ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 9 ВІД 24.09.2021 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

23.09.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. Краснопольський Юрій Михайлович, професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії.

1.2. Доцента:
1.2.1. Веретеннікова Юлія Ігорівна, доцент кафедри фізики;
1.2.2. Водоріз Ольга Станіславівна, доцент кафедри фізики;
1.2.3. Волков Олег Олексійович, доцент кафедри матеріалознавства;
1.2.4. Зайцева Лілія Василівна, доцент кафедри природних наук;
1.2.5. Козуля Марія Михайлівна, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління;
1.2.6. Островерх Олександр Олегович, доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування;
1.2.7. Пелипенко Євген Сергійович, доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування;
1.2.8.  Панчева Ганна Михайлівна, доцент кафедри безпеки праці та навколишнього середовища;
1.2.9. Савченко Алла Олександрівна, доцент кафедри фізики;
1.2.10. Чернобровкіна Світлана Віталіївна, доцент кафедри економіки та маркетингу.

1.3. Доцента НТУ «ХПІ»:
1.3.1. Ремізанцева Катерина Олександрівна, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Військовий інститут танкових військ.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Конкурс на заміщення вакантних посад:
2.1. Професора кафедри:
2.1.1. На посаду професора кафедри вищої математики
Конкурсант – Геворкян Юрій Левонович.
2.1.2. На посаду професора кафедри українознавства, культурології та історії науки
Конкурсант – Ларін Андрій Олексійович.
2.1.3. На посаду професора кафедри електротранспорту та тепловозобудування
Конкурсант – Маслієв Вячеслав Георгійович.
2.1.4. На посаду професора кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю і діагностики
Конкурсант – Сучков Георгій Михайлович.
2.1.5. На посаду професора кафедри гідравлічних машин
Конкурсант – Черкашенко Михайло Володимирович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься виключно 23.09.2021 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

Закінчення дистанційного засідання.

 

24.09.2021 р. в 14:30 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься очно у аудиторії 12 ректорського корпусу.

(Вхід тільки у масках)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Нагородження співробітників університету з нагоди Дня працівників освіти України.
Вручає заступник голови Адміністрації Київського району з соціальних та гуманітарних питань Івлєв Володимир Вікторович.

2. Вручення нагород МОН України, атестатів та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

3. Про присудження звання «Почесний професор НТУ «ХПІ».
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

4. Підсумки прийому студентів на перший та п’ятий курс на всі форми і рівні навчання у 2021-2022 навчальному році (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Малихін Сергій Володимирович.

5. Спрямування університету до міжнародної акредитації чотирьох освітніх програм (2 в галузі інформатики, 2 в галузі економіки) європейською установою «Zeva» (презентація).
Доповідачі: проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Тульський Геннадій Георгійович.

6. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 (презентація).
Доповідає голова ради Перерва Петро Григорович.

7. Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
7.1. Данильченко Дмитра Олексійовича, доцента кафедри передачі електричної енергії;
7.2. Мінакової Ксенії Олександрівні, доцента кафедри фізики.

8. Звіт докторанта кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Шевченка Сергія Васильовича.

9. Затвердження персонального складу разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

Дисертаційної роботи Рябініна Святослава Олександровича за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія:

Голова спеціалізованої вченої ради:
Пітак Ярослав Миколайович, завідувач кафедри «Технології кераміки вогнетривів скла та емалей» НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор кафедри технології кераміки вогнетривів скла та емалей;.

Рецензенти:
Корогодська Алла Миколаївна, доктор технічних наук, доцент кафедри загальна та неорганічна хімія НТУ «ХПІ»;
Щукіна Людмила Павлівна, професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ», кандидат технічних наук, доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей.

Опоненти:
Голеус Віктор Іванович, завідувач кафедри хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів, Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), професор кафедри хімічної технології кераміки та скла;
Світличний Євгеній Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України.
Доповідає директор Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії професор Рищенко Ігор Михайлович.

10. Перезатвердження:
10.1. Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на 2021/2022 н.р.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

10.2. Затвердити перерозподіл планових показників державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році 1 місце в межах галузей за спеціальностями:

Обсяги МОН Перерозподіл НТУ «ХПІ»
назва спеціальності всього осіб денна вечірня назва спеціальності всього осіб денна вечірня
1 051 Економіка 2 2 0 051 Економіка 1 1 0
2 054 Соціологія 1 1 0 054 Соціологія 2 2 0

10.3. Освітньо-наукових програм підготовки PhD;
10.4. Робочих програм навчання І курсу підготовки PhD;
10.5. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі;
10.6. Положення про педагогічну практику аспірантів;
10.7. Положення про аспірантуру НТУ «ХПІ».
Доповідає завідувач аспірантури Штефан Вікторія Володимирівна.

10.8. Створення в Відокремленому структурному підрозділі «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ» бухгалтерської служби: відділ «Бухгалтерія»;
10.9. Затвердження положення про бухгалтерську службу Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ»;
10.10. Затвердження навчального плану спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної програми спеціальності 133 «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів» (заочна форма навчання).
Доповідає директор коледжу Дідух Ірина Іванівна.

11. Про підтримку кандидатури д.т.н., професора, начальника відділу матеріалознавства та ливарно-деформаційних технологій Державного наукового закладу «Фізико-технічного інституту НАН Білорусі» Волочко Олександра Тихоновича на заміщення вакантних посад члена-кореспондента НАН Білорусі зі спеціальності «Матеріалознавство».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Затвердження теми докторської дисертації «Розробка теорії синтезу регуляторів гідротурбін» доценту кафедри гідравлічних машин Гасюку Олександру Івановичу та призначення науковим консультантом професора Черкашенко Михайла Володимировича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Затвердження теми докторської дисертації в новый редакції «Теоретичні засади побудови біотехнічних систем діагностики і терапії цукрового діабету» інженера 1-ї категорії кафедри промислової та біомедичної електроніки Лапти Станіслава Сергійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Надання права наукового керівництва:
14.1. Гасюку Олександру Івановичу, доценту кафедри гідравлічних машин;
14.2. Фатєєвой Надії Миколаївні, доценту кафедри гідравлічних машин.
14.3. Хомяку Юрію Валентиновичу, завідувачу кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Про висунення співробітників університету на участь у конкурсі на здобуття звання «Найкращий молодий науковець Харківщини».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Монографія «Науково-технічні підходи до вирішення актуальних проблем розбудови сектору безпеки і оборони», під редакцією Марченко А.П. Обсяг 332 стор.
Навчальний посібник «Частотне керування асинхронним електроприводом» та надання грифу Вченої ради. Авторів: Худяєва О.А., Обруча І.В., Асмолової Л.В. Обсяг 280 стор.
Підручник «Гідроенергетика. Гідрогазодинаміка» («Hydropower engineering. Fluid dynamics») та надання грифу Вченої ради. Авторів: Сокол Є.І. та інші. Обсяг 280 стор.
Монографія «Цільова підготовка лідерів і гуманітарно-технічної еліти. З досвіду роботи факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ», під редакцією Кіпенського А.В. та Пономарьова О.С. Обсяг 295 стор.
Монографія «Розширення сировинної бази коксування та поліпшення властивостей коксу як доменного палива», авторів: Мірошниченко І.В. та інші. Обсяг 254 стор.
Монографія «Газифікація полідисперсних систем кам’яновугільного походження», авторів: Білець Д.Ю. та інші. Обсяг 136 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», № 3(9), 2021. Обсяг 118 стор.
Конспект лекцій «Інтелектуальна власність», автор Шуба І.В. Обсяг 93 стор.
Монографія «Цифровий облік електричної енергії з урахуванням показників її якості та визначенням відповідальності за погіршення», автори: Є.І. Сокол, Д. А. Гапон, О. Г. Гриб, А. О. Запорожець, І. Т. Карпалюк, В. В. Скопенко, О. Ю. Заковоротний, Н. В. Рудевіч, В. П. Старенький, Н. С. Захаренко, Н.М. Шматько, О. В. Лука, Є.О. Кауркин, О.Д. Светелік, В.І. Васильченко, О.О. Светелік, Ю.К. Вощинський, Р.І. Дем’яненко. Обсяг 333 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович