ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 11 ВІД 27.12.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Трансформації освіти в НТУ «ХПІ»: досягнення і перспективи та фінансова діяльності університету у другій половині 2019 року (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Манойленко Олександр Володимирович.

3. Якість підготовки іноземних громадян за спеціальностями, для яких навчальний процес проводиться англійською мовою (презентація).
Доповідачі: проректор професор Хрипунов Генадій Семенович;
від комісії професор Сахненко Микола Дмитрович.

4. Участь молодих вчених університету в здобуванні міжнародних і національних грантів у галузі науки (презентація).
Доповідачі: голова ради молодих вчених Стисло Богдан Олександрович;
від комісії професор Буряковський Сергій Геннадійович.

5. Затвердження правил прийому до НТУ «ХПІ» на 2020 рік (презентація).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

6. Представлення до вченого звання:
6.1. Професора:
Підбуцька Ніна Вікторівна, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І.А. Зязюна.
6.2. Доцента:
Анан’єва Валерія Вікторівна, кафедра органічного синтезу і нанотехнологій;
Бутова Ольга Анатоліївна, кафедра промислової і біомедичної електроніки;
Тульська Альона Геннадіївна, кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива;
Хацько Наталія Євгенівна, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління;
Купріянов Євген Валерійович, кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем;
Лебедєв Володимир Володимирович, кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів;
Ткачов Максим Михайлович,
кафедра права;
Фик Михайло Ілліч, кафедра переробки нафти, газу та твердого палива.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

7. Конкурс на заміщення вакантних посад:
7.1. На посаду завідувача кафедри систем інформації
Конкурсант –д.т.н., доц. Пустовойтов Павло Євгенович;
7.2. На посаду професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
Конкурсант – д.е.н., проф. Дюжев Віктор Геннадійович;
7.3. На посаду професора кафедри динаміки та міцності маши
Конкурсант – д.т.н., доц. Мартиненко Геннадій Юрійович;
7.4. На посаду професора кафедри навколишнього середовища
Конкурсант – к.т.н., проф. Райко Валентина Федорівна;
7.5. На посаду професора кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
Конкурсант – д.т.н., проф. Северин Валерій Павлович;
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

8. Звіт стипендіата Верховної ради України для молодих вчених директора Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту, д.т.н., доцента Ларіна Олексія Олександровича.

9. Звіт докторантів:
1. кафедри обчислювальної техніки та програмування Давидова В’ячеслава Вадимовича;
2. кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики Плєснецова Сергія Юрійовича (презентація).

10. Звіт про результати роботи над кандидатською дисертацією під час творчої відпустки молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» працівника ЗСУ Сачанової Юлії Іванівни.

11. Призначення кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», а також рецензентів: Краснокутської Наталії Станіславівни, д.е.н., завідувач кафедри менеджменту та оподаткування та Якименко-Терещенко Наталії Василівни, д.е.н., завідувач кафедри економічного аналізу та обліку для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Афанасьєвої Марини Анатоліївни на тему «Удосконалення механізму контролю діяльності в управлінні сталим розвитком підприємства» по спеціальності 073 – менеджмент.
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

12. Затвердження:
12.1. Надання права педагогічній раді Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» визначати порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу.
Доповідає директор ХКТК Дідух Ірина Іванівна.
12.2. Внесення до плану навчального процесу іноземних студентів навчально-наукового інженерно-фізичного факультету спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» – блоку дисциплін – 07 «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології».
Доповідає директор ННІ ІФ доцент Ларін Олексій Олександрович.
12.3. Навчального плану та освітню програму підготовки бакалаврів за денною формою навчання з нової спеціальності 252 «Туризм» для включення її до переліку освітніх програм, що реалізуються в Університеті у 2020 році, та проектної групи під головуванням доцента кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Носирєва Олександра Олександровича.
Доповідає завідувач кафедри професор Перерва Петро Григорович.
12.4.Тимчасового стандарту спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-наукової та освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (магістри 1,9 років навчання та магістри 1,4 роки навчання) та навчальних планів для освітньо-наукової та освітньо-професійної програм «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи».
Доповідає завідувач кафедри професор Годлевський Михайло Дмитрович.
12.5. Освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня Військового інституту танковий військ НТУ «ХПІ» у галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (зі змінами):
освітньо-професійної програми «Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння» за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка»;
освітньо-професійної програми «Радіаційний хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ» за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)».
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
12.6. Положення про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
12.7. Створення при кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ» навчальної лабораторії «Інноваційний кампус» (найменування підрозділу англійською мовою: Innovation Campus).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

13. Про визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі.
Визнати документ про науковий ступень кандидата технічних наук, виданого на ім’я Мєдвєдєвої Юлії Сергіївни Сибірським державним університетом телекомунікацій та інформатики м. Новосибірськ (Російська Федерація), еквівалентним диплому кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Затвердження теми докторської дисертаційної доцента кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидата психологічних наук Богдан Жанни Борисівни «Психологічні закономірності гендерного формування лідерської компетентності студентів ЗВО» та призначення науковим консультантом доктора педагогічних наук, професора Романовського Олександра Георгійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Затвердження теми докторської дисертаційної доцента кафедри кріофізики, к.т.н. Кухаренка Володимира Миколайовича «Теоретико-методичні засади багаторівневої підготовки педагогічних кадрів для проектування та впровадження системи електронного навчання закладів освіти України» та призначити науковим консультантом доктора педагогічних наук, професора Романовського Олександра Георгійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Затвердження теми докторської дисертаційної доцента кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, к.е.н. Сергієнко Олени Андріанівни «Моделювання тенденцій розвитку складних ієрархічних систем у виробничій сфері» та призначити науковим консультантом доктора технічних наук, професора Шапрана Євгена Миколайовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Про надання права керівництва аспірантами:
17.1. за спеціальністю 101 – «Екологія» доценту кафедри хімічної техніки та промислової екології к.т.н. Тихомировій Тетяні Сергіївні;
17.2. за спеціальністю 073 – «Менеджмент» доценту кафедри менеджменту та оподаткування к.е.н. Горовій Ксенії Олександрівні;
17.3. за спеціальністю 073 – «Менеджмент» доценту кафедри менеджменту та оподаткування к.е.н. Нащекіній Ользі Миколаївні;
17.4. за спеціальністю 073 – «Менеджмент» доценту кафедри менеджменту та оподаткування к.е.н. Прохоренко Олені Вікторівні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Навчальний посібник «Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини. Частина I» авторів Дранковського В.Е. та інших та надання грифу Вченої ради. Обсяг 194 стор.
Навчальний посібник «Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини. Частина II» авторів Дранковського В.Е. та інших та надання грифу Вченої ради. Обсяг 194 стор.
Навчальний посібник «Економіка, менеджмент, маркетинг туризму та гостинності» за ред. проф. Перерви П.Г. та проф. Матросової В.О. Обсяг видання 36,2 др. арк.
Монографія «Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи». Автор Кобєлєвої Т.О. Обсяг видання 28,4 др. арк.
Підручник «Маркетинг, менеджмент та правова охорона інтелектуальної власності» за ред. проф. Перерви П.Г., проф. Борзенко В.І., доц. Кобєлєвої Т.О. Обсяг видання 46,4 др. арк.
Підручник «Гідропневмоагрегати» за ред. проф. Сокола Є.І. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 194 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інформатика та моделювання», № 28 (1353). Обсяг 157 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Енергетика: надійність та енергоефективність», № 29 (1354), 2019.
Монографія «Теоретико-методологічні засади розвитку складних ієрархічних систем: моделі оцінки, аналізу та управління» автор Сергієнко О.А. Обсяг22,4 др. арк.
Навчальний посібник «Англійська мова. Практичний курс з мовної комунікації і перекладу» автора Царьової С.О. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 175 стор.
Навчальний посібник «Переклад текстів засобів масової інформації» автора Недайнової І.В. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 185 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович