ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 23.02.2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Якість підготовки фахівців за результатами зимової сесії (презентація 1презентація 2).
Доповідачі:
– проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
– від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

3. Заходи зі збільшення кількості іноземних студентів та аспірантів і покращення якості їх підготовки (презентація).
Доповідачі:
– проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
– від комісії професор Сахненко Микола Дмитрович.

4. Нова методика розрахунку штатів професорсько-викладацького складу кафедр на підставі кількості студентів освітніх програм (презентація).
Доповідає професор Клименко Борис Володимирович.

5. Про підтримку висунення Інститутом електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року роботи «Розробка та створення електротехнологічного комплексу виробництва кабельних систем на напругу до 400 кВ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

6. Про включення кандидатури завідувача кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, д.т.н. професора Гурина Анатолія Григоровича до складу авторського колективу роботи «Розробка та створення електротехнологічного комплексу виробництва кабельних систем на напругу до 400 кВ», яка висувається на здобуття Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

7. Представлення на здобуття премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок робіт:
1) «Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів» (автор: МАЙЗЕЛІС Антоніна Олександрівна, докторант НТУ «ХПІ», с.н.с. кафедри технічної електрохімії);
2) «Методологія інтегрального опису іспанської мови на формальних моделях» (автор: КУПРІЯНОВ Євген Валерійович, к.філ.н., доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем).
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

8. Представлення до вчених звань:
Професора:
1. РЕЗИНКІНА Марина Михайлівна, кафедра теоретичних основ електротехніки.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

9. Конкурс на заміщення вакантних посад.
1. На посаду завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів.
Конкурсант – д.е.н., проф. Міщенко Володимир Акимович.
2. На посаду професора кафедри систем і процесів управління.
Конкурсант – д.т.н., проф. Андрєєв Юрій Михайлович.
3. На посаду професора кафедри автомобіле- і тракторобудування.
Конкурсант – д.т.н., проф. Мандрика Володимир Ростиславович
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

10. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Демидов Ігор Миколайович.

11. Атестація наукової роботи стипендіатів, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
ВОДКА Олексій Олександрович, доцент кафедри динаміки та міцності машин, к.т.н., доцент;
ЗАЙЦЕВ Роман Валентинович, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики, доцент, к.т.н.;
ЛАРІН Олексій Олександрович, професор кафедри динаміки та міцності машин, д.т.н., доцент.

12. Затвердження:
1. Типове положення про факультет (навчально-науковий інститут) (презентація).
2. Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком.
3. Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін.
4. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету (зі змінами та доповненнями).
5. Положення про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів.
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.

6. Навчальних планів підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації 141.10Б «Мехатроніка та робототехніка» з викладанням англійською мовою та з поглибленим вивченням німецької мови.
Доповідає завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем Клепіков Володимир Борисович.

7. Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»:
– «Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння» за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка»;
– «Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ» за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)».

8. Навчальних планів підготовки курсантів інституту набору 2015-2018 навчальних років за освітніми ступенями бакалавр та магістр.

9. Акредитаційної справи за освітньою програмою «Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)», галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону».
Доповідає заступник начальника Військового інституту з навчальної та наукової роботи полковник Марущенко Володимир Васильович.

10. Навчальних планів підготовки зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Обслуговування електропобутової техніки».
Доповідає директор Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» Дідух Ірина Івановна.

11. Акредитаційних справ Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ»:
– з спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»  напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка»;
– з спеціальності 5.05070105 «Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок» напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка»;
– з спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» напряму 050503 «Машинобудування» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка».
Доповідає директор Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» Рискін Валерій Аркадійович.

13. Про підготовку нової редакції Статуту НТУ «ХПІ» для затвердження на конференції трудового колективу університету (презентація).
 Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

14. Про надання права наукового керівництва аспірантами:
1. Грабовському Андрію Володимировичу, к.т.н., с.н.с. кафедри ТММіСАПР;
2. Ткачуку Миколі Миколайовичу, к.т.н., с.н.с. кафедри ІТС КГМ ім. О.О. Морозова;
3. Васильєву Антону Юрійовичу, к.т.н., докторанту кафедри ТММіСАПР.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

15. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доценту кафедри передачі електричної енергії Довгалюк Оксани Миколаївни «Розвиток теорії та методів управління режимами роботи електричних мереж в умовах енергоринку» та призначення науковим консультантом завідувача кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету, д.т.н., професора Лежнюка Петра Дем’яновича.
 Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

16. Затвердження теми докторської дисертації кандидата технічних наук доцента Кропачек Ольги Юріївни в новій редакції «Теоретичні основи аналізу і синтезу комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем діагностування динамічних нестаціонарних об’єктів».
 Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

17. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Математичне моделювання в техніці та технологіях» за 2018 рік. Обсяг 150 стор.
2. Науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», №1, 2018 рік. Обсяг 110 стор.
3. Навчальний посібник «Робота з графічним редактором Visio 2010» авторів: Коцаренко В.О., Селіхова Ю.А., Делової О.Е. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 160 стор.
4. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» №5 (1281). Обсяг 124 стор.
5. Навчальний посібник «Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів» авторів: Андренко П.М., Лебедєва А.Ю., Дмитрієнко О.В., Свинаренко М.С. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 448 стор.
6. Підручник «Двигуни внутрішнього згоряння»: Серія підручників. Том 4. «Основи САПР ДВЗ» авторів: Пильов В.О., Шеховцов А.Ф., Білогуб О.В., Ліньков О.Ю., під редакцією Марченко А.П. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 336 стор.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

Заковоротний Олександр Юрійович