ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 6 ВІД 23.09.2022 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

22.09.2022 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. Григоров Андрій Борисович, професор кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива.

1.2. Доцента:
1.2.1. Білик Сергій Юрійович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння;
1.2.2. Бульба Сергій Сергійович, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та програмування;
1.2.3. Ворожбіян Роман Михайлович, доцент кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу.
1.2.4. Євтифієва Ірина Ігорівна, доцент кафедри фізичного виховання;
1.2.5. Кессаєв Олександр Геннадійович, доцент кафедри електроізоляційної та кабельної техніки;
1.2.6. Костиря Ірина Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами;
1.2.7 Ільїнська Ольга Ігорівна, доцент кафедри безпеки праці та навколишнього середовища;
1.2.8. Сидоренко Ольга Володимирівна, доцент кафедра інформатики та інтелектуальної власності;
1.2.9. Твердохлєбова Наталя Євгеніївна, доцент кафедри безпеки праці та навколишнього середовища;
1.2.10. Хавіна Ірина Валер’ївна, доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами;
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених:

 1. Мінакова Ксенія Олександрівна, к.ф-м.н., доцент, доцент кафедри фізики;
 2. Копп Андрій Михайлович, доктор філософії, доцент кафедри програмна інженерія та інтелектуальні технології управління;
 3. Козуля Марія Михайлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри програмна інженерія та інтелектуальні технології управління;
 4. Книш Анастасія Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами;
 5. Радогуз Сергій Анатолійович, к.і.н., доцент, начальник методичного відділу НТУ «ХПІ»;
 6. Костюков Іван Олександрович, к.т.н., доцент кафедри теоретичних основ електротехніки;
 7. Воробйов Богдан Віталійович, PhD, завідувач кафедри автоматизовані електромеханічні системи;
 8. Кєсаєв Олександр Геннадійович, к.т.н., завідувач кафедри електроізоляційної та кабельної техніки;
 9. Кожушко Андрій Павлович, д.т.н., доцент, доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування;
 10. Волощук Валентина Василівни, аспірант кафедри кераміки, вогнетривів, скла та емалей;
 11. Крицак Василь Васильович, PhD, доцент кафедри хірургії, нормальної та топографічної анатомії.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

3. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься 22.09.2022 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 у дистанційній формі за допомогою Microsoft Forms Office 365.

Посилання на форму для голосування — натисніть тут 

Закінчення дистанційного засідання.

23.09.2022 р. в 11:00 Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підсумки літньої сесії 2021/2022 навчального року.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

2. Затвердження плану роботи вченої ради на 2022/2023 навчальний рік.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

3. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 724 від 09.08.2022 року:
3.1. Орендарчук Юлія Володимирівна, спеціальність 136 «Металургія», ДР №004753;
3.2. Парфенюк Юрій Леонідович, спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології», ДР № 004648.
Доповідає заступник голови вченої ради Пермяков Олександр Анатолійович.

4. Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
4.1. Данильченко Дмитра Олексійовича, доцента кафедри передачі електричної енергії;
4.2. Мінакової Ксенії Олександрівні, доцента кафедри фізики.

5. Затвердження:

5.1. Об’єднання кафедр «Мультимедійних інформаційних технологій і систем» та «Інтернет речей» у кафедру «Мультимедійні та інтернет технології і системи».
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

5.2. Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на 2022/2023 н.р.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

5.3. Освітніх програм:
освітньо-професійну програму Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
освітньо-професійну програму Монтаж і експлуатація електротехнічних і  світлотехнічних установок здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
освітню програму профільної середньої освіти для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд);
освітню програму профільної середньої освіти для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Монтаж і експлуатація електротехнічних і  світлотехнічних установок).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

5.4. Навчальних планів:
навчальний план підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд з галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
навчальний план підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою Монтаж і експлуатація електротехнічних і  світлотехнічних установок з галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

5.5. Положення про кафедру «Психіатрії, аддиктології, психотерапії та клінічної психології» Навчально-наукового медичного інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає заступник директора навчально-наукового медичного інституту професор Пономарьов Володимир Іванович.

5.6. Освітніх програм:

226 «Фармація, промислова фармація»:

Кафедра Загальної фармації

1) освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226. Фармація, промислова фармація спеціалізація 226.02 Промислова фармація галузі знань  22 «Охорона здоров’я» кваліфікація  магістр

2) освітньо-професійна програма фармація другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація спеціалізація 226.01 Фармація галузі знань 22 «Охорона здоров’я» освітня кваліфікація: магістр фармації, професійна кваліфікація: фармацевт.

224 Технології медичної діагностики та лікування

Кафедра клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології

1)      Бакалавра «Технології медичної діагностики та лікування» (3 роки 10 місяів)

2)      Магістратура «Технології медичної діагностики та лікування» (1 рік 4 місяці)

Кафедра клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології

1)      Тематичне удосконалення «Клінічна діагностика» (1 місяць)

2)      Тематичне удосконалення «Імунологія» (1 місяць)

Кафедра Внутрішніх хвороб і сімейної медицини

1)      Тематичне удосконалення «Основи організації паліативно-хоспісної допомоги та її надання в стаціонарних і амбулаторних умовах»

Кафедра мікробіології, бактеріології, вірусології, мікології та імунології

1)      Спеціалізація «Бактеріологія» (3 місяці).

2)      Спеціалізація «Лабораторна імунологія» (3 місяці).

3)      ПАЦ «Бактеріологія» (1 місяць).

4)      ПАЦ «Лабораторна імунологія» (1 місяць).

5)      Стажування «Бактеріологія».

6)      Стажування «Лабораторна імунологія».

7)      Тематичне удосконалення «Клінічна мікробіологія».

8)      Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика кишкових інфекцій».

9)      Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика повітряно-крапельних інфекцій».

10)    Тематичне удосконалення «Мікотичні інфекції».

11)    Тематичне удосконалення «Імунологічні основи імунопрофілактики».

12)    Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика глибоких мікозів».

13)    Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій».

14)    Тематичне удосконалення «Мікробіологія особливо-небезпечних інфекційних захворювань людини».

15)    Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика інфекцій, які передаються статевим шляхом».

16)    Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика умовно-патогенних збудників мікозів».

17)    Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика кератомікозів».

18)    Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика псевдо мікозів».

19)    Тематичне удосконалення «Вакцинопрофілактика в теорії та практиці».

Доповідає заступник директора навчально-наукового медичного інституту професор Пономарьов Володимир Іванович.

5.7. Концепції післядипломної освіти:
222 «Медицина»
224 «Технології медичної діагностики та лікування»
Доповідає заступник директора навчально-наукового медичного інституту професор Пономарьов Володимир Іванович.

5.8. Перерозподілу держмісць в межах галузі плану прийому до аспірантури НТУ «ХПІ» у 2022 році.

Спеціальність План прийому МОН (було) Пропозиція НТУ «ХПІ»
денна вечірня денна вечірня
032 2 1 2 2
033 0 1 0 0
073 4 1 3 1
076 1 0 2 0
104 2 0 0 0
105 2 0 4 0
123 7 0 6 0
125 0 0 1 0
131 3 1 4 0
133 5 1 4 2
151 3 0 4 0
152 1 0 0 0
171 0 0 0 1
172 0 3 0 2

Доповідає завідуюча аспірантурою Штефан Вікторія Володимирівна.

6. Про зарахування до докторантури НТУ «ХПІ» у 2022 році:

Спеціальність Вступник
051– Економіка МАСЛАК Марія Володимирівна
122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології БОХАН Костянтин Олександрович
131 – Прикладна механіка АЛЕКСЕНКО Борис Олександрович (контракт)
255 – Озброєння та військова техніка ЗІНЧЕНКО Олена Іванівна

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

7. Затвердження доценту кафедри передачі електричної енергії Данильченку Дмитру Олексійовичу теми докторської дисертації  «Забезпечення техногенної безпеки ліній електропередавання змінного струму шляхом впровадження інноваційних конструктивних рішень» та призначення науковим консультантом д.т.н. проф. Шевченка Сергія Юрійовича
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Про надання права наукового керівництва аспірантами:
8.1. зі спеціальності 113 — прикладна математика, к.т.н., доц., доценту кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем Татаріновій Оксані Андріївні;
8.2. зі спеціальності 032 — Історія та археологія, к.і.н., доц., доценту кафедри українознавства, культурології та історії науки Гутник Марині Валеріївні;
8.3. зі спеціальності 032 — Історія та археологія, к.і.н., доц., доценту кафедри українознавства, культурології та історії науки Шишкіній Євгенії Костянтинівні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Монографія «Управління професійним розвитком кадрового потенціалу органів державної влади», авторів: О.Г. Романовський, Л.М. Грень, О.В. Грибко, Н.С. Грабар, І.М. Хмиров, А.І. Черкашин. Обсяг 308 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях, № 3(13), 2022, 101 стор.
Монографія «Synthesis of minimum control systems of hydraulic and pneumatic drives». Автор Cherkashenko M. Обсяг 125 стор. Надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати». № 1, 2022 р. 87 стор.
Лабораторний практикум «Основи комп’ютерної математики» для студентів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія, авторів: Заковоротний О.Ю. Орлова Т.О. Обсяг 316 стор.
Навчальний посібник «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальностей 131 – Прикладна механіка та 133 – Галузеве машинобудування, авторів: О. А. Пермяков, А.В. Фесенко, І. Е. Яковенко. Обсяг 422 стор.
Навчальний посібник «Технологічне прогнозування. Вступний курс» для студентів спеціальностей 131 – Прикладна механіка та 133 – Галузеве машинобудування, авторів: О.А. Пермяков, І Е. Яковенко. Обсяг 192 стор.
Журнал «Двигуни внутрішнього згоряння», №1, 2022. Обсяг 90 стор.
Журнал «Двигуни внутрішнього згоряння», №2, 2022. Обсяг 75 стор.
Лабораторний практикум «Проектування комп’ютерних діагностичних систем» авторів: А.І. Поворознюк, Г.Є. Філатова. Обсяг 62 стор.
Навчальний посібник «Ергономічні властивості та екологія транспортних засобів» для студентів 133 — Галузеве машинобудування та 274 — Автомобільний транспорт, авторів: А.П. Кожушко, Є.І. Калінін. Обсяг 352 стор.
Методичні вказівки «Архітектура комп’ютерів», авторів: Поворознюк А.І., Поворознюк О.А., Філатова Г.Є. Обсяг 42 стор.
Методичні вказівки «Управління інформаційною безпекою», авторів: А.І. Поворознюк, О.А. Поворознюк. Обсяг 123 стор.
Навчальний посібник «Фармацевтична біотехнологія: сьогодення та майбутнє», авторів: Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М. Обсяг 151 стор.
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, №1, 2022. Обсяг 102 стор.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович