ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 15.09.2023 (ПОЧАТОК 14:30)

15.09.2023 р. в  14:30 — Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Порядок денний:

1. Затвердження плану роботи вченої ради на 2023–2024 навчальний рік та нового складу комісій вченої ради університету.
Доповідає голова вченої ради професор  Товажнянський Л.Л.

2. Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року.
Доповідає проректор професор Мищущенко Р.П.

3. Продовження строку роботи:

 • на посаді завідувача кафедри мікро- та наноелектроніки доктору технічних наук доценту ЗАЙЦЕВУ Роману Валентиновичу;
 • на посаді завідувача кафедри фізичної хімії доктору технічних наук професору САХНЕНКУ Миколі Дмитровичу.

Доповідає ректор професор Сокол Є.І.

4. Затвердження персонального складу разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи ЧЕЛАКА Віктора Вікторовича «Методи та засоби захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах» за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія:

Голова спеціалізованої вченої ради  — ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»;

Рецензенти:

КУЧУК Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»;

ПОДОРОЖНЯК Андрій Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»;

Офіційні опоненти:

КОВАЛЕНКО Андрій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки;

ТРУБЧАНІНОВА Карина Артурівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортного зв’язку, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків).

Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Л. Л.

5. Внесення змін до персонального складу разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи ХОДИРЄВОЇ Оксани Олегівни «Формування системи стратегічного контролінгу факторів розвитку промислового підприємства» за спеціальністю 051 – Економіка у  якості рецензента професора кафедри обліку і фінансів доктора економічних наук професора Міщенка Володимира Акимовича.
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Л. Л.

6. Звіти докторантів:

 • ШМАТЬКО Тетяна Валентинівна, 122- комп’ютерні науки     , доцент кафедри вищої математики, закінчення -30.09.2023;
 • МІТЦЕЛЬ Микола Олександрович, 133 – галузеве машинобудування, доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування, закінчення 30.09.2023;
 • СЄРІКОВ Володимир Іванович, 255 – озброєння та військова техніка, доцент кафедри теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин, закінчення 30.09.2023;
 • ЗИНЧЕНКО Олена Іванівна, 255 – озброєння та військова техніка, доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин, закінчення 30.09.2024;
 • МАСЛАК Марія Володимирівна, 051 — економіка, доцент кафедри бізнесу і міжнародних відносин, закінчення 30.09.2024;
 • АЛЕКСЕНКО Борис Олександрович, 131 – прикладна механіка, кандидат технічних наук, закінчення 30.09.2024;
 • БОХАН Костянтин Олександрович, 122 — комп’ютерні науки, к.т.н., доцент, закінчення 30.09.2024.

7. Атестація наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених:

 • Волощук Валентина Василівна — молодший науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей;
 • Кожушко Андрій Павлович — доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування;
 • Костюков Іван Олександрович — доцент кафедри теоретичних основ електротехніки;
 • Мінакова Ксенія Олександрівна — доцент кафедри фізики.

8. Про рекомендацію до друку навчально-методичних видань:

 • Технологічні основи машинобудування. Практикум: навчальний  посібник  для  студентів  спеціальностей  131 – Прикладна механіка, 133 – Галузеве машинобудування /І.Е.Яковенко, О.А.Пермяков, – Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 208с.;
 • Технологічна оснастка: навчальний  посібник  для  студентів  спеціальностей  131 – Прикладна механіка, 133 –Галузеве машинобудування / І.Е.Яковенко, О.А.Пермяков, – Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 212с.;
 • Навчальний посібник «Лексичні особливості публіцистичного тексту в аспекти перекладу, анотування та реферування. Автори: Голікова О.М., Козлова Є.Д., Мирошниченко В.М. Харків: НТУ «ХПІ»,2023, обсяг 146 с.

Доповідає проректор професор Мигущенко Р.П.

9. Надання рекомендації до вступу до докторантури:

 • ТАТАРІНЦЕВА Юлія Леонідівна – спеціальність 051 Економіка, кафедра економіки бізнесу і міжнародні економічні відносини, рекомендація до зарахування на бюджет;
 • ПОДРЕЗ Ольга Іванівна – спеціальність 051 Економіка, кафедра економіки бізнесу і міжнародні економічні відносини, рекомендація до зарахування на контракт;
 • МАРТИНЕНКО Володимир Геннадійович – спеціальність 131 Прикладна механіка, кафедра математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженерії, рекомендація до зарахування на бюджет;
 • ЗЕЛЕНСЬКИЙ Олег Іванович – спеціальність 161 Хімічна технологія та інженерія, кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива, рекомендований до зарахування на бюджет;
 • ЛЕБЄДЄВ Володимир Володимирович – спеціальність 161 Хімічна технологія та інженерія, кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива, рекомендація до зарахування на контракт;
 • ЦАПКО Наталія Сергіївна – спеціальність 161 Хімічна технологія та інженерія, кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, рекомендація до зарахування на контракт;
 • ШКОП Андрій Олександрович – спеціальність 161 Хімічна технологія та інженерія, кафедра хімічної техніки та промислової екології, лист МОН з проханням щодо бюджетного місця;
 • ХРИСТИЧ Олена Валеріївна – спеціальність 161, Хімічна технологія та інженерія кафедра технології кераміки, вогнетривів , скла та емалей,  лист  МОН з проханням щодо бюджетного місця;
 • БОНДАРЕНКО Олексій Вікторович – спеціальність 255 Озброєння та військова техніка, кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин, рекомендація до зарахування на бюджет.

Доповідає проректор професор Марченко А.П.

10. Надання права наукового керівництва аспірантами:

 • зі спеціальності 051 – Економіка доценту кафедри економіки бізнесу i міжнародних економічних відносини СУСЛІКОВУ Станіславу Валентиновичу;
 • зі спеціальності 131 – Прикладна механіка професору кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів НАБОЦІ Олені Володимирівні;

Доповідає проректор професор Марченко А.П.

11. Надання статусу Національного надбання колекції зразків вугілля, нафти та газу «Наукова колекція зразків твердих та рідких горючих копалин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Доповідає проректор професор Марченко А.П.

12. Про рекомендацію до друку наукових видань:

 • Науково-технічний журнал «Сучасні інформаційні системи»,– Х.: НТУ «ХПІ», Том 7, № 3. 2023. Обсяг 90 стор.;
 • Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «ЛИТВО 2023». Харків: НТУ «ХПІ», 2023, обсяг 350 с.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати – Х.: НТУ «ХПІ», № 1, 2023.обсяг 108 с.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях, випуск 3(17), 2023, обсяг 79 с.
 • Cherkashenko M. Synthesis of minimum control systems of hydraulic and pneumatic drives.– Kh.: NTU “KhPI”, 2023.– 136 p.
 • Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях, випуск 3(17), 2023, 79 стор.

Доповідає проректор професор Марченко А.П.

Заковоротний Олександр Юрійович