ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 6 ВІД 07.07.2023 (ПОЧАТОК 11:00)

Порядок денний:

1. Розгляд і затвердження підсумків фінансової діяльності університету за першу половину 2023 року.
Доповідає ректор професор Сокол Є.І.

2. Завдання з підготовки інститутів і кафедр до нового 2023–2024 навчального року.
Доповідає ректор професор Сокол Є.І.

3. Звіт про виконання річного плану роботи вченої ради за 2022–2023 навчальний рік.
Доповідає голова вченої ради професор  Товажнянський Л.Л.

4. Продовження контракту директора науково-технічної бібліотеки Главчевої Юлії Миколаївні за результатами зборів трудового колективу.
Доповідає ректор професор Сокол Є.І.

5. Затвердження теми докторської дисертації Баннікова Леоніда Петровича у редакції «Науково–практичні основи поліпшення ефективності зневоднення кам’яновугільної смоли коксохімічного виробництва» та кандидатур рецензентів для проведення попередньої експертизи цієї дисертації  на кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива:

 • Григоров Андрій Борисович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива;
 • Шабанова Галина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей;
 • Корогодська Алла Миколаївна, доктор технічних наук, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії.

Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Л.Л.

6. Затвердження персонального складу разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи Ходирєвої Оксани Олегівни «Формування системи стратегічного контролінгу факторів розвитку промислового підприємства» за спеціальністю 051 – Економіка:
Голова спеціалізованої вченої ради — Єршова Наталя Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і фінансів, НТУ «ХПІ»;
Рецензенти:
Якименко-Терещенко Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач  кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу, НТУ «ХПІ»;
Жадан Тетяна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу, НТУ «ХПІ»;
Офіційні опоненти:
Пилипенко Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
Кизенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Л. Л.

7. Затвердження зміни до Правил прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Мигущенко Р.П.

8. Затвердження Порядку формування, ведення та зберігання особових справ студентів.
Доповідає проректор професор Мигущенко Р.П.

9. Затвердження змін до навчальних планів відповідно до ОПП « Маркетинг» 2020 — 2022 року:
1) змінити назву практики у 6 семестрі з «виробничої» на «виробничу (навчальну)» в планах денної форми навчання та «індивідуальне завдання» на «навчальну практику» в планах заочної форми навчання та передбачити аудиторну роботу у вигляді практичних занять загальним обсягом 16 годин (4 години на тиждень);
2) в навчальних планах денної та заочної форм змінити назву «переддипломної» практики у 8 семестрі на «виробничу»;
3) внести до переліку освітніх компонентів Фаховий тренінг обсягом 3 кредити ( 8 семестр).
4) в навчальних планах денної та заочної форм змінити обсяг кредитів, що відведені на Атестацію, на 3 кредити.
5) змінити форму підсумкової атестації шляхом заміни Дипломної роботи на Випускний кваліфікаційний іспит.
Доповідає проректор професор Мигущенко Р.П.

10. Призначення студентам іменних стипендій:

 • Стипендія Президента України;
 • Стипендія Верховної ради;
 • Стипендія В.Л.Кирпичова.

Доповідає проректор професор Мигущенко Р.П.

11. Про рекомендацію до друку навчально-методичних видань:

 • Навчального посібника Азаренкова В.І. «Додрукарська обработка інформації, Частина 1. Проектування книги». обсяг 260 с.
 • Навчального посібника Азаренкова В.І. «Додрукарська обработка інформації, Частина 2. »- , обсяг 250 с.
 • Навчального посібника  «Технології комп’ютерних мереж», автори Євсеєв С.П., Дженюк Н.В., Толкачов М.Ю.. Король О.Г., Воропай Н.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2023, обсяг 34.4 авт.арк.;
 • Навчального посібника  «Цифрова схемотехніка та архітектура мікропроцесів», автори Євсеєв С.П., Дженюк Н.В., Озрименко М.Ю., Головшич С.О.. Кудій Д.А. – Харків: НТУ «ХПІ», 2023, обсяг 40.6 авт. арк.

Доповідає проректор професор Мигущенко Р.П.

12. Внесення та затвердження змін у «Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».
Доповідає доцент Радогуз С.А.

13. Затвердження Положення «Про підготовку до захисту випускної кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти першого та другого рівня у Навчально-науковому інституті соціально-гуманітарних технологій».
Доповідає директор професор Кипенський А.В.

14. Затвердження освітніх програм на навчально-науковому медичному інституті за спеціальністю 222 Медицина:

 • на кафедрі внутрішніх хвороб і сімейної медицини:
 • спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина» (для лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, які не працювали за цією спеціальністю більше 3 років) – тривалість 3 міс. ;
 • спеціалізація «Кардіологія» (для лікарів-терапевтів, лікарів-загальної практики-сімейних лікарів) тривалість 5 міс; (для лікарів- ревматологів, лікарів – хірургів серцево-судинних, лікарів-кардіологів, які не працювали за цією спеціальністю більше 3 років) – тривалість 3 міс.;
 • цикл тематичного вдосконалення «Актуальні питання нефрології» (для лікарів-нефрологів, лікарів дитячих нефрологів, для лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів-урологів) тривалість 2 тижні;
 • цикл тематичного вдосконалення «Актуальні питання кардіології» (для лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, лікарів-загальної практики-сімейних лікарів, лікарів – інтервенційних кардіологів, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів-анестезіологів) тривалість 2 тижні.;
 • цикл тематичного вдосконалення «Паліативно-хоспісна допомога» (для лікарів які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілю) тривалість 2 тижні;
 • на кафедрі хірургії, нормальної та топографічної анатомії – цикл Інтернатура «Хірургія»;
 • на кафедрі радіології — цикл спеціалізації «Радіологія».

Доповідає професор Пономарьов В.І.

15. Затвердження Положення про університетську клініку та її введення до структури навчально-наукового медичного інституту.
Доповідає професор Пономарьов В.І.

16. Затвердження Правила проведення Всеукраїнського мультидисциплінарного турніру серед учнів старших класів закладів загальної середньої освіти «ІТ-кубок НТУ «ХПІ» — «Харківське троєборство».
Доповідає  професор Ахієзер О.Б.

17. Про внесення змін до Правил прийому до аспірантури в 2023році (додаток до Правил прийому до НТУ «ХПІ») від 31 березня 2023 року та доповнення інформації в таблиці 2 «Перелік галузей знань і спеціальностей», за якими здійснюється підготовка докторів філософії, інформацією щодо ОНП «Публічна політка та управління соціально-економічними змінами» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».
Доповідає проректор професор Марченко А.П.

18. Надання права наукового керівництва аспірантами:

зі спеціальності 051 – Економіка професору кафедри економіки бізнесу i міжнародних економічних відносини Косенку Андрію Володимировичу, доценту кафедри економіки бізнесу i міжнародних економічних відносини Глізнуці Марині Юріївні;

зі спеціальності 131 Прикладна механіка доценту кафедри деталей машин та гідропневмосистем Стрижак Мар’яні Георгіївні та доценту кафедри деталей машин та гідропневмосистем Клітному Володимиру Вікторовичу.

зі спеціальності 075 – Маркетинг доценту кафедри маркетинг Романчик Тетяні Володимирівні;

зі спеціальностей: 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок та 073 Менеджмент доценту кафедри обліку і фінансів Строкову Євгену Михайловичу, доценту кафедри обліку і фінансів Колєсніченко Анастасії Сергіївні, доценту кафедри обліку і фінансів Фальченко Олені Олександрівні;

за спеціальністю 141 – Електротехніка, енергетика, електромеханіка доцентам кафедри електричного транспорту та тепловозобудування Овер’яновій Лілії Вікторівні, Рябову Євгену Сергійовичу, Єріцяну Багішу Хачиковичу, доценту кафедри автоматизованих електромеханічних систем Котлярову Володимиру Олеговичу та старшому науковому співробітнику НДІПКІ «МОЛНІЯ» Руденко Сергію Сергійовичу.

Доповідає ректор професор Сокол Є.І.

19. Про рекомендацію до друку наукових видань:

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів». Харків: НТУ «ХПІ», № 1 (1365), 2023, обсяг 100 c.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». — Харків: НТУ «ХПІ», № 1, 2023, обсяг 100 c.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність — Харків: НТУ «ХПІ», 2023, № 1 , обсяг 143 с.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. — Харків: НТУ «ХПІ», 2023, № 1 (6), обсяг 127 с.;
 • Монографії Баранова М.І. «Вибрані питання електрофізики», том.4 « Ефекти взаємодії фізичних тіл з полями і струмами» Харків, 2023. Обсяг 550 с. :
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства» № 1, 2023. Кількість сторінок — 100.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Інформатика та моделювання» № 1, 2023 рік. Обсяг 153 стор.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». — Харків: НТУ «ХПІ», № 1-2(13-14), 2023, обсяг 74 c.
 • Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами». — Харків: НТУ «ХПІ»,№2,2023. Обсяг 126 с.
 • Монографія «Електроприводи стрілочних переводів», авторів: Буряковський С.Г., Смірнов В.В., Маслій Ар.С., Маслій Ан.С., Тищенко А.А.- Харків, 2023. Обсяг 150 с.

Доповідає ректор професор Сокол Є.І.

Заковоротний Олександр Юрійович