ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 01.07.2022 (ПОЧАТОК 11:00)

01.07.2022 р. в 11:00Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно у Telegram-каналі Вченої ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вшанування пам’яті Почесного доктора НТУ «ХПІ» професора ГРАБЧЕНКА Анатолія Івановича.
Доповідає ректор Сокол Євген Іванович.

2. Фінансовий звіт ректора професора СОКОЛА Є.І за І півріччя 2022 року (презентація).
Доповідає ректор Сокол Євген Іванович.

3. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 350 від 06.06.2022 року:
3.1. Товстокоренко Олег Юрійович, зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ДР № 004647;
3.2. Тришин Павло Романович, зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», ДР № 004648.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Про затвердження «Порядку роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» під час вступної кампанії 2022 року».
Доповідає проректор Мигущенко Руслан Павлович.

5. Про затвердження у новій редакції «Положення про приймальну комісію Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор Мигущенко Руслан Павлович.

6. Про затвердження «Положення про індивідуальну усну співбесіду Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»».
Доповідає проректор Мигущенко Руслан Павлович.

7. Про затвердження вимог до мотиваційного листа та критеріїв, за якими приймальна комісія розглядає мотиваційний лист.
Доповідає проректор Мигущенко Руслан Павлович.

8. Затвердження Положення про постійно діючу приймальну комісію Навчально-наукового інституту Міжнародної освіти Національного технічного Університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідач проректор  Хрипунов Геннадій Семенович.

9. Призначення іменної стипендії Кирпичова В.Л.
Доповідач проректор Зайцев Юрій Іванович.

10. Проведення І туру (університетського) обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2022 року та висунення кандидатур щодо участі у ІІ турі у номінаціях: декан факультету, завідувач кафедри, викладач фундаментальних дисциплін, викладач гуманітарних дисциплін, викладач професійно-орієнтованих дисциплін, науковець, молодий науковець, завідувач кафедри фізичного виховання.
Доповідач проректор Зайцев Юрій Іванович.

11. Участь у конкурсі Національного фонду досліджень України на вакантні місця членів Наукової Ради НФДУ співробітників університету.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Затвердити доценту кафедри фізики Мінаковій Ксенії Олександрівні тему дисертаційної роботи «Теплофізичні процеси фотоенергетичних систем» за спеціальністю 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» та призначити науковим консультантом дисертаційної роботи д.т.н. доц. Зайцева Р.В
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Надати право наукового керівництва аспірантами:
13.1. зі спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали доценту кафедри фізики Мінаковій Ксенії Олександрівні;
13.2. зі спеціальності 123 – Комп’ютерної інженерії доценту кафедри комп’ютерної інженерії та програмування Бульбі Сергію Сергійовичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:

 • Монографія «Забезпечення якості вищої освіти: практика оцінювання та напрями вдосконалення державної політики у сфері вищої освіти», авторів: Мороз С.А., Бука І.С., Бука С.А., Мороз В.М. Обсяг 420 стор.
 • Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів» №1 (1363), 2022, 98 c., 12 статей.
 • Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія.», №.1(7), 2022 рік, кількість сторінок — 90 та статей -10.
 • Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Системний аналіз, управління та інформаційні технології», № 1(7), 2022 рік, кількість сторінок 86, статей -13.
 • Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях, № 2(12), 2022, 101 стор., 14 статей.
 • Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність , №1 (3), 2022р., 96 стор.
 • монографія «Перші директори-ректори НТУ «ХПІ». Нариси життєвого та творчого шляху». Автори: М.В. Гутник, О.Є. Тверитникова, обсяг 132 стр.
 • матеріали XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво 2022» обсягом 400 сторінок, під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І.;
 • навчальний посібник «English for Effective International Business Сommunication. Part 1 : для студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська» авторів Агібалової Т. М., Карачової Д. В., обсяг 215 стор.;
 • начальний посібник «Устаткування підприємств з переробки твердих пальних копалин», авторів Шульга І.В., Мірошниченко Д.В.,обсяг 209стор.;
 • навчальний посібник «Основи технології коксування вугілля», авторів Шульга І.В., Мірошниченко Д.В., Богоявленська О.В., обсяг 128 стор.;
 • навчальний посібник « Фізика та хімія твердих пальних копалин», авторів Шульга І.В., Мірошниченко Д.В., обсяг 248 стор.;
 • навчальний посібник « Методи контролю якості твердих вуглецевих матеріалів», авторів Мірошниченко Д.В., Шульга І.В., Білець Д.Ю., Сінкевич І.В., обсяг 254 стор.
 • Основи програмування на С/С++ в прикладах. Частина 2: навч.-метод. посібник / Соболь М.О., Любченко Н.Ю, Івашко А.В., Паржин Ю.В., Пугачов Р.В. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022, обсяг 200 стор.
 • навчальний посібник «Диференціальні рівняння», автори Піротті О.Є., Ахієзер О.Б., Дунаєвська О.І.. Сердюк І.В., Процай Н.Т.. Геляровська О.А., Нікульченко А.О., обсяг 312 стор.;
 • Навчальний посібник «Практикум з курсу «Диференціальні рівняння», автори Піротті О.Є., Ахієзер О.Б., Голотайстрова Г.О., Костюк О.В., Шишкін М.А., Колбасін В.О., обсяг 336 стор.
 • Монографія «Моделювання системи безпеки оьєктів критичної інфраструктури» авторів: С. Євсєєв, Р. Грищук, К. Молодецька, М. Назаркевич та ін. – Харків: ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЙ ПК, 2022. – 213 с. (на англійській мові Edited by Serhii Yevseiev, Ruslan Hryshchuk, Kateryna Molodetska, Maria Nazarkevich. MODELING OF SECURITY SYSTEMS FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES S. Yevseiev, R. Hryshchuk, K. Molodetska, M. Nazarkevich and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. – 213 p.).
 • навчальний посібник «ФІЗИЧНА ХІМІЯ ON LINE Частина II» для студентів інженерно-хімічних напрямів освіти. Автори: Руднєва С.І., Сахненко М. Д., Дженюк А. В., Єрмоленко І. Ю., обсяг 226 с. (в авторській редакції).
 • навчальний посібник «ФІЗИЧНА ХІМІЯ Дистанційний курс Частина І» для студентів інженерно- хімічних напрямів освіти. Автори: Руднєва С. І., Сахненко М. Д., Некрасов О. П., Дженнюк А. В., обсяг 252 с. (в авторській редакції).
 • монографія «Лінійні імпульсні електромеханічні перетворювачі » авторів: Болюх В.Ф., Коритченко К.В., Кочерга О.І., обсяг 288 стор.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович