ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 10 ВІД 29.11.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підсумки анкетування студентів щодо оцінки якості освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році (презентація).
Доповідачі: проректор професор Зайцев Юрій Іванович;
від комісії професор Тарароєв Яків Володимирович.

2. Участь студентського самоврядування у навчальній, виховній та спортивно-масовій роботах (презентація).
Доповідачі: студент Хлудєєв Володимир Володимирович;
від комісії професор Любченко Олена Анатоліївна.

3. Участь первинної профспілкової організації студентів у реалізації соціального захисту студентів університету.
Доповідає голова первинної профспілкової організації студентів Мастерний Сергій Миколайович.

4. Представлення до вченого звання:
4.1. Доцента:
Заволодько Ганна Едвардівна, кафедра систем інформації;
Масалітіна Наталія Юріївна, кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії;
Фалалєєва Тетяна Василівна, кафедра органічного синтезу і нанотехнологій.
4.2. Старшого дослідника:
Томашевський Роман Сергійович, зі спеціальності 171 Електроніка.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

5. Конкурс на заміщення вакантних посад:
5.1. На посаду завідувача кафедри електричних апаратів
Конкурсант –д.т.н., доц. Байда Євген Іванович;
5.2. На посаду завідувача кафедри філософії
Конкурсант – д.філосф.н., проф. Тарароєв Яків Володимирович;
5.3. На посаду професора кафедри охорони праці та навколишнього середовища
Конкурсант – к.біол.н., доц. Васьковець Людмила Антонівна;
5.4. На посаду професора кафедри міжнародного бізнесу та фінансів
Конкурсант –к.е.н., проф. Власова Наталія Олексіївна;
5.5. На посаду професора кафедри стратегічного управління
Конкурсант –к.т.н., доц. Гринченко Марина Анатоліївна;
5.6. На посаду професора кафедри філософії
Конкурсант –д.філосф.н., проф. Дольська Ольга Олексіївна;
5.7. На посаду професора кафедри теоретичних основ електротехніки
Конкурсант –д.т.н., с.н.с. Гетьман Андрій Володимирович;
5.8. На посаду професора кафедри органічного синтезу і нанотехнологій
Конкурсант – д.фарм.н., проф. Гордієнко Анатолій Дмитрович;
5.9. На посаду професора кафедри міжнародного бізнесу та фінансів
Конкурсант –к.е.н., доц. Данько Тарас Володимирович;
5.10. На посаду професора кафедри автоматизованих електромеханічних систем
Конкурсант – д.т.н., проф. Долбня Віктор Тимофійович;
5.11. На посаду професора кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
Конкурсант –к.т.н., доц. Кащеєв Леонід Борисович;
5.12. На посаду професора кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
Конкурсант –д.т.н., проф. Клочко Олександр Олександрович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

6. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.05 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Демидов Ігор Миколайович.

7. Про надання права педагогічній раді Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» визначати порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу.
Доповідає голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович.

8. Затвердження:
8.1. Додатку до правил прийому для Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» у 2020 році.
Доповідає начальник навчальної частини ВІТВ підполковник Каракуркчі Ганна Володимирівна.
8.2. Навчального плану, освітньо-професійної програми та концепції спеціальності 125 «Кібербезпека» Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ».
Доповідає директор ХКТК Дідух Ірина Іванівна.
8.3. Навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (термін навчання три роки) за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», галузь знань «Цивільна безпека» (освітньо-професійна програма «Охорона праці»).
Доповідає завідувач кафедри охорони праці і навколишнього середовища професор Березуцький В’ячеслав Володимирович.
8.4. 
Ліцензійних справ провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців зі спеціальностей:
054 «Соціологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями;
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями;
162 «Біотехнологія та біоінженерія» за першим (бакалаврським) рівнем;
032 «Історія та археологія», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 113 «Прикладна математика», 123 «Комп’ютерна інженерія», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 136 «Металургія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 161 «Хімічні технології та інженерія», 171 «Електроніка», 181 «Харчові технології», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 263 «Цивільна безпека», 273 «Залізничний транспорт», 274 «Автомобільний транспорт»  за третім (освітньо-науковим) рівням.
Доповідає голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович.

9. Представлення робіт до конкурсу на здобуття премії НАН України для молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи:
9.1. Робота «Сервісний напівпровідниковий перетворювач для батарейних накопичувачів електричної енергії» доцента кафедри промислової і біомедичної електроніки – Стисла Богдана Олександровича;
9.2. Робота «Підвищення енергоефективності обладнання ТЕС і ТЕЦ за рахунок розробки і впровадження зварювальних технологій при виготовленні та ремонті охолоджувальних систем» студента кафедри зварювання Ситникова Павла Андрійовича;
9.3. Робота «Узгоджуючий перетворювач для побутової фотоенергетичної системи з функцією телеметрії» студентів кафедри промислової і біомедичної електроніки – Макогона Ігора Сергійовича та Голдобіна Сергія Миколайовича.
9.4. Робота «Основні види наркотиків та методи їх розпізнавання при проведенні експертних досліджень» доцента кафедри органічного синтезу і нанотехнологій – Петрова Сергія Олександровича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Затвердження тем докторських дисертацій:
10.1. доцента кафедри турбінобудування Авдєєвої Олени Петрівни «Багаторівнева структурно-параметрична оптимізація турбоагрегатів для роботи в системах альтернативної енергетики» та призначення наукового консультанта завідувача кафедри турбінобудування д.т.н. Усатого Олександра Павловича;
10.2. доценту кафедри «Педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна» Чебаковій Юлії Григорівні «Теоретичні та методичні засади лідерської компетентності у іншомовних студентів закладів вищої освіти» та призначення наукового консультанта завідувача кафедри «Педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна» д.пед.н., професора Романовського Олександра Григоровича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про надання права керівництва аспірантами:
11.1. за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» доценту кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу к.т.н. Лисаченку Ігорю Григоровичу;
11.2. за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні технології» доценту кафедри «Педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна» к.пед.н. Чебаковій Юлії Григорівні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Монографія «Антологія видатних досягнень в науці та техніці» автор Баранов М.І. Том 4. Обсяг 488 стор.
Навчальний посібник «Гнучкі виробничі системи» авторів І.Е. Яковенко та інші.
Навчальний посібник «Графічний редактор Inkscape. Побудова фракталів та фільтрів» авторів Кащеєв Л.Б. та інші та надання грифу Вченої ради. Обсяг 172 стор
Навчальний посібник «Технологія Ethernet» авторів Євсеєва С.П. та інші та надання грифу Вченої ради. Обсяг 194 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Техніка та електрофізика високих напруг», 2019 р. Обсяг 76 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Радіофізика та іоносфера», 2019 р. Обсяг 100 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інноваційні технології та обладнання обробки металів у машинобудуванні та металургії», № 11 (1336), 2019 р. Обсяг 96 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інноваційні технології та обладнання обробки металів у машинобудуванні та металургії», № 12 (1337), 2019 р. Обсяг 85 стор.
Монографія «Інерційні накопичувачі енергії. Досвід Японії» автор Омельяненко В.І. та інші. Обсяг 190 стор.
Підручник «Стратегічний технологічний менеджмент» автора Крищного Г.К.та надання грифу Вченої ради. Обсяг 450 стор
Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №6, 2019. Обсяг 69 стор.
Монографія «Structural Materials and Decision Support Systems in the Nuclear Power Industry» авторів Єфімова О.В. та інші. Обсяг 170 стор.
Журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудіт» №1 (157), 2019. Обсяг 110 стор.
Журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудіт» №2 (158), 2019. Обсяг 110 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович