітніми програмами і спеціальностями на засіданнях Вчених рад навчально-наукових інститутів, факультетів і кафедр.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів та завідувачі відповідних випускових кафедр.
Термін: вересень-жовтень 2019 р.
2.2. Відповідно до наказу ректора НТУ «ХПІ» (№ 413 ОД від 16.09.2019 р.) впровадити в профорієнтаційну роботу університету нові заходи, серед яких: формування мережі підшефних шкіл з заключенням відповідних договорів; формування групи співробітників, аспірантів та студентів для роботи в середніх навчальних закладах міста Харкова (фізика, математика, інформатика); налагодження ефективної моделі співпраці з IT кластером із метою профорієнтації серед школярів; започаткування Наукового ліцею за участю НТУ «ХПІ»; проведення всеукраїнських чемпіонатів та кубків на базі ХПІ; створення Web-каталогу з темами МАН для шкіл; організація всеукраїнських онлайн конкурсів разом «На Урок»; проведення пробного експрес-тестування ЗНО; організація осередку студентів з Донбасу та Криму та інші.
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності університету, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів та завідувачі відповідних випускових кафедр.
Термін: з жовтня 2019 року до квітня 2020 року.
2.3. Особливу увагу приділити впровадженню в практику профорієнтаційної роботи заходів, що сприяють збільшенню привабливості навчання саме в НТУ «ХПІ», за обраними спеціальностями. Забезпечити проведення виїзних заходів, не обмежуючись тільки Харківською областю, а поширюючи їх на Полтавську, Донецьку, Луганську, Сумську, Запорізьку та Дніпропетровську області тощо.
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності Університету, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів.
Термін: з жовтня 2019 року до квітня 2020 року.
2.4. Під час проведення профорієнтаційних заходів особливу увагу приділяти роз’ясненню порядку, та логіки дій абітурієнтів під час вступної кампанії. Спланувати та провести низку заходів із членами приймальних комісій інститутів та факультетів звертаючи увагу на їх спроможність ефективно спілкуватися з абітурієнтами та членами їх сімей.
Відповідальні: відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: з листопаду 2019 р. по травень 2020 р.
2.5. Залучати до проведення профорієнтаційних заходів представників органів студентського самоврядування.
Відповідальні: проректор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, керівники органів студентського самоврядування НТУ «ХПІ» (за погодженням).
Термін: з жовтня 2019 р. по травень 2020 р.
2.6. Спланувати та реалізувати заходи з інтенсивного просування іміджу НТУ «ХПІ» в інформаційному просторі з використанням доступних засобів масової комунікації.
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності університету, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, завідувачі кафедр, керівник прес – служби НТУ «ХПІ», редакція газети «Політехнік».
Термін: 2019 – 2020 навчальний рік.

3. Затвердити освітні програми та навчальні плани наступних спеціальностей:
3.1. Освітній ступінь бакалавр 035 Філологія, 061 – Журналістика, 122 – Комп’ютерні науки, 131 – Прикладна механіка, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
3.2. Освітній ступінь магістр 035 – Філологія, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування,
073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 145 – Гідроенергетика, 273 – Залізничний транспорт.

4. Затвердити план впровадження електронних залікових книжок для студентів I та V курсів університету.

5. Затвердити зміни до правил прийому до НТУ «ХПІ» у 2019 році.

6. Внести спеціалізацію «Електричні системи та мережі» до переліку спеціальностей за якими ведеться підготовка студентів на англійській мові.

7. Затвердити Положення про Навчально-виробничий центр НТУ «ХПІ».

8. Затвердити Положення про соціально-психологічну службу НТУ «ХПІ».

9. Затвердити зміни до Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».

10. Затвердити зміни до освітніх програм та навчальних планів підготовки магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

11. Затвердити навчальні плани підготовки курсантів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» спеціальностей: 254 «Забезпечення військ сил», освітня програма «Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ»; 255 «Озброєння та військова техніка», освітня програма «Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння».

12. Затвердити навчальні плани підготовки бакалаврів (за скороченою формою навчання) зі спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології».

13. Відкрити докторантуру зі спеціальності 181 «Харчові технології».

14. Надати право керівництва здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
14.1. За спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка» – ВЕРЕТЕННІКОВУ Євгенію Олександровичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри інформаційних технологій та систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова.
14.2. За спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія» – БОГОЯВЛЕНСЬКИІЙ Олені Володимирівні, кандидату технічних наук, доценту кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива.

15. Призначити уповноваженими вченої ради з питань дотримання академічної доброчесності: директора науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» СЕМЕНЕНКО Ларису Петрівну та начальника відділу забезпечення якості освітньої діяльності КОШКАРОВА Юрія Юрійовича.

16. Ввести в дію нові форми індивідуального плану навчання аспірантів, освітньо-наукові програми підготовки PhD, навчальні плани підготовки PhD, робочі програми навчання 1-го курсу підготовки PhD та положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі.

17. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органам студентського самоврядування та всім структурним підрозділам, яких це стосується.

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 27 вересня 2019 року, протокол № 8.

В.о. ректора  Г.С. Хрипунов

НАКАЗ № 502 ОД від 30 жовтня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович