ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 10 ВІД 29.10.2021 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

28.10.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. Гасанов Магомедємін Ісамагомедович, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів;
1.1.2. Кобєлєва Тетяна Олександрівна, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин;
1.1.3. Мартиненко Геннадій Юрійович, професор кафедри динаміки та міцності машин;
1.1.4. Паржин Юрій Володимирович, професор кафедри інформатики та інтелектуальної власності.

1.2. Доцента:
1.2.1. Євсіна Наталія Олександрівна, доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах;
1.2.2. Миронов Антон Миколайович, доцент кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів;
1.2.3. Рудика Віктор Іванович, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин.

1.3. Старшого дослідника:
1.3.1. Майзеліс Антоніна Олександрівна, спеціальність 161 – хімічні технології та інженерія.

1.4. Професора НТУ «ХПІ»:
1.4.1. Лінник Ганна Борисівна, професор кафедри прикладної математики.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Конкурс на заміщення вакантних посад:
2.1.1. На посаду професора кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки
Конкурсант – Адашевська Ірина Юріївна.
2.1.2. На посаду професора кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
Конкурсант – Александрова Тетяна Євгенівна.
2.1.3. На посаду професора кафедри соціології і публічного управління
К
онкурсант – Бірюкова Марина Василівна.
2.1.4. На посаду професора кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем
Конкурсант – Сендерович Геннадій Аркадійович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься виключно 28.10.2021 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

Закінчення дистанційного засідання.

29.10.2021 р. в 14:30 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься очно у аудиторії 12 ректорського корпусу.

(Вхід тільки у масках)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення диплому «Почесний професор НТУ «ХПІ».
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Вручення нагород, атестатів та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

3. Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2020/21 навчального року (презентація).
Доповідачі: проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Шаронова Наталія Валеріївна.

4. Участь молодих вчених в роботі з підготовки кадрів вищої кваліфікації (презентація).
Доповідачі: голова ради молодих вчених доцент Стисло Богдан Олександрович;
від комісії професор Усатий Олександр Павлович.

5. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 1017 від 27.09.2021 року:
5.1. Зінченко Ліна Володимирівна, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», ДР № 002449;
5.2. Нехме Мохамад Нассіф (громадянин Ліванської республіки), спеціальність 073 «Менеджмент», ДР № 002586;
5.3. Османова Марина Павлівна, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002776;
5.4. Арсеньєв Павло Юрійович, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002777;
5.5. Грубнік Аліна Олегівна, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002778.
Доповідає заступник голови вченої ради професор Пермяков Олександр Анатолійович.

6. Затвердження персонального складу разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD):
6.1. Дисертаційної роботи Марчук Лесі Сергіївни на тему: «Управління процесами формування та оцінювання інтелектуального потенціалу машинобудівних підприємств» за спеціальністю 051 – Економіка.
Голова спеціалізованої вченої ради:
Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин», НТУ «ХПІ».
Рецензенти:
Косенко Олександра Петрівна, доктор економічних наук, професор кафедри «Економіки та маркетингу», НТУ «ХПІ»;
Долина Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, професор кафедри «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин», НТУ «ХПІ».
Опоненти:
Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри «Економіки», доктор економічних наук, професор кафедри «Економіки», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Гусаковська Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджменту», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

6.2. Дисертаційної роботи Силки Ігоря Васильовича на тему «Управління інтелектуальною власністю промислових підприємств на засадах процесно-функціонального підходу» за спеціальністю 073 – Менеджмент:
Голова спеціалізованої вченої ради:
Перерва Петро Григорович, завідувач кафедри «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин», доктор економічних наук, професор кафедри «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин».
Рецензенти:
Кобєлєва Тетяна Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин» НТУ «ХПІ»;
Косенко Андрій Васильович, кандидат економічних наук, професор кафедри «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин» НТУ «ХПІ»;
Опоненти:
Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри «Економіки», доктор економічних наук, професор кафедри «Економіки», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Гусаковська Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджменту», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доцент кафедри менеджменту.
Доповідає директор ННІ EMMБ Манойленко Олександр Володимирович.

6.3. Дисертаційної роботи Шаповалової Марії Ігорівни на тему: «Оцінка граничного стану двокомпонентного матеріалу з кулястими включеннями та прогнозування надійності конструкції методами комп’ютерного і математичного моделювання» за спеціальністю 113 – Прикладна математика.
Голова спеціалізованої вченої ради:
Львов Геннадій Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри «Динаміки та міцності машин», НТУ «ХПІ».
Рецензенти:
Галуза Олексій Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри «Комп’ютерної математики і аналізу даних», НТУ «ХПІ»;
Ткачук Микола Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник кафедри «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова», НТУ «ХПІ».
Опоненти:
Ясній Олег Петрович, доктор технічних наук,  професор кафедри «Математичних методів в інженерії», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Курєннов Сергій Сергійович, доктор технічних наук, професор кафедри «Вищої математики та системного аналізу», Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Доповідає директор ННІФІ Ларін Олексій Олександрович.

6.4. Дисертаційної роботи Шевченка Кирила Володимировича на тему: «Технологія компонентів моторних та котельних палив з вторинної полімерної сировини» за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія».
Голова спеціалізованої вченої ради:
Тульський Геннадій Георгійович, завідувач кафедри «Технічна електрохімія», доктор технічних наук, професор кафедри «Технічна електрохімія».
Рецензенти:
Мірошниченко Денис Вікторович, завідувач кафедри «Технологія переробки нафти, газу і твердого палива», доктор технічних наук, професор зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.
Черкашина Ганна Миколаївна, доцент кафедри «Технології пластичних мас і біологічно активних полімерів», доцент кафедри «Технології пластичних мас і біологічно активних полімерів».
Опоненти:
Бойченко Сергій Валерійович, професор кафедри хімії і хімічної технології, доктор технічних наук, професор кафедри хімії і хімічної технології, Національний авіаційний університет, м. Київ, МОН України.
Гринишин Олег Богданович, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, МОН України
Доповідає директор ННІХТІ Рищенко Ігор Михайлович.

6.5. Дисертаційної роботи Макогона Артема Віталійовича на тему «Методи обробки рідин за допомогою високовольтних розрядів і сильних імпульсних електричних полів» за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Голова спеціалізованої вченої ради:
Безпрозванних Гана Вікторівна, доктор технічних наук, професор кафедри «Електроізоляційної та кабельної техніки».
Рецензенти:
Баранов Михайло Іванович, доктор технічних наук, головний науковий співробітник НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ».
Болюх Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор кафедри «Загальної електротехніки».
Опоненти:
Таран Григорій Віталійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший дослідник, Інституту плазмової електроніки та нових методів прискорення Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
Литвиненко Володимир Вікторович, доктор технічних наук, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України.
Доповідає директор ННІЕЕЕ Томашевський Роман Сергійович.

7. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 (презентація).
Доповідає голова ради Лісачук Георгій Вікторович.

8. Звіт докторанта кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Борисенко Оксани Миколаївни.

9. Затвердження:
9.1. Перезатвердження «Положення про вчену раду Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

9.2. Освітньо-професійної програми «Захист програмного забезпечення та комп’ютерної інфраструктури» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 125 «Кібербезпека».
Доповідає завідувач кафедри професор Семенов Сергій Геннадійович.

9.3. Положення про Вчену раду Навчально-наукового медичного інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
9.4. Перейменування наступних кафедр ННМІ:
9.4.1. кафедру хірургії в кафедру хірургії, нормальної та топографічної анатомії;
9.4.2. кафедру клінічної лабораторної діагностики в кафедру клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології;
9.4.3. кафедру інфекційних та паразитарних хвороб, дерматології і паразитології в кафедру інфекційних хвороб та дерматовенерології.
9.5. Відкриття нових кафедр ННМІ:
9.5.1. кафедри психіатрії, аддиктології, психотерапії та клінічної психології;
9.5.2. кафедри акушерства та гінекології.
9.6. Освітньо-професійної програми «Медицина» та навчального плану другого (магістерського) рівня в галузі 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 222 Медицина.
9.7. Освітньо-наукової програми «Медицина» та навчальній план третього (наукового) рівня підготовки в аспірантурі галузі 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 222 Медицина. (14.01.02 — Внутрішні хвороби, 14.01.15 — Нервові хвороби, 14.01.16 — Психіатрія, 14.01.38 — Загальна практика – сімейна медицина, 14.02.03 — Соціальна медицина).
9.8. Освітньо-наукової програми «Технології медичної діагностики та лікування» та навчальній план третього (наукового) рівня підготовки в аспірантурі галузі 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (14.01.23 — Променева діагностика та променева терапія).
9.9. Освітньо-наукової програми «Фармація» та навчальній план третього (наукового) рівня підготовки в аспірантурі галузі 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація).
9.10. Освітніх програми та навчально-тематичних планів післядипломної освіти:
9.10.1. за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
Циклів тематичного удосконалення (строком 2 тижня; 78 годин): Нейрорадіологія; Комп’ютерна томографія захворювань грудної клітки; Променева діагностика захворювань грудної залози; Ультразвукова діагностика захворювань черевної порожнини; Променева діагностика в неонатології; Інтервенційна радіологія; Променева діагностика захворювань довгих кісток; Лабораторна діагностика новоутворень кровотворних органів; Лабораторна діагностика запалень сечо-статевих органів та запалень і пухлин серозних оболонок; Вірусологія; Мікробіологія.
Семінари (1 день): «Сучасна лабораторна діагностика множинної мієломи при первинній медичній допомозі», «Сучасна лабораторна діагностика хронічного лімфолейкозу при первинній медичній допомозі», «Рання діагностика мієломонобластних лейкозів при первинній медичній допомозі», «Сучасна лабораторна діагностика гострих лімфоїдних лейкозів», «Перевага уніфікованих методик визначення кількостей лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів у 1 мл сечі з допомогою лічильних камер».
Циклів спеціалізації: Ультразвукова діагностика (для фахівців, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Радіологія», строком 3 міс.);
Програми стажування: «Рентгенологія» (строком 1 міс.)
9.10.2.  за спеціальністю 222 «Медицина».
Циклів тематичного удосконалення (строком 2 тижня; 78 годин) післядипломної освіти: Актуальні питання профілактики та лікування тромбоемболії легеневої артерії.
Циклів спеціалізації: Загальна практика – сімейна медицина; Фізіоерапія.
Програм Інтернатури: Загальна практика – сімейна медицина.
9.10.3. За спеціальністю 226 «Фармація  промислова фармація».
Програм стажування: Загальна фармація; Організація і управління фармацією; Аналітично-контрольна фармація.
Програм Інтернатури: Фармація.
Цикл тематичного удосконалення «Фармацевтичне забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів у сучасних умовах».
9.11. Відкриття міжнародного науково-практичного журналу «Вісник медицини, психології та фармації».
9.12. Створення при Навчально-науковому медичному інституті НТУ «ХПІ» атестаційної комісії з атестації та підтвердження (присвоєння) звання спеціаліста за спеціалізаціями «Загальна фармація» та «Клінічна фармація» та призначення Головою комісії завідувача кафедри загальної фармації Грубника Ігоря Михайловича.
Доповідає заступник директора з навчальної роботи ННМІ професор Пономарьова Володимира Івановича.

9.13. Голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітнього ступеня магістр та бакалавр у період з 06.12.2021 по 19.12.2021 року.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

10. Підсумки першого (університетського) туру обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2021 року та висунення кандидатур щодо участі у другому турі у номінаціях: декан факультету, завідувач кафедри, викладач фундаментальних дисциплін, викладач гуманітарних дисциплін, викладач професійно-орієнтованих дисциплін, науковець, молодий науковець, завідувач кафедри фізичного виховання.
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

11. Результатів звіту щодо виконання НДР з розроблення проекту таблиць стандартних довідкових даних «Олія ріпакова нерафінована. Густина у діапазоні температури від 273 К до 373 К» (розроблення першої редакції проекту таблиць СДД «Олія ріпакова нерафінована. Густина у діапазоні температури від 273 К до 373 К». Доопрацювання проекту згідно експертних пропозицій і зауважень, створення остаточної редакції проектів таблиць та підготовка атестованих проектів таблиць СДД на затвердження Мінекономіки) за договором з ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» від 26.04.2021 р. № 48012.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Надання права наукового керівництва аспірантами зі спеціальності 132 – матеріалознавства доценту кафедри матеріалознавства Волкову Олегу Олексійовичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Про затвердження теми докторської дисертації «Наукові основи отримання гібридних полімерних матеріалів модифікованих гуміновими речовинами бурого вугілля» доцента кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів Лебедєва Володимира Володимировича та призначення науковим консультантом Мірошниченка Дениса Вікторовича, д.т.н, завідувача кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Навчальний посібник «Бухгалтерський облік» та надання грифу Вченої ради. Авторів: Давидюк Т.В. та інших. Обсяг 400 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Хімія, хімічна технологія та екологія», № 2(6), 2021. Обсяг 120 стор.
Монографія «Кінетика контактного обміну металів», автор: Майзеліс А.О. Обсяг 180 стор.
Монографія «Динаміка руху колісних тракторів», автори: Кальченко Б.І., Ребров О.Ю., Мамонтов А.Г, Кожушко А.П., Якунін М.Є. Обсяг 320 стор.
Монографія «Вибір параметрів шин сільськогосподарських тракторів», автор: Ребров О.Ю. Обсяг 302 стор.
Монографія «Теорія коливань трактора при транспортуванні цистерн сільськогосподарського призначення», автор: Кожушко А.П. Обсяг 240 стор.
Навчальний посібник «Фізична хімія. Багатоваріантний дистанційний лабораторний практикум». Авторів: Руднєва С.І., Сахненко М.Д. та Дженюк А.В.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович