ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 26.01.2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович та проректор професор Марченко Андрій Петрович.

2. Напрями роботи юридичного відділу по захисту інтересів університету та його співробітників.
Доповідає начальник юридичного відділу Молчанова Юлія Юріївна.

3. Представлення до звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ» ректора Стамбульського технічного університету Мехмета Караджі (Mehmet Karaca).
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

4. Про розміщення на депозитному рахунку в державному банку тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

5. Представлення до вчених звань:
Професора:
1. КОСЕНКО Олександра Петрівна, кафедра економіки та маркетингу.
Професора НТУ «ХПІ»:
1. МАКСИМЕНКО Яна Анатоліївна, кафедра загальної економічної теорії.
Доцента:
1. БЕЗРОДНА Стелла Миколаївна, кафедра економічних дисциплін Чернівецького факультету НТУ «ХПІ».
2. ГАМЗАЄВ Рустам Олександрович, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій.
3. МАРЧЕНКО Ігор Іванович, кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

6. Конкурс на заміщення вакантних посад.
1. На посаду завідувача кафедри гідравлічних машин
Конкурсант – д.т.н., проф. ЧЕРКАШЕНКО Михайло Володимирович.
2. На посаду професора кафедри автомобіле- і тракторобудування
Конкурсант – д.т.н., доц. БОНДАРЕНКО Анатолій Ігорович.
3. На посаду професора кафедри технології жирів та продуктів бродіння
Конкурсант – д.т.н., проф. НЕКРАСОВ Павло Олександрович.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

7. Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
1. ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, д.т.н., вчений секретар НТУ «ХПІ».
2. НОСИРЕВ Олександр Олександрович, к.г.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Представлення на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік робіт:
1. «Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу».
Автор: МІРОШНИЧЕНКО Денис Вікторович, д.т.н., с.н.с., завідувач кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ».

2. «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації».
Автори:  ВОДКА Олексій Олександрович, к.т.н., доц. НТУ «ХПІ»; МЕЙЛЕХОВ Андрій Олександрович, н.с. НТУ «ХПІ»; ПОСТЕЛЬНИК Ганна Олександрівна, аспірант НТУ «ХПІ»; ЖАДЬКО Марія Олександрівна, студ. НТУ «ХПІ».

3. «Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки».
Автори:   ЗАХАРОВ Артем Вячеславович, м.н.с. НТУ «ХПІ»; ШЛАПА Юлія Юріївна, в.о. наукового співробітника Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України; НІКИТЕНКО Артем Леонідович, інженер Київського національного університету імені Тараса Шевченка; ЗАЙЛЕР Андрій Олександрович, інженер технологічної лабораторії КГНПП «Кварсит».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

9. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05.
Доповідає голова спецради професор Демидов Ігор Миколайович.

10. Звіт докторантів:
– кафедри інтегрованих технологій машинобудування імені М.Ф. Семка ГАРАЩЕНКА Ярослава Миколайовича;
– кафедри електричного транспорту та тепловозобудування ПЕТРЕНКО Олександра Миколайовича.

11. Затвердження:
– Відкриття нової освітньої програми першого бакалаврського рівня 071.03 «Облік і аудит у міжнародному бізнесі» та навчальних планів для підготовки іноземних студентів з 1 березня 2018 р. за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
Доповідає професор Манойленко Олександр Володимирович.

– Освітньо-наукової програми та навчального плану підготовки докторів філософії зі спеціальності 073 Менеджмент.
Доповідає завідувач аспірантури доцент Штефан Вікторія Володимирівна.

– Звітів про акредитаційний самоаналіз зі спеціальностей:
5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»;
5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»;
5.05050305 «Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації»;
5.05050303 «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів».

Доповідає директор Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» Дідух Ірина Івановна.

– Положення про Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає т.в.о. начальника інституту Серпухов Олександр Васильович.

12. Про підтримку кандидатури дійсного члена-кореспондента Національної академії наук України, проректора з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доктора фізико-математичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Сидоренка Сергія Івановича для обрання на вакансію академіка НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Про підтримку кандидатури ректора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Яснія Петра Володимировича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Діагностика матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Про підтримку кандидатури директора Фізико-технічного інституту металів та сплавів НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії ім. З.І. Некрасова, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Нарівського Анатолія Васильовича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Про підтримку кандидатури заступника директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, доктора технічних наук, професора Клименка Сергія Анатолійовича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Про підтримку кандидатури в.о. першого заступника генерального директора Державної наукової установи «Науково технічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України, доктора хімічних наук, професора Чебанова Валентина Анатолійовича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Мікрохвильовий органічний синтез» по Відділенню хімія.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Про підтримку кандидатури проректора з наукової роботи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктора біологічних наук, професора Іваниці Володимира Олександровича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Мікробіологія».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Про підтримку кандидатури Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фізико-математичних наук, професора Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Сминтини Валентина Анатолійовича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Фізика поверхневих явищ» по Відділенню фізики і астрономії.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

19. Про підтримку кандидатури директора Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Вовченко Олександра Івановича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

20. Про підтримку кандидатури декана факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доктора технічних наук, професора Жуйкова Валерія Яковича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Силова електроніка» по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

21. Про підтримку кандидатури завідувача відділу Молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Карачевцева Віктора Олександровича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Експериментальна фізика біосистем».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

22. Про підтримку кандидатури завідувача кафедри органічної хімії Навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора хімічних наук, професора Воронова Станіслава Андрійовича для обрання на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Макромолекулярна хімія» по Відділенню хімії.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

23. Про підтримку кандидатури проректора з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Киричка Петра Олексійовича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Механіка» по Відділенню механіки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

24. Призначення стипендій студентам університету:
Президента України:

  1. МАЙСТРО Дарина ЕК-15а
  2. ТРОФІМОВ Павло АП-32ам
  3. ЛУЦЕНКО Світлана КН-22м
  4. ГРЕЧИН Василь ЕМ-54
  5. ВЛАДИМИРОВ В’ячеслав КН-54
  6. ГЛАВЧЕВА Дар’я КІТ-26

Кабінету Міністрів (з числа інвалідів)

  1. ЖУК Сергій АП-22м

Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

25. Про висунення кандидатур на здобуття:
довічної державної стипендії для видатних діячів науки – головного наукового співробітника НДПКІ «Молнія», Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора технічних наук, професора КРАВЧЕНКА Володимира Івановича;
дворічної державної стипендії для видатних діячів науки – завідувача кафедри автоматики та управління в технічних системах, доктора технічних наук, професора КАЧАНОВА Петра Олексійовича;
дворічної державної стипендії для видатних діячів освіти – завідувача кафедри систем інформації, доктора технічних наук, професора СЕРКОВА Олександра Анатолійовича.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

26. Затвердження тем докторських дисертацій:
– к.т.н. доцента кафедри хімічної техніки та промислової екології ШЕСТОПАЛОВА Олексія Валерійовича «Теоретичні і методологічні основи агрегації твердої фази при очистці та зневодненні полідисперсних шламів» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора Цейтліна М.А.;
– доцента кафедри політичної історії ХАРЧЕНКА Артема Вікторовича «Єврейська громада в просторі імперського міста (друга половина XIX – перша чверть XX ст.): традиція, адаптація, модернізація» та призначення науковим консультантом професора Північно-західного університету Чикаго, Почесного професора Києво-Могилянської академії Йоханана Петровського-Штерна;
– професора кафедри обчислювальної техніки та програмування кандидата технічних наук ГАВРИЛЕНКО Світлані Юріївни «Методи та засоби ідентифікації аномального стану комп’ютерних систем критичного застосування для захисту інформації» та призначити науковим консультантом доктора технічних наук, завідувача кафедрою обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Семенова Сергія Геннадійовича.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

27. Про надання права наукового керівництва аспірантами:
– доценту кафедри гідравлічних машин к.т.н. КРУПІ Євгенію Сергійовичу за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»;
– доценту кафедри економіки і маркетингу к.е.н. ГЛУХОВІЙ Світлані Вячеславівні за спеціальністю 051 «Економіка».
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

28. Затвердження теми докторської дисертаційної доцента кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, к.е.н. Сергієнко Олени Андріанівни «Моделювання тенденцій розвитку складних ієрархічних систем у виробничій сфері» та призначити науковим консультантом доктора технічних наук, професора Шапрана Євгена Миколайовича.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

29. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Навчальний посібник «Комплаенс-программа промышленного предприятия» / За ред. проф. Перерва П.Г., проф. Коциски Д., проф. Верес Ш.М. Обсяг 40. др. арк., наклад 100 примірників.
2. Навчальний посібник «Маркетингова діяльність підприємств» / За ред. проф. Косенко О.П. Обсяг 26,5 др. арк. – електронне видання.
3. Навчальний посібник «Економіка підприємства: магістерський курс» / За ред. проф. Яковлєва А.І. Обсяг 32,5 др. арк. – електронне видання.
4. Навчальний посібник «Бізнес-аналітика: теорія та практика» / За ред. проф.. Манойленко О.В. Обсяг 27 др. арк. – електронне видання.
5. Навчальний посібник «Облік і оподаткування: теорія та практика» / За ред. проф. Давидюк Т.В. Обсяг 27 др. арк. – електронне видання.
6. Навчальний посібник «Менеджмент підприємств та організацій: магістерський курс» / За ред. проф. Перерви П.Г. і проф. Сисоєва В.В. Обсяг 36,5 др. арк. – електронне видання.
7. Навчальний посібник «Управління підприємницькою діяльністю» / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Матросової В.О., доц. Кобєлєвої Т.О. Обсяг 25,5 др. арк. – електронне видання.
8. Навчальний посібник «Економіка і менеджмент інноваційної діяльності» / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Дюжева В.Г., проф. Погорєлова М.І. Обсяг27 др. арк. – електронне видання
9. Підручник «Управління персоналом та економіка праці: магістерський курс» / Під редакцією проф. Перерви П.Г., проф. Матросова О.Д., проф. Погорєлова М.І., доц. Кучинського В.А. Обсяг 26,5 др. арк. – електронне видання.
10. Навчальний посібник «Інтелектуальна власність: магістерський курс» / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Борзенко В.І., доц. Кобєлєвої Т.О. проф. Косенко А.В. Обсяг 30 др. арк. – електронне видання.
11. Навчальний посібник «Міжнародний бізнес» / За ред. д.е.н., проф. Посохова І.М., д.е.н., проф. Дюжева В.Г., к.е.н., проф. Черепанової В.О., к.е.н., доц. Чмельової О.С., к.е.н., доц. Суслікова С.В. Обсяг 24 др. арк. – електронне видання.
12. Навчальний посібник «Міжнародна економіка» / За ред. д.е.н., проф. Посохова І.М., д.е.н., проф. Перерви П.Г., к.е.н., проф. Погорєлова М.І., к.е.н., проф. Савченко О.І., к.е.н., доц. Геращенко І.О. Обсяг 22 др. арк. – електронне видання.
13. Навчальний посібник «Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами» / Ларка М.І., Сударкіна С.П., Гнесіна Н.В., Феррара А.М.
14. Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №1, 2018. Обсяг 68 стор.
15. Навчальний посібник «Применение пакета прикладных программ Ansys в расчетах элементов гидравлических машин», автор Солодов В.Г. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 220 стор.
16. Учбовий посібник «Нормування праці і організація робочого місця». За редакцією Погорєлова С.М. Обсяг 480 стор.
17. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами» №1 (обсяг 94 стор.), №2 (обсяг 92 стор.).
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

Заковоротний Олександр Юрійович