НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 7 ЛИПНЯ 2023 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 6

НАКАЗ № 212 ОД від «11» липня 2023 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити підсумки фінансової діяльності університету за першу половину 2023 року.

2. За результатами обговорення задач на 2023/24  навчальний рік ввести перед колективом університету в дію наступне:
2.1. У напрямку навчально — методичної роботи:

2.1.1. Підготовка до проведення та успішне виконання акредитацій освітніх програм НАЗЯВО для освітнього рівня бакалавр — 30 справ, для рівні магістр —  29 справ;
2.1.2. Завершити процедуру  міжнародної акредитації фірмою ZEVA бакалаврських програм: Менеджмент організацій та адміністрування,  Бізнес-адміністрування, Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи;
2.1.3. Провести ліцензування нових регульованих спеціальностей     226.01 ОР Магістр Фармація [наскрізна] магістратура; 143 ОР Бакалавр Атомна енергетика; 256 ОР Бакалавр Національна безпека; 257 ОР Бакалавр Управління інформаційною безпекою;
2.1.4. Поширити впровадження АРМ «Навчальний відділ» для роботи з навчальними планами та розкладом занять;
2.1.5. Розробити та впровадити централізований каталог освітніх компонентів (силабусів) НТУ «ХПІ»;
2.1.6. Здійснити перезапуск системи дуальної освіти в університеті;
2.1.7. Провести оновлення положення про опитування всіх учасників освітнього процесу в НТУ «ХПІ»;
2.1.8. Відновити роботу соціологічної лабораторії на базі кафедри соціології і публічного управління;
2.1.9. Поширити розвиток зв’язків із організаціями-працедавцями, їх залучення до оцінювання результатів навчання;
2.1.10. Наладити  ділові стосунки  кафедр із провідними підприємствами, організаціями з питань проходження практик;
2.1.11. Розширити міжнародне співробітництво (укладання договорів на практику, довгострокових договорів та договорів на майбутнє працевлаштування) з провідними міжнародними ЗВО, установами та організаціями;
2.1.12. Організація та проведення безкоштовних онлайн Kahoot-олімпіад з предметів НМТ;
2.2. У напрямку наукових досліджень:
2.2.1. Збільшити кількість студентів, які беруть участь у конкурсі студентських наукових робіт (всіх типів);
2.2.2. Провести фестиваль Стартапів (Стартап центр “Spark”, науково-дослідна частина, Фонд Черновецького);
2.2.3. Збільшення об’ємів фінансування науки на підставі грантів (державні та міжнародні, в тому числі НФДУ), підготовка кількох проектів для участі в про-грамі «Горизонт Європа». Програмі НАТО «Наука заради миру та безпеки», а  державного  замовлення, бюджетного фінансування (основне, базове) та госпдоговірної тематики;
2.2.4. Створення Центру колективного користування «Високовольтна зала»;
2.2.5. Збільшення кількості та підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів для університету та країни: сталий ріст захистів дисертацій докторів філософії та докторів наук;
2.2.6. Збільшення кількості публікацій у фахових виданнях та у науко — метричних базах Scopus та WoS та сумісних публікацій із зарубіжними колегами;
2.2.7. Ввести обов’язкове напрацювання за темою дисертації PhD на етапі виконання магістерської роботи та публікація не менше 2 фахових статей перед вступом до аспірантури;
2.2.8. Активізувати видавничу діяльності університету та підвищення рівня монографій, наукових журналів та вісників;
2.2.9. Збільшити кількість об’єктів інтелектуальної власності (патенти, авторське право, торгова марка);
2.2.10. Взяти участь у міському проекті «Харків енергоефективний» (від ХПІ 5-6 проектів), підготовка інноваційних проектів відновлення та післявоєнного розвитку Харкова;
2.2.11. Підвищення іміджу університету за рахунок участі у міжнародних рейтингах;
2.3. У напрямку міжнародної діяльності:
2.3.1. Для збільшення контингенту іноземних студентів  налагодити цілорічну взаємодію із національними освітніми агенціями Китаю у вигляді он-лайн зустрічей з представниками агенцій, потенційними абітурієнтами, їх батьками.
2.3.2. Реалізувати програму спільного навчання бакалаврів з декількома китайськими університетами за системою 2+2 на технічних спеціальностях: 131 Прикладна механіка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,  161 Хімічні технології та інженерія та організувати цільову підготовку бакалаврів та магістрів за системою 4+1,5 на технічних спеціальностях: 131 Прикладна механіка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 161 Хімічні технології та інженерія;
2.3.3. Організувати цільову підготовку докторів філософії  по матеріалознавству, прикладній фізиці та наноматеріалам, електроенергетиці, хімії на основі випускників магістратури з університетів Китаю;
2.3.4. Налагодити взаємодію з національними фірмами-агентами на ринку освітніх послуг з Індії для залучення абітурієнтів на спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія;
2.3.5. Організувати взаємодію з національними фірмами-агентами на ринку освітніх послуг з Марокко та Нігерії для залучення абітурієнтів на спеціальності: 123 Комп’ютерна інженерія, 131 Прикладна механіка,  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
2.3.6.  Продовжити взаємодію із провідними університетами Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини для подачі заявок на створення спільних наукових проектів та програм; досягти такої кількості, аби 60% кафедр університету мали б хоча одну програму ERASMUS+ рівня KA2 чи «Горизонт Європа»;
2.3.7. Організувати старт-ап проекти філологічного спрямування на кафедрах ННІ Міжнародної освіти, пов’язані із створенням та комерціалізацією тлумачних та перекладників словників вузькопрофільного спрямування  із можливістю їх підключення до он-лайн та офф-лайн сервісів та програмних оболонок;
2.4. У напрямку функціонування АСУ ТП:
2.4.1.  Розробити  наступні функціонали для АСУ НП: інтерфейс заповнення інформації для сілабусів викладачами; функціонал гаранта освітньої програми; електронний кабінет заступника декана (надбудова на кабінет викладача); механізм листів успішності студента, дистанційна версія для кабінетів викладача та студента; журнал електронних листів успішності
2.4.2. Провести переробку програм: «Розклад академічних занять» — прив’язування до відомостей учбових доручень;  «Розклад екзаменаційної сесії», прив’язування до відомостей учбових доручень;
2.4.3. Завершити роботи із впровадження програми «Навантаження кафедри» та вдосконалення АРМ «Відділ кадрів»;
2.5. У напрямку розвитку Іт –сфери:
2.5.1. Завершити роботи по забезпеченню Wi-Fi покриттям усієї території головного університетського кампусу;
2.5.2. Підключити лабораторний корпус №2 до центрального вузла університетської комп’ютерної мережі  волоконно-оптичним кабелем;
2.5.3. Перевести магістральну лінію між центральним вузлом університетської комп’ютерної мережі та найбільш навантаженим навчальним корпусом У2, ректорським та електрокорпусом на 10-ти гігабітну технологію;
2.6. У напрямку розвитку науково-навчального медичного інституту
2.6.1. Створення Університетської клініки для формування поліклінічного відділення з подальшим залученням до структурної складової Університетської клініки  стаціонарних відділень на базі діючих лікувально-профілактичних закладів м. Харкова;
2.6.2. Створення Центру медико-психосоціальної реабілітації;
2.6.3. Розширити існуючу структуру навчально-наукової складової у напрямку навчання іноземних слухачів (в тому числі англійською мовою);
2.6.4. Поширити науково-дослідну та видавничу діяльності у співпраці з провідними установами НАМНУ (формування потужних лабораторно — дослідного та інших комплексів, видання науково-практичного журналу «Вісник медицини, психології та фармації» із спрямуванням включення його до міжнародно-визнаних науково-метричних баз тощо).
2.7. У напрямку господарчої діяльності:
2.7.1. Відновлення Спорткомплексу «Політех» у повному обсязі.
2.7.2. Провести капітальний ремонт корпусів та гуртожитків.
2.7.3. Покращити стан теплових мереж.
2.7.4. Завершити ремонтні роботи у бомбосховищах кампусу.

3. Продовжити термін контракту директора науково-технічної бібліотеки ГЛАВЧЕВОЇ Юлії Миколаївні на 1 рік.

4. Затвердити тему докторської дисертації БАННІКОВА Леоніда Петровича у редакції «Науково–практичні основи поліпшення ефективності зневоднення кам’яновугільної смоли коксохімічного виробництва» та кандидатури рецензентів для проведення попередньої експертизи цієї дисертації на кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива:
4.1. ГРИГОРОВ Андрій Борисович, ,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива;
4.2.   ШАБАНОВА Галина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей;
4.3. КОРОГОДСЬКА Алла Миколаївна доктор технічних наук, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії.

5. Затвердити персональний склад разової спеціалізованої вченої ради Д64.050.86 для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи ХОДИРЄВОЇ Оксани Олегівни «Формування системи стратегічного контролінгу факторів розвитку промислового підприємства» за спеціальністю 051 – Економіка:
5.1. Голова спеціалізованої вченої ради
  — ЄРШОВА Наталя Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і фінансів, НТУ «ХПІ»;
5.2. Рецензенти: ЯКИМЕНКО-ТЕРЕЩЕНКО Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач  кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу, НТУ «ХПІ»; ЖАДАН Тетяна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу, НТУ «ХПІ»;
5.3. Офіційні опоненти: ПИЛИПЕНКО Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; КИЗЕНКО Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

6. Затвердити зміни до Правил прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та до Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ».
Відповідальний проректор професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

7. Затвердити Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів.
Відповідальний проректор професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

8. Затвердити зміни до навчальних планів відповідно до ОПП « Маркетинг» 2020 — 2022 року:
8.1. Змінити назву практики у 6 семестрі з «виробничої» на «виробничу (навчальну)» в планах денної форми навчання та «індивідуальне завдання» на «навчальну практику» в планах заочної форми навчання та передбачити аудиторну роботу у вигляді практичних занять загальним обсягом 16 годин (4 години на тиждень);
8.2. У навчальних планах денної та заочної форм змінити назву «пе-реддипломної» практики у 8 семестрі на «виробничу»;
8.3. Внести до переліку освітніх компонентів Фаховий тренінг обсягом 3 кредити ( 8 семестр);
8.4. У навчальних планах денної та заочної форм змінити обсяг кредитів, що відведені на атестацію, на 3 кредити;
8.5. Змінити форму підсумкової атестації шляхом заміни дипломної роботи на випускний кваліфікаційний іспит.

9. Затвердити зміни у «Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».
Відповідальний доцент РАДОГУЗ Сергій Анатолійович.

10. Затвердити Положення «Про підготовку до захисту випускної кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти першого та другого рівня у Навчально-науковому інституті соціально-гуманітарних технологій».
Відповідальний директор професор КИПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович.

11. Затвердити освітні програми на навчально-науковому медичному інституті за спеціальністю 222 Медицина:
11.1. На кафедрі внутрішніх хвороб і сімейної медицини:
11.1.1. Спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина» (для лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, які не працювали за цією спеціальністю більше 3 років) – тривалість 3 міс. ;
11.1.2. Спеціалізація «Кардіологія» (для лікарів-терапевтів, лікарів-загальної практики-сімейних лікарів) тривалість 5 міс; (для лікарів — ревматологів, лікарів – хірургів  серцево-судинних, лікарів-кардіологів, які не працювали за цією спеціальністю більше 3 років) – тривалість 3 міс.;
11.1.3. Цикл тематичного вдосконалення «Актуальні питання нефрології» (для лікарів-нефрологів, лікарів дитячих нефрологів, для лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів-урологів) тривалість 2 тижні;
11.1.4. Цикл тематичного вдосконалення «Актуальні питання кардіології» (для лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, лікарів-загальної практики-сімейних лікарів, лікарів – інтервенційних кардіологів, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів-анестезіологів) тривалість 2 тижні.;
11.1.5. Цикл тематичного вдосконалення «Паліативно-хоспісна допомога» (для лікарів які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілю) тривалість 2 тижні;
11.2. На кафедрі хірургії, нормальної та топографічної анатомії – цикл Інтернатура «Хірургія»;
11.3. На кафедрі радіології — цикл спеціалізації «Радіологія».

12. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про університетську клініку та ввести її до структури навчально-наукового медичного інституту.

13. Затвердити ПРАВИЛА проведення Всеукраїнського мультиди-сциплінарного турніру серед учнів старших класів закладів загальної середньої освіти «ІТ-кубок НТУ «ХПІ» — «Харківське троєборство ».

14. Внести зміни до Правил прийому до аспірантури в 2023році (додаток до Правил прийому до НТУ «ХПІ» від 31 березня 2023 року) та доповнення інформації в таблиці 2 «Перелік галузей знань і спеціальностей», за якими здійснюється підготовка докторів філософії, інформацією щодо ОНП «Публічна політика та управління соціально-економічними змінами» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

15. Надати право наукового керівництва аспірантами:
15.1. Зі спеціальності 051 – Економіка професору кафедри економіки бізнесу i міжнародних економічних відносин КОСЕНКУ Андрію Володимировичу, доценту кафедри економіки бізнесу i міжнародних економічних відносин ГЛІЗНУЦІ Марині Юріївні;
15.2. Зі спеціальності 131 — Прикладна механіка доценту кафедри деталей машин та гідропневмосистем СТРИЖАК Мар’яні Георгіївні та доценту кафедри деталей машин та гідропневмосистем КЛІТНОМУ Володимиру Вікторовичу.
15.3. Зі спеціальності 075 – Маркетинг доценту кафедри маркетинг РОМАНЧИК Тетяні Володимирівні;
15.4. Зі спеціальностей: 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок та 073 Менеджмент доценту кафедри обліку і фінансів СТРОКОВУ Євгену Михайловичу, доценту кафедри обліку і фінансів КОЛЄСНІЧЕНКО Анастасії Сергіївні, доценту кафедри обліку і фінансів ФАЛЬЧЕНКО Олені Олександрівні;
15.5. Зі спеціальністю141 – Електротехніка, енергетика, електромеханіка доцентам кафедри електричного транспорту та тепловозобудування ОВЕР’ЯНОВІЙ Лілії Вікторівні, РЯБОВУ Євгену Сергійовичу, ЄРІЦЯНУ Багішу Хачиковичу, доценту кафедри автоматизованих електромеханічних систем КОТЛЯРОВУ Володимиру Олеговичу та старшому науковому співробітнику НДІПКІ «МОЛНІЯ» РУДЕНКУ Сергію Сергійовичу.

16. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, відділу аспірантури, органам студентського самоврядування.

17. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 7 липня 2023 року, протокол № 6.

Ректор Євген СОКОЛ

Заковоротний Олександр Юрійович